Statut szkoły

 

Grafika przedstawia logo Szkoły Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu
 

 

 

Statut
Szkoły Podstawowej
Im. Ks. Jana Twardowskiego
W Siedlcu

Podstawa prawna:
1.    Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2021 r. poz. 1762).
2.    Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tj. Dz. U. z 2021 r. poz.1915).
3.    Konwencja o prawach dziecka przyjęta przez Zgromadzenie Ogólne Narodów Zjednoczonych dnia 20 listopada 1989 r. (Dz. U. z 1991 r. Nr 120, poz. 526).
4.    Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 20 czerwca 2002 r. w sprawie zasad techniki prawodawczej (Dz. U. z 2016 r. poz. 283).
5.    Ustawa z dnia 14 grudnia 2016 r. PRAWO OŚWIATOWE (Dz. U. z 2021 r. poz.1082).
6.    Rozporządzenia MEiN.

Dział I
Informacje o Szkole
§ 1
1.    Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu, zwana dalej „Szkołą”, jest szkołą publiczną.
2.    Szkoła jest ośmioletnią szkołą podstawową, w której organizuje się oddziały przedszkolne.
3.    Siedzibą Szkoły jest budynek położony przy ul. Wrocławskiej 22.
4.    Szkoła używa nazwy w brzmieniu: Szkoła Podstawowa im. Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu.
5.    Nazwa i adres używane są w pełnym brzmieniu na pieczęciach i stemplach. 
6.    Obwód Szkoły obejmuje miejscowości: Bukowina, Godzieszowa, Pasikurowice, Pruszowice, Ramiszów, Siedlec, Tokary.
§ 2
1.    Organem prowadzącym Szkołę jest Gmina Długołęka.
2.    Nadzór pedagogiczny nad Szkołą pełni Dolnośląski Kurator Oświaty.
3.    Szkoła jest jednostką budżetową Gminy Długołęka.
4.    Zasady prowadzenia gospodarki finansowej przez Szkołę określają odrębne przepisy.
5.    Szkoła prowadzi i przechowuje dokumentację zgodnie z odrębnymi przepisami.
Dział II
Funkcjonowanie Szkoły
Rozdział 1
Cele i zadania Szkoły
§ 3
1.    Cele i zadania Szkoły realizowane są poprzez:
1)    pełną realizację programów wychowania przedszkolnego i programów nauczania poszczególnych zajęć edukacyjnych, dostosowując treści, metody i organizacje kształcenia do możliwości psychofizycznych uczniów w zakresie obowiązkowych zajęć edukacyjnych;
2)    organizację nauki religii i etyki na życzenie rodziców, prawnych opiekunów dziecka lub osoby (podmioty) sprawujące pieczę zastępczą nad dzieckiem, zwanych dalej „rodzicami” wyrażoną w formie pisemnej;
3)    zapewnienie możliwości korzystania z pomieszczeń do nauki z niezbędnym wyposażeniem, biblioteki, świetlicy, auli, sali gimnastycznej, urządzeń sportowych i rekreacyjnych, pomieszczeń sanitarno - higienicznych i szatni, gabinetu profilaktyki zdrowotnej i pomocy przedlekarskiej.;
4)    organizowanie zajęć dodatkowych, stosownie do potrzeb uczniów;
5)    udzielanie uczniom pomocy psychologiczno – pedagogicznej:
a)    kierowanie uczniów wymagających szczególnego wsparcia w rozwoju lub pomocy psychologiczno-pedagogicznej - za zgodą rodziców – na badania specjalistyczne;
b)    organizowanie zajęć wspomagających rozwój uczniów z trudnościami w nauce;
6)    umożliwienie rozwijania indywidualnego programu lub toku nauki uczniom o szczególnych uzdolnieniach;
7)    umożliwienie rozwijania zainteresowań i uzdolnień uczniów poprzez organizację zajęć dodatkowych, organizację konkursów, zawodów sportowych, wycieczek, obozów i innych szkolnych i pozaszkolnych imprez.
