Program profilaktyczno - wychowawczy.

Program profilaktyczno – wychowawczy
Szkoły Podstawowej
Im. Księdza Jana Twardowskiego


Rok szkolny 2023/24

I.    Charakterystyka środowiska lokalnego.

    Obwód Szkoły Podstawowej w Siedlcu obejmuje następujące miejscowości: Bukowinę, Godzieszową, Pasikurowice, Siedlec, Tokary, Pruszowice i Ramiszów.    
Przekrój społeczno-zawodowy rodzin jest zróżnicowany. W związku z lokalizacją szkoły w programie wychowawczym uwzględniono zagadnienia ekologiczne oraz związane z bezpieczeństwem podczas prac polowych i gospodarskich. Duże zagrożenie dla bezpieczeństwa uczniów stanowią dzikie zwierzęta, w okresie jesiennym i zimowym zagrożone wścieklizną, oraz wałęsające się bezpańskie psy. Treści związane z tym problemem włączono do programu wychowawczego.
    W najbliższym środowisku szkoły daje się zaobserwować coraz większe zróżnicowanie pod względem zamożności. Stąd konieczność przeciwdziałania potencjalnym konfliktom, które mogą się na tym tle pojawiać. Sytuacja materialna wielu rodzin jest bardzo trudna. Ważnym aspektem programu wychowawczego jest więc pomoc uczniom najuboższym. 
    Bliskość dużego miasta (Wrocław) stwarza dodatkowe zagrożenia związane przede wszystkim z narkotykami, stąd działania o charakterze profilaktycznym, które uwzględniono w programie. Położono również nacisk na bezpieczeństwo uczniów w drodze do i ze szkoły, co ma związek dojeżdżaniem dzieci i młodzieży autobusem szkolnym i środkami komunikacji publicznej.
    W ostatnich latach nastąpił gwałtowny napływ nowych mieszkańców do miejscowości wchodzących w skład obwodu szkoły i sąsiednich. Dzięki temu nastąpiło znaczne zróżnicowanie pod względem poziomu wykształcenia rodziców. Różne są też ich oczekiwania wobec szkoły, wyznawane systemy wartości, styl życia, wzorce zachowań. Program wychowawczy próbuje uwzględniać zmiany zachodzące w strukturze społeczeństwa.
    Z obserwacji nauczycieli i rodziców wynika, że wielu uczniów odczuwa kompleks niższości wobec rówieśników mieszkających w środowisku miejskim, dlatego włączono do programu treści mające na celu rozwijanie poczucia własnej wartości, rozbudzanie potrzeb kulturalnych, wspieranie działań integracyjnych.
    Działalność wychowawcza jest najważniejszym – obok pracy dydaktycznej – aspektem działalności szkoły. Wysiłki podejmowane przez dyrekcję, grono pedagogiczne oraz rodziców mają na celu takie wyedukowanie wychowanie młodego człowieka, aby był on przygotowany do życia we współczesnym świecie.
    W związku z napływem emigrantów wojennych z Ukrainy i przyjęciem do szkoły ukraińskich dzieci konieczne stało się podjęcie działań zmierzających do ich jak najszybszej integracji z polskimi rówieśnikami.

II.    Zadania wychowawcze szkoły.

1.    Kształtowanie własnych działań związanych z nauką i bezpieczeństwem, przyjmowanie za nie coraz większej odpowiedzialności przy wsparciu nauczycieli i rodziców:

a)    stwarzanie warunków do poznawania własnych możliwości, swojej indywidualności, słabych i mocnych stron,
b)    kształcenie umiejętności podejmowania decyzji i odpowiedzialności za nie,
c)    organizowanie zajęć z preorientacji zawodowej,
d)    organizowanie pomocy w zaspokajaniu podstawowych potrzeb materialnych,
e)    promowanie zdrowego stylu życia,
f)    wyrabianie nawyku bezpiecznego zachowania się w różnych sytuacjach.