2.    Cele i zadania Szkoły uwzględniają treść Programu wychowawczo - profilaktycznego Szkoły, uchwalonego przez Radę Rodziców w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
§ 4
1.    Szkoła przeprowadza rekrutację w oparciu o zasadę powszechnej dostępności. Zasady dotyczące rekrutacji i przyjmowania uczniów do Szkoły określają odrębne przepisy.
2.    Szkoła prowadzi bezpłatne nauczanie i wychowanie w zakresie ramowych planów nauczania, zatrudnia nauczycieli posiadających kwalifikacje określone w odrębnych przepisach i realizuje programy nauczania uwzględniające podstawę programową wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego, a także zasady oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania egzaminów i sprawdzianów.
3.    Szkoła jest placówką feryjną, z zastrzeżeniem par. 55 ust. 2. Obowiązkowe zajęcia edukacyjne organizowane są przez pięć dni w tygodniu, od poniedziałku do piątku.
4.    Nauka w Szkole odbywa się na jedną zmianę.
§ 5
1.    Podstawowymi formami działalności dydaktyczno - wychowawczej Szkoły są:
1)    zajęcia edukacyjne z zakresu kształcenia ogólnego;
2)    zajęcia rewalidacyjne dla uczniów niepełnosprawnych;
3)    zajęcia prowadzone w ramach pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
4)    zajęcia rozwijające zainteresowania i uzdolnienia uczniów, w szczególności w celu kształtowania ich aktywności i kreatywności;
5)    zajęcia z zakresu doradztwa zawodowego.
2.    Szkoła może prowadzić działalność innowacyjną i realizować eksperyment pedagogiczny, stosownie do potrzeb uczniów oraz możliwości bazowych, kadrowych i finansowych Szkoły, w oparciu o odrębne przepisy.
3.    Szkoła może prowadzić zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
Szczegółowa organizacja zajęć:
1)    Technologie informacyjno-komunikacyjne wykorzystywane przez nauczycieli do realizacji tych zajęć: Microsoft Teams dla Edukacji, Librus do komunikowania się z uczniami i przekazywania materiałów niezbędnych do realizacji zajęć lub inne formy uwzględniające możliwości techniczne obu stron;
2)    W czasie nauki zdalnej uczeń realizuje obowiązek szkolny pod opieką rodziców/opiekunów prawnych, którzy sprawują w tym czasie nad nim wyłączną opieką;
3)    W czasie nauki zdalnej ochrona uczniów przed zagrożeniami w sieci Internet jest obowiązkiem rodziców/opiekunów prawnych;
4)    Sposobem potwierdzania uczestnictwa w zajęciach przez uczniów jest zalogowanie się do wskazanej przez nauczyciela aplikacji;
5)    Zajęcia odbywają się z poszanowaniem sfery prywatności nauczycieli i uczniów.
§ 6
1.    Szkoła podejmuje działania zmierzające do tworzenia optymalnych warunków jej funkcjonowania, które obejmują:
1)    kształcenie, wychowanie i opiekę oraz inną działalność statutową;
2)    organizację procesów edukacyjnych;
3)    tworzenie warunków do rozwoju i aktywności uczniów;
4)    współpracę z rodzicami i środowiskiem lokalnym;
5)    zarządzanie Szkołą.
2.    Szkoła realizuje cele i zadania wynikające z przepisów prawa i dostosowane do potrzeb rozwojowych uczniów oraz potrzeb środowiska, w tym:
1)    umożliwia uczniom zdobycie wiedzy o nauce, kulturze, technice, przyrodzie, problemach kraju i świata;
2)    kształtuje umiejętność wykorzystywania wiedzy, zainteresowań i uzdolnień w celu dokonania wyboru dalszego kierunku kształcenia;
3)    przygotowuje do życia w rodzinie, szkole, środowisku i społeczeństwie;
4)    kształtuje tolerancję wobec innych ludzi, ich przekonań i postaw;
5)    przygotowuje do aktywnego i twórczego uczestnictwa w kulturze, kształtuje wrażliwość na piękno, dbałość o poprawność języka polskiego;
6)    sprawuje opiekę odpowiednio do potrzeb uczniów oraz możliwości Szkoły;
7)    kształtuje poczucie odpowiedzialności za stan pomieszczeń szkolnych, poszanowanie własnego warsztatu pracy;
8)    stwarza warunki umożliwiające podtrzymywanie tożsamości narodowej, etnicznej i religijnej uczniom oraz promowanie wartości kulturalnych, obyczajowych, środowiskowych oraz związanych z promocją i ochroną zdrowia;
9)    podejmuje działania na rzecz środowiska, Szkoły i innych dzieci, integruje nauczycieli, rodziców oraz uczniów.