2.    Rozwijanie umiejętności porozumiewania się:

a)    poznawanie człowieka i zasad dobrego wychowania,
b)    kształtowanie umiejętności komunikowania się z rówieśnikami i dorosłymi w różnych sytuacjach życiowych,
c)    kształtowanie postawy tolerancji,
d)    rozwijanie postaw koleżeńskich wobec rówieśników z Ukrainy.

3.    Kształcenie umiejętności pracy zespołowej:

a)    wyrabianie umiejętności określania swojej roli w grupie,
b)    integrowanie klasy i społeczności szkolnej,
c)    propagowanie aktywności społecznej.

4.    Rozwijanie umiejętności radzenia sobie z różnymi problemami oraz wrażliwości na potrzeby ludzi i środowiska naturalnego:

a)    rozwijanie wrażliwości na potrzeby innych,
b)    rozwijanie wrażliwości na piękno przyrody,
c)    stwarzanie warunków do odpowiedzialnego korzystania z zasobów naturalnych,
d)    prowadzenie profilaktyki społecznej,
e)    kształtowanie poczucia własnej wartości i postaw asertywnych,
f)    wskazywanie na podobieństwa i różnice kulturowe między Polską i Ukrainą, wyrabianie postaw wzajemnego szacunku i zrozumienia.

5.    Rozwijanie poczucia więzi z tradycją cywilizacyjną i kulturową Europy, Polski, regionu:

a)    wprowadzanie w świat tradycji Europy, Polski, regionu,
b)    ugruntowanie poczucia przynależności narodowej,
c)    rozwijanie potrzeb kulturalnych,
d)    promowanie postaw prorodzinnych.

III.    Podstawę prawną Programu Profilaktyczno – Wychowawczego Szkole Podstawowej w Siedlcu stanowią następujące dokumenty: 

1.    Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej, 
2.    Ustawa z dnia z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
3.    Konwencja o Prawach Dziecka,
4.    Europejska Karta Praw Człowieka, 
5.    Statut Szkoły Podstawowej w Siedlcu,
6.    Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Długołęka na z dnia 19. XI. 2020 r. rok 2021,
7.    Narodowy Program Profilaktyczny i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na lata 2021– 2025,
8.    Narodowy Program Zdrowia na lata 2021 – 2025,
9.    Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2021/2022.
10.    Akty prawne dotyczące postępowania w sytuacji zagrożenia wirusem COVID-19.

IV.    Główne cele działalności wychowawczej i profilaktycznej w Szkole Podstawowej w Siedlcu.

1.    Stworzenie każdemu uczniowi warunków do harmonijnego wszechstronnego rozwoju osobowego w wymiarze intelektualnym, fizycznym, emocjonalnym, społecznym, moralnym i duchowym. 
2.    Kształtowanie postaw. Wychowanie do wartości.
3.    Wsparcie uczniów w samopoznaniu własnych predyspozycji w celu trafnego wyboru dalszej ścieżki kształcenia.
4.    Wspomaganie wychowawczej roli rodziców przy poszanowaniu ich prawa do wychowania dzieci zgodnie z własnymi przekonaniami. 
5.    Prowadzenie działań z zakresu profilaktyki pierwszego i drugiego stopnia, których obiektem jest całe środowisko szkolne. Profilaktyka winna wspomagać proces wychowania, a wychowanie tworzy integralną całość z wiedzą i kreowaniem umiejętności, poprzez które formuje się osobowość młodego człowieka. 

V.    Priorytety wychowawcze wypracowane przez społeczność szkolną:

1.    Budowanie więzi międzyludzkich:

a)    budowanie więzi rodzinnej,
b)    budowanie poczucia przynależności (grupa, klasa, szkoła, środowisko lokalne, państwo),
c)    uwrażliwianie na drugiego człowieka (potrzeba przyjaźni, miłości, szacunku, niesienie pomocy innym, tolerancja, empatia),
d)    poczucie odpowiedzialności za siebie i innych.

2.    Poznawanie samego siebie: 

a)    rozpoznawanie własnych słabych i mocnych stron,
b)    rozpoznawanie emocji, sposobów ich wyrażania,
c)    kształtowanie umiejętności radzenia sobie w trudnych sytuacjach,
d)    rozbudzanie zainteresowań i potrzeby samokształcenia.

3.    Dokonywanie świadomego wyboru dalszej edukacji: 
a)    poznanie zdolności, zainteresowań i predyspozycji,
b)    rozpoznanie rynku pracy i możliwości przyszłego zatrudnienia,
c)    zapoznawanie z ofertami szkół ponadgimnazjalnych.

VI.    Realizowanie przedsięwzięć mające na celu kształtowanie właściwych postaw, zachowań, zapobieganie zagrożeniom i niedostosowaniu społecznemu.

1.    Integracja i aklimatyzacja w nowej szkole. 
2.    Bezpieczeństwo w domu, szkole i w drodze do szkoły.
3.    Działanie wolontariatu szkolnego.
4.    Uzależnienie od środków psychoaktywnych i zachowań kompulsywnych.
5.    Projekt Bezpieczeństwo w sieci. 
6.    Planowanie kariery edukacyjnej i zawodowej. 
7.    Programy prozdrowotne. 
8.    Akcje charytatywne.
9.    Prawa człowieka.  Działania przeciw wykluczeniu społecznemu.
10.    Pedagogizacja rodziców. 
11.    Program „Minimalizujemy i ponownie wykorzystujemy”.


VII.    Uroczystości i imprezy o charakterze wychowawczym, poznawczym, kulturalnym i rekreacyjnym.

1.    Spotkanie integracyjne uczniów klas I-VIII
2.    Dzień Przedszkolaka.
3.    Dzień Patrona.
4.    Sprzątanie Świata.
5.    Ogólnopolski Tydzień Kariery.
6.    Dzień Chłopaka.
7.    Dzień Edukacji Narodowej.
8.    Dzień Życzliwości.
9.    Andrzejki. 
10.    Mikołajki. 
11.    Wigilie klasowe.
12.    Projekt Bezpieczeństwo w sieci.
13.    Dzień Kobiet. 
14.    Gala Talentów. 
15.    Dzień Ziemi.
16.    Dzień Matki i Ojca oraz Babci i Dziadka
17.    Klasowe obchody świąt narodowych i szkolnych (Narodowe Święto Niepodległości, Wielkanoc, rocznica uchwalenia Konstytucji 3 Maja, Dzień Papieski). 

VIII.    Formy realizacji programu.

1.    Godziny do dyspozycji wychowawcy klasowego.
2.    Spotkania z rodzicami. 
3.    Kampanie profilaktyczne.
4.    Gazetka szkolna.
5.    Lekcje biblioteczne.
6.    Szkolne konkursy tematyczne. 
7.    Imprezy klasowe.
8.    Zajęcia pozalekcyjne. 
9.    Samorządność szkolna. 
10.    Prelekcje i rozmowy indywidualne ze specjalistami.

IX.    Ocenianie zachowania uczniów uwzględnia następujące kryteria:

1.    Punktualne i systematyczne uczęszczanie na zajęcia. 
2.    Poszanowanie mienia. 
3.    Kultura osobista. 
4.    Uczniowski wizerunek – ubiór, wygląd. 
5.    Dbałość o zdrowie i higienę osobistą. 
6.    Przestrzeganie przepisów obowiązujących w szkole. 
7.    Szacunek wobec drugiego człowieka. 
8.    Pomoc i życzliwość wobec kolegów. 
9.    Rozwijanie zainteresowań. 
10.    Reprezentowanie szkoły – konkursy, zawody. 
11.    Postawy prospołeczne – wrażliwość na innych ludzi i zdolność do bezinteresownego działania na ich rzecz. 
12.    Poszanowanie dla symboli narodowych i religijnych. 
13.    Realizacja projektu edukacyjnego. 