3.    Szkoła nieodpłatnie:
1)    wypożycza uczniom podręczniki lub materiały ćwiczeniowe w postaci papierowej lub elektronicznej
2)    zapewnia uczniom dostęp do podręczników lub materiałów w postaci elektronicznej lub przekazuje uczniom materiały ćwiczeniowe bez obowiązku zwrotu lub je udostępnia.
4.    Szkoła zapewnia rodzicom dostęp do gromadzonych przez nią informacji w zakresie nauczania, wychowania, opieki i profilaktyki, dotyczących ucznia, bez względu na postać i sposób przechowywania tych informacji.
Rozdział 2
Organizacja opieki nad dziećmi niepełnosprawnymi
§ 7
1.    W Szkole organizuje się kształcenie, wychowanie i opiekę również dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym, zgodnie z ich indywidualnymi potrzebami rozwojowymi i edukacyjnymi oraz predyspozycjami.
2.    Kształcenie, wychowanie i opiekę dla uczniów, o których mowa w ust. 1, organizuje się na każdym etapie edukacyjnym, w integracji z uczniami pełnosprawnymi.
3.    Uczniowi objętemu kształceniem specjalnym dostosowuje się odpowiednio program nauczania do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych.
4.    Uczniom, o których mowa w ust. 1, Szkoła zapewnia:
1)    realizację zaleceń zawartych w orzeczeniu o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)    warunki i sprzęt specjalistyczny i środki dydaktyczne odpowiednie do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych;
3)    zajęcia specjalistyczne, o których mowa w odrębnych przepisach;
4)    inne odpowiednie ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne, w tym zwłaszcza zajęcia rewalidacyjne, terapeutyczne, socjoterapeutyczne;
5)    integrację ze środowiskiem rówieśniczym, w tym z dziećmi i uczniami pełnosprawnymi;
6)    przygotowanie do samodzielności w życiu dorosłym.
5.    Uczniowi posiadającemu orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydane ze względu na niepełnosprawność można przedłużyć okres nauki o jeden rok – na I etapie edukacyjnym, o dwa lata – na II etapie edukacyjnym. Decyzję o przedłużeniu okresu nauki uczniowi podejmuje Rada Pedagogiczna po uzyskaniu:
1)    opinii zespołu, o którym mowa w Dziale II Roz.3 § 8 ust. 8 pkt 1, z której wynika potrzeba przedłużenia uczniowi okresu nauki, w szczególności z powodu znacznych trudności w opanowaniu wymagań określonych w podstawie programowej kształcenia ogólnego;
2)    zgody rodziców ucznia.
Rozdział 3
Udzielanie pomocy psychologiczno - pedagogicznej
§ 8
1.    Szkoła organizuje i udziela uczniom pomoc psychologiczno-pedagogiczną, która polega na rozpoznawaniu i zaspokajaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz rozpoznawaniu indywidualnych możliwości psychofizycznych wynikających z :
1)    niepełnosprawności;
2)    niedostosowania społecznego;
3)    zagrożenia niedostosowaniem społecznym;
4)    szczególnych uzdolnień;
5)    specyficznych trudności w uczeniu się;
6)    zaburzeń komunikacji językowej;
7)    choroby przewlekłej;
8)    sytuacji kryzysowych i traumatycznych;
9)    niepowodzeń edukacyjnych;
10)    zaniedbań środowiskowych związanych z sytuacja bytową ucznia i jego rodziny, sposobem spędzania czasu wolnego i kontaktami środowiskowymi;
11)    trudności adaptacyjnych związanych z różnicami kulturowymi lub ze zmianą środowiska edukacyjnego, w tym związanych z kształceniem za granicą.