X.    Spodziewane efekty działań wychowawczych. Uczeń: 

1)    jest odpowiedzialny za własne słowa i czyny,
2)    szanuje dorosłych (zwłaszcza starsze pokolenie), młodszych i rówieśników,
3)    dostrzega różnice między ludźmi i potrafi je akceptować, 
4)    szanuje pracę własną i innych,
5)    stosuje zwroty grzecznościowe, 
6)    dba o swoje zdrowie i środowisko naturalne,
7)    nie ma nałogów,
8)    potrafi pracować w zespole,
9)    dba o rzeczy własne i innych,
10)    ma poczucie przynależności do klasy i szkoły,
11)    umie dokonywać odpowiedzialnych wyborów,
12)    zna i pielęgnuje tradycje szkoły, regionu i kraju,
13)    jest otwarty na wartości kultury,
14)    zna wartość rodziny i swoje w niej miejsce,
15)    czuje się dumny z tego, że jest Polakiem i szanuje polskie tradycje,
16)    potrafi zrozumieć i uszanować odmienność kulturową przedstawicieli innych narodów.

XI.    Ewaluacja Programu Profilaktyczno – Wychowawczego.

1.    Zespół Wychowawczy dokonuje ewaluacji Programu na podstawie opinii uczniów, rodziców, nauczycieli i nadzoru pedagogicznego. 
2.    Propozycje zmian przedstawiane są na posiedzeniu Rady Pedagogicznej i zatwierdzane większością głosów. 
3.    Stosuje się następujące sposoby ewaluacji: 
a)    ankiety przeprowadzane wśród uczniów, rodziców i nauczycieli,
b)    badanie/zbieranie opinii na spotkaniach z rodzicami, zebraniach Samorządu Uczniowskiego, podczas posiedzeń Rady Pedagogicznej, 
c)    opinie i zalecenia nadzoru pedagogicznego.

XII.    Treści programowe wychowawcze.

Zadania i formy realizacji zawarte w poniższym planie będą na bieżąco aktualizowane i dostosowywane do sytuacji pandemicznej (COVID-19) oraz do sytuacji wojennej na Ukrainie. Zespół wychowawczy dokonał analizy czynników ryzyka związanych z pandemią. 

 

 

 

Obszar

Zadania

Formy realizacji

Odpowiedzialni

Uczeń jest świadomy swojego miejsca w rodzinie, społeczności szkolnej i środowisku lokalnym. Podejmuje działania na ich rzecz.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń stara się zacieśniać więzi wewnątrzklasowe.

 

Uczeń uczestniczy w tworzeniu norm klasowych i rozwijaniu samorządności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń prezentuje na forum klasy i szkoły swoje dokonania i umiejętności.

 

 

 

Uczeń potrafi określić i ocenić swoje relacje rodzinne, jest świadom różnorodności ról, jakie przypadają mu w rodzinie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Zajęcia integrujące klasę.

 

 

Zapoznanie się ze Statutem Szkoły.

Wybory Rady Samorządu Klasowego, Rady Samorządu Szkolnego. Poznanie symboli szkolnych.

Zapoznanie uczniów z normami zachowania zgodnymi ze Statutem Szkoły.

Popularyzowanie i docenianie pozytywnych zachowań uczniów w różnych sytuacjach.

Propagowanie zasad dobrego zachowania w szkole, w domu i w miejscach publicznych.

Zebrania tematyczne dla rodziców.

Wspieranie rodziny w procesie wychowania.

 

 

 

 

 

 

 

Udział w konkursach i olimpiadach (olimpiada matematyczna, z-Dolny Ślązak).

Wykonywanie wystroju sal i korytarzy.

Prezentacja osiągnięć na stronie internetowej i w gazetce szkolnej.

 

Omówienie i respektowanie praw i obowiązków członków rodziny.

Tworzenie tradycji rodzinnej – święta, rocznice itp.

Uczenie wyrażania własnych uczuć.

Korzystanie z pomocy psychologa i pedagoga z PPPP.

Zajęcia warsztatowe wg potrzeb.

Wpajanie zasad dobrego wychowania.

Radzenie sobie z własnymi emocjami.

Poznanie mocnych i słabych stron własnych i rówieśników.

Zdobywanie umiejętności dobrego komunikowania się oraz współpracy z innymi.

 

 

wychowawcy

 

 

E. Remian, nauczyciele przedmiotowcy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

P. Głaz, B. Dudkowiak, nauczyciele przedmiotowcy, A. Szymczak

 

 

 

pedagog, wychowawcy

 

Uczeń zna normy dobrego zachowania i według nich postępuje.

Uczeń zna i przestrzega zasad odnoszenia się do osób starszych, rówieśników i młodszych. Przestrzega norm dotyczących wypełniania obowiązku szkolnego.

 

Uczeń zachowuje się godnie podczas obchodów świąt narodowych, środowiskowych, szkolnych.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń szanuje pracę innych i właściwie korzysta z wyposażenia szkoły i mienia społecznego.

 

 

 

 

 

Uczeń nie używa wulgaryzmów w relacjach interpersonalnych na terenie szkoły i poza nią.

 

Uczeń potrafi dobrać strój do okoliczności i okazji.

 

 

Uczeń wie, jak zachować się w środkach komunikacji zbiorowej, podczas posiłku, w czasie wycieczek szkolnych.

 

 

Bieżąca analiza frekwencji.

Przestrzeganie procedur postępowania w przypadku nierealizowania obowiązku szkolnego.

 

 

Obchody świat narodowych, religijnych oraz rocznic ważnych wydarzeń historycznych.

Prowadzenie kroniki szkolnej.

Kultywowanie tradycji szkolnych:

- ślubowanie klas I SP

- Andrzejki

- Mikołajki

- Wigilia szkolna i klasowa

- Święto Szkoły – Dzień Patrona

- Dzień Babci i Dziadka

- Dzień Matki i Ojca

 

Poszanowanie cudzej własności. Egzekwowanie naprawienia wyrządzonych przez uczniów szkód.

Skuteczne reagowanie nauczycieli i uczniów na negatywne zachowania.

Uczynienie uczniów odpowiedzialnymi (również materialnie) za szkody.

 

Zajęcia na lekcjach wychowawczych.

 

 

 

Zwracanie uwagi na ubiór ucznia podczas zajęć sportowych, uroczystości szkolnych, zajęć codziennych itp.

 

Zapoznanie z regulaminem wycieczek.

Wpajanie zasad właściwego postępowania w środkach komunikacji zbiorowej.

dyrektor, pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

wychowawcy klas I-III, IV-VIII, E. Remian, M. Zarzeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

dyrektor, M. Konarska, pedagog

 

 

 

 

 

 

wychowawcy

 

 

 

nauczyciele wf, dyrektor, wychowawcy

 

 

M. Konarska, opiekunowie świetlicy

Uczeń bierze odpowiedzialność za własne zdrowie, propaguje zdrowy styl życia i harmonijny rozwój uwzględniając zagrożenia ze strony współczesnego świata.

Uczeń jest świadomy przyczyn i skutków używania nikotyny, alkoholu, narkotyków, dopalaczy.

 

 

 

 

 

Uczeń zna zagrożenia wynikające z wczesnej inicjacji seksualnej.

 

 

 

Uczeń wie, jak poradzić sobie w sytuacjach zagrażających życiu i zdrowiu (uzależnienia, kontakt z materiałami niebezpiecznymi, subkultury, sekty).

 

 

 

 

Uczeń zna zasady tolerancji i akceptacji innych. Jest otwarty na potrzeby osób niepełnosprawnych, chorych i starszych.