2.    Szkoła organizuje i udziela rodzicom uczniów i nauczycielom pomoc psychologiczno-pedagogiczną polegającą na wspieraniu ich w rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych oraz rozwijaniu ich umiejętności wychowawczych.
3.    Pomocy psychologiczno-pedagogicznej w Szkole udzielają uczniom nauczyciele, wychowawcy oddziałów oraz specjaliści wykonujący zadania z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej we współpracy z:
1)    rodzicami uczniów;
2)    poradniami psychologiczno –pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
3)    placówkami doskonalenia nauczycieli;
4)    innymi Szkołami, przedszkolami, placówkami;
5)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży.
4.    Pomoc psychologiczno –pedagogiczna jest udzielana w trakcie bieżącej pracy z uczniem oraz w formie zajęć rozwijających uzdolnienia, zajęć dydaktyczno-wyrównawczych, zajęć specjalistycznych, warsztatów, porad i konsultacji, oraz rodzicom w formie porad, konsultacji, warsztatów i szkoleń.
5.    Udzielanie pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole następuje z inicjatywy ucznia, jego rodziców, Dyrektora Szkoły, nauczyciela, wychowawcy oddziału, specjalisty prowadzącego zajęcia z uczniem, pedagoga szkolnego, psychologa szkolnego, pielęgniarki szkolnej, poradni psychologiczno - pedagogicznej, pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub kuratora sądowego.
6.    Nauczyciele, wychowawcy oraz specjaliści w Szkole prowadzą obserwację pedagogiczną mająca na celu rozpoznanie u uczniów:
1)    trudności w uczeniu się, w tym – w przypadku uczniów klas I-III – ryzyka wystąpienia specyficznych trudności w uczeniu się lub
2)    szczególnych uzdolnień.
7.    Korzystanie z pomocy psychologiczno – pedagogicznej w Szkole jest dobrowolne i bezpłatne.
8.    Pomoc psychologiczno – pedagogiczną organizuje Dyrektor Szkoły, który w szczególności:
1)    tworzy zespół planujący i koordynujący udzielanie tej pomocy dla ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
2)    ustala uczniowi objętemu pomocą psychologiczno –pedagogiczną formy tej pomocy, okres jej udzielania oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane oraz informuje na piśmie rodziców ucznia o formach i zakresie pomocy;
3)    w przypadku ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego ustalone przez Dyrektora Szkoły formy, okres udzielania pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz wymiar godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane, muszą zostać uwzględnione w indywidualnym programie edukacyjno-terapeutycznym opracowanym dla ucznia na podstawie odrębnych przepisów;
4)    w przypadku uczniów posiadających orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania lub opinię poradni psychologiczno – pedagogicznej (w tym specjalistycznej) uwzględnia się zawarte w nich zalecenia.
Rozdział 4
Zasady bezpieczeństwa w Szkole
§ 9
1.    Szkoła realizuje zadania opiekuńcze odpowiednio do wieku uczniów i potrzeb środowiskowych oraz obowiązujących w Szkołach przepisów w zakresie bezpieczeństwa i higieny, w tym w szczególności sprawuje opiekę nad uczniami podczas zajęć obowiązkowych, dodatkowych oraz podczas pobytu dzieci w świetlicy szkolnej.