 

 

 

 

 

 

Uczeń zdecydowanie reaguje na wszelkie przejawy agresji, nietolerancji i wandalizmu.

 

Uczeń zdaje sobie sprawę z zagrożeń ekologicznych i rozwija właściwe postawy wobec środowiska naturalnego.

 

 

 

 

 

Uczeń zdaje sobie sprawę z zagrożeń, jakie niosą ze sobą konflikty zbrojne.

 

 

 

 

Uczeń wie, jak i kogo prosić o pomoc w sytuacjach kryzysowych.

Uczeń swoją postawą propaguje ideał zdrowego stylu życia.

 

 

Uczeń rozwija swoje pasje i zainteresowania, jest świadomy roli samokształcenia (w tym czytelnictwa).

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń stara się opanować umiejętność udzielania pierwszej pomocy przedmedycznej.

 

 

 

 

Uczeń dba o swoje dobre samopoczucie i zdrowie psychiczne.

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekty klasowe dotyczące przeciwdziałania uzależnieniom od alkoholu, nikotyny, narkotyków i dopalaczy.

Prowadzenie zajęć wychowawczych o tematyce środków uzależniających dzieci i młodzież.

 

Spotkania ze specjalistami dla uczniów i nauczycieli.

Prowadzenie zajęć wdż.

 

 

Spotkania uczniów z policjantem.

Konkursy, olimpiady, kampanie, programy profilaktyczne.

 

Poznanie planu ewakuacji w razie zagrożenia.

Zapoznanie się z regulaminami pracowni przedmiotowych.

 

Uświadamianie skutków braku tolerancji.

Zachęcanie uczniów do podejmowania działań na rzecz innych (wolontariat – pomoc mikołajkowa dla szkoły w Murowanem na Ukrainie, zbiórka nakrętek dla hospicjum)

Zorganizowanie Dnia Życzliwości połączonego z Dniem Tolerancji, Tygodnia Szczęścia w szkole.

 

Zajęcia kształtujące umiejętność świadomego przeciwstawiania się agresji i przemocy.

 

Organizowanie akcji Sprzątanie Świata.

Dzień Ziemi.

 

 

 

 

 

 

 

Pogadanki w klasach, przeciwdziałanie nastrojom paniki.

Organizowanie – w razie potrzeby – pomocy koleżeńskiej i pomocy materialnej uczniom z Ukrainy.

 

Propagowanie właściwych nawyków higienicznych, żywieniowych, związanych z trybem życia.

Propagowanie aktywnych form wypoczynku

 

Pogadanki na temat roli książki w życiu człowieka.

Lekcje biblioteczne w klasach I-VIII.

Propagowanie różnych form spędzania wolnego czasu.

Kółko muzyczne.

Ogólnopolski Tydzień Kariery. Organizacja konkursów pięknego czytania, recytatorskich, literackich.

Redagowanie gazetki szkolnej „Migawki spod Ławki”.

Organizacja kiermaszy taniej książki.

 

Organizowanie pokazów i szkoleń z zakresu pierwszej pomocy.

 

 

 

 

Pogadanki na temat zasad bezpieczeństwa w drodze do i ze szkoły, podczas zajęć szkolnych, gier i zajęć ruchowych, przerw i w czasie wolnym (w tym podczas wakacji i ferii).

Kształtowanie umiejętności organizowania własnej pracy umysłowej

i wypoczynku.

Konkursy o tematyce prozdrowotnej.

 

M. Konarska, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

M. Konarska, pedagog

 

 

 

 

 

pedagog, M. Konarska

 

 

 

nauczyciele chemii, fizyki, informatyki, M. Konarska

 

 

 

J. Wojtasik, P. Głaz, A. Głaz, M. Zarzeczna, E. Remian, pedagog

 

 

 

 

 

 

 

pedagog, M. Konarska

 

 

 

R. Dudlej-Stawna, wychowawcy

 

 

 

 

 

 

 

M. Konarska, J. Wojtasik, wychowawcy

 

 

 

 

nauczyciele wf, koordynator edukacji prozdrowotnej

 

 

 

 

nauczyciele j. pol., A. Głaz, P. Głaz, A. Gądek, M. Zarzeczna

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

M. Konarska, pedagog

 

 

 

 

 

 

pedagog, wychowawcy, M. Konarska

 

 

 

 

 

Uczeń ma poczucie przynależności regionalnej, czuje się obywatelem swojego kraju i Europy, stara się świadomie kształtować swoją przyszłość.

 

Uczeń zna życiorys i twórczość patrona szkoły.

 

Uczeń zna historię i współczesne uwarunkowania swojego regionu.

 

 

 

 

 

 

Uczeń stara się poznawać kraj ojczysty.

 

 

 

 

 

 

 

 

Uczeń stara się kultywować własną tożsamość narodową, a także szanować poczucie tożsamości przedstawicieli innych nacji.

 

Uczeń wie, że znajomość języków obcych jest kluczem do poznawania świata.

 

Uczeń stara się posiąść i rozwijać umiejętność samopoznania i samooceny.

 

 

 

Uczeń korzysta z pomocy w zdobywaniu informacji o interesujących go zawodach i kierunkach kształcenia.

 

 

 

 

 

Uczeń zapoznał się ze strukturą szkolnictwa ponadpodstawowego i drogami kształcenia.

 

 

 

 

 

 

Organizacja szkolnego projektu poświęconego patronowi.

 

Zapoznanie uczniów z tradycjami i historią Dolnego Śląska.

Utrzymywanie kontaktu z instytucjami administracji państwowej i samorządowej w naszym regionie.

Udział w zawodach i konkursach sportowych o zasięgu regionalnym.

 

Udział w obchodach świąt państwowych i narodowych.

Utrwalanie wiedzy na temat symboli państwowych.

Propagowanie kultury języka ojczystego.

Udział w wycieczkach krajoznawczych i wyjściach programowych.

 

 

 

 

Znajomość i poszanowanie symboli narodowych Unii Europejskiej i poszczególnych państw.

 

 

Organizowanie konkursów językowych. Udział w językowej części konkursu „z-Dolny Ślązak”.

 

Zajęcia z zakresu rozpoznawania swoich zainteresowań, predyspozycji, mocnych i słabych stron.

Przedstawienie procesu wyboru szkoły (zawodu).

 

Spotkania z uczniami i rodzicami na temat warunków zdrowotnych i psychofizycznych związanych z wyborem zawodu (szkoły).

Poznawanie różnych zawodów.

Rozpoznanie rynku pracy.

 

Przygotowanie uczniów do podjęcia decyzji edukacyjno-zawodowej.

 

Zapoznanie z ofertą szkół ponadpodstawowych.

Zapoznanie z zasadami rekrutacji.

Kształcenie umiejętności sporządzania dokumentacji potrzebnej w procesie rekrutacyjnym.

 

 

P. Głaz, A. Głaz, M. Zarzeczna, A. Gądek, nauczyciele j. pol.

 

 

 

 

 

 

 

 

wychowawcy, nauczyciele j. pol., koordynator wycieczek, nauczyciele historii

 

 

 

 

 

 

 

nauczyciele jęz. obcych, historii, wos

 

 

 

nauczyciele jęz. obcych, P. Głaz

 

 

pedagog, wychowawcy

 

 

 

 

 

pedagog, dyrektor, wychowawcy

 

 

 

 

pedagog, dyrektor, wychowawcy

 

wychowawcy, pedagog

Harmonogram profilaktyki rok szkolny 2023/2024

Temat

Termin

Działania skierowane do uczniów

Klasa

Działania skierowane do rodziców

Działania skierowane do nauczycieli

Zdrowie psychiczne

Cały rok szkolny

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.Warsztaty z zakresu mediacji rówieśniczych.