2.    W ramach zapewnienia uczniom bezpieczeństwa Szkoła podejmuje następujące działania:
1)    uczniowie przebywający w Szkole pozostają pod nadzorem wszystkich pracowników Szkoły, których obowiązkiem jest natychmiastowa reakcja na wszelkie przejawy naruszenia bezpieczeństwa ucznia, stosując przyjęte w Szkole ustalenia;
2)    niedopuszczalne jest prowadzenie jakichkolwiek zajęć w Szkole bez nadzoru upoważnionej do tego osoby;
3)    każdy nauczyciel systematycznie kontroluje miejsce, w którym prowadzi zajęcia, dostrzeżone zagrożenia niezwłocznie zgłasza Dyrektorowi Szkoły;
4)    każdy nauczyciel systematycznie kontroluje obecność uczniów na swojej lekcji, reaguje na samowolne opuszczeniu klasy lub Szkoły przez ucznia;
5)    w salach o zwiększonym ryzyku wystąpienia wypadku każdy prowadzący zajęcia dba o przestrzeganie zasad BHP, oraz opiekun sali lekcyjnej opracowuje regulamin pracowni, a w nim określa zasady bezpieczeństwa i na początku każdego roku szkolnego zapoznaje z nimi uczniów;
6)    w sali gimnastycznej i na boisku nauczyciel prowadzący zajęcia sprawdza stan techniczny urządzeń i sprzętu sportowego przed rozpoczęciem zajęć, wszystkie ćwiczenia powinny być przeprowadzane z zastosowaniem metod i urządzeń zapewniających pełne bezpieczeństwo ćwiczącym, dba o dobrą organizację zajęć i zdyscyplinowanie uczniów, dostosowuje wymagania i formy zajęć do możliwości fizycznych uczniów, a stopień trudności i intensywności ćwiczeń dostosowuje do aktualnej sprawności fizycznej i wydolności ćwiczących, asekuruje uczniów podczas ćwiczeń na przyrządach;
7)    każdorazowo zapoznaje się uczniów z zasadami bezpiecznego ich wykonywania, a w przypadku gier sportowych – z zasadami bezpiecznego w nich udziału;
8)    uczestnika zajęć uskarżającego się na dolegliwości zdrowotne zwalania się w danym dniu z wykonywania planowych ćwiczeń, informując o niedyspozycji rodziców ucznia oraz pielęgniarkę szkolną;
9)    nauczyciele wychowawcy świetlicy sprawują opiekę i prowadzą zajęcia zgodnie z zasadami BHP, pod opieką jednego nauczyciela wychowawcy świetlicy może przebywać nie więcej niż 25 uczniów;
10)    nauczyciel może podjąć decyzję o zmianie miejsca lub czasu zajęć, odwołaniu ich lub przerwaniu w przypadku ujawnienia zagrożenia stanu bezpieczeństwa uczniów;
11)    nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności które tego wymagają;
12)    opiekun pracowni komputerowej zobowiązany jest do aktualizowania oprogramowania zabezpieczającego przed dostępem do treści, które mogą stanowić zagrożenie dla prawidłowego rozwoju psychicznego uczniów;
13)    po zakończonych zajęciach edukacyjnych, które są ostatnimi w danym dniu (zgodnie z tygodniowym rozkładem zajęć dydaktyczno-wychowawczych) nauczyciel jest zobowiązany sprowadzić uczniów klas I – III do szatni;
14)    nauczyciele organizatorzy zabawy szkolnej odpowiadają za jej prawidłowy przebieg i ponoszą odpowiedzialność za zapewnienie bezpieczeństwa podczas jej trwania, do momentu jej zakończenia i opuszczenia Szkoły przez uczestniczących w niej uczniów. Uczniowie uczestniczą w zabawach szkolnych za pisemną zgodą rodziców, którzy ponoszą odpowiedzialność za bezpieczny powrót dziecka do domu;
15)    wychowawcy oddziałów przedszkolnych oraz oddziałów klas I-III odpowiadają za bezpieczeństwo uczniów, którzy przebywają na placu zabaw pod ich opieką;
16)    wychowawcy klas omawiają lub przypominają zasady bezpieczeństwa w Szkole i poza nią - w dniu rozpoczęcia roku szkolnego, przed dniami dodatkowo wolnymi od zajęć dydaktyczno- wychowawczych, przerwą świąteczną, feriami zimowymi i letnimi oraz przed każdym wyjściem poza teren Szkoły i wycieczką;
17)    pracownicy administracji i obsługi są zobowiązani do natychmiastowego reagowania na przejawy zachowań uczniów mogące stanowić zagrożenia dla ich bezpieczeństwa i zdrowia oraz informować o tym fakcie nauczyciela, wychowawcę oddziału lub Dyrektora Szkoły;
18)    pracownicy obsługi dbają o bezpieczne i higieniczne warunki nauki i pracy, przy czym sprzątaczka po zakończeniu przerw międzylekcyjnych kontrolują korytarze, klatki schodowe, toalety, dokonują prac porządkowych, a dostrzeżone usterki lub zniszczenia zgłaszają Dyrektorowi Szkoły; 
19)    pracownik gospodarczy w razie opadów śniegu oczyszcza przejścia ze śniegu lub lodu i posypuje piaskiem, kontroluje stan wyposażenia na placu zabaw i dokonuje ewentualnych napraw.
20)    profilaktyczną opiekę zdrowotną nad świadczeniobiorcami planuje i realizuje pielęgniarka/higienistka szkolna w ramach świadczeń gwarantowanych z zakresu podstawowej opieki zdrowotnej; 
§ 10
Ustala się następujące zasady sprawowania opieki nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły oraz w trakcie wycieczek organizowanych przez Szkołę:
1)    każdy nauczyciel, który organizuje jednostkę lekcyjną w terenie, wycieczkę, wyjście na imprezę pozaszkolną zgłasza jako opiekun grupy swoje wyjście Dyrektorowi Szkoły oraz przedkłada wypełnioną ”kartę wycieczki” lub „kartę wyjścia” w nieprzekraczalnym terminie 2 dni poprzedzających wyjście poza Szkołę;
2)    na udział w lekcji w terenie, wycieczce, imprezie pozaszkolnej oraz imprezie turystycznej, która odbywa się poza miejscowością Siedlec, każdorazowo wymagana jest zgoda rodziców ucznia;
3)    obowiązkiem każdego opiekuna grupy jest systematyczne sprawdzanie liczebności uczestników przed wyruszeniem z każdego miejsca i po przybycie do celu;
4)    opiekun grupy wydaje polecenia uczestnikom, w razie wypadku podejmuje decyzje i ponosi za nie odpowiedzialność;
5)    zapewnienie przez Szkołę opieki i bezpieczeństwa uczniom podczas wycieczek i imprez odbywa się w sposób określony w odrębnych przepisach.
6)    Liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy nie może przekraczać 20 osób. W przypadku grupy z dziećmi do 10 roku życia oraz grupy mieszanej, w której są dzieci do 10 roku życia, liczba uczestników wypoczynku pozostających pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku nie może przekraczać 15 osób. 
7)    Dopuszcza się udział nie więcej niż 2 uczestników niepełnosprawnych lub przewlekle chorych w grupie pozostającej pod opieką jednego wychowawcy wypoczynku. 
§ 11
Ustala się następujące zasady pełnienia dyżurów nauczycielskich:
1)    nauczyciele pełnią dyżury wg harmonogramu ustalonego na dany rok szkolny;
2)    (uchylono) 
3)    (uchylono) 
4)    dyżury pełnione są w czasie poprzedzającym rozpoczęcie zajęć szkolnych, podczas przerw międzylekcyjnych do zakończenia zajęć w Szkole;
5)    dyżur jest pełniony aktywnie, niedopuszczalne jest w tym czasie przeprowadzanie rozmów z rodzicami uczniów mających charakter na przykład konsultacji, nauczycielami dyżurującymi czy innymi osobami oraz wykonywanie czynności, które przeszkadzają w rzetelnym pełnieniu dyżuru;
6)    nauczyciele dyżurujący zapobiegają niebezpiecznym zabawom i zachowaniom na korytarzach, schodach i w sanitariatach, nie dopuszczają do samowolnego opuszczania budynku i terenu Szkoły, eliminują wszystkie sytuacje zagrażające zdrowiu i życiu uczniów, wydają zakazy i egzekwują ich