2. Akcja pod hasłem Akceptuje siebie

3. Zajęcia psychoedukacyjne na temat zdrowia psychicznego (z wykorzystaniem filmów)

3. Stworzenie gazetek tematycznych.

4. Zajęcia psychoedukacyjne
z zakresu budowania pozytywnych relacji.

Warsztaty „Wspólna przestrzeń”

Emocje są potrzebne.

 

 

8. Zajęcia psychodukacyjne z zakresu skutecznego radzenia sobie ze stresem.

9. Planowanie nauki przed egzaminem

VII- VIII

 

 

Cała społeczność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

V a, V b

 

I a, I b, II a, II b

 

VIII

 

 

 

 

VIII

1.Spotkanie z psychologiem na temat zaburzeń odżywiania
u młodych osób.

2. Przygotowanie oferty pomocowej dostępnej dla dzieci i młodzieży.

3. Spotkanie dla rodziców

Kompetencje rodzicielskie co to jest?

Jak je rozwijać. Jaki mają wpływ na relacje z dzieckiem.

4. Z

 

1.Omówienie raportu
 z badania czynników ryzyka i czynników chroniących.

2.Przygotowanie materiałów poszerzających wiedzę dotyczącą zdrowia psychicznego dzieci
i młodzieży

 

3. Szkolenie on-line
z zakresu mediacji
( platforma nauczycielska)

 

Ogólnopolski tydzień kariery

Talent i Praca to się opłaca

 

16-22 X 2023

Zorganizowanie przez nauczycieli godzin wychowawczych podczas których będą poruszane tematy związane z wyborem drogi i kariery zawodowej.

 

0-VIII

Zaproszenie rodziców na spotkania z młodzieżą.

 

Wystawa prac rodziców
 „Moje dziecko jest najlepsze w……”

 

 

Dzień życzliwości

XI 2023

1. Zajęcia na lekcjach wychowawczych poruszające tematy związane z szacunkiem i tolerancją.

2. Wykonanie prac plastycznych „Mam prawo do...”

3. Konkurs polonistyczny: „Szacunek wczoraj i dziś.”

4. Sondaż „Co najmilszego usłyszałeś od drugiej osoby”

 

 

Cała społeczność

 

 

 

 

I-VIII

 

 

 

VII, VIII

 

 

Cała społeczność

 

Współpraca z Samorządem Uczniowskim

Tydzień szczęścia

18.09.23r.-22.09.23r.

Na każdy dzień tygodnia zostaną przygotowane tematy wiodące:

1. „Pokaż wesołą i szczęśliwą wersję siebie – kolorowy dzień”

2. Święto Dobrego Słowa

3. Dzień Bycia Miłym

4. Szczęście w filmie i literaturze

5. Karteczki szczęścia – „Najbardziej w szkole cieszy mnie, gdy …”

 

Cała społeczność

 

 

Wzmacnianie własnej wartości i samooceny

Cały rok szkolny

Akcja pod hasłem Akceptuje siebie!

 

 

 

Zajęcia „Jak się uczyć, aby się nauczyć”

 

I-VIII

 

 

 

 

IV a, IV b, VI a, VI b, VII a i VII b

Akcja dla rodziców – Akceptuje swoje dziecko!

 

Konsultacje indywidualne z terapeutą

Konsultacje z terapeutą.

Profilaktyka zachowań ryzykownych

Cały rok szkolny

Warsztaty profilaktyczne Używki. Rozumiem- nie Biorę.

 

Zajęcia „Trollek- mój e przyjaciel

 

 

VII a. VII b, VIII

 

 

 

III a, III b,

IV a, IV b

 Spotkanie dla rodziców;

Mowa nienawiści, Hejt, przemoc i cyberprzemoc oraz odpowiedzialność nieletnich i opiekunów.

 

 

1.     Spotkanie dla rodziców

2.     Mowa nienawiści, Hejt, przemoc i cyberprzemoc oraz odpowiedzialność nieletnich i opiekunów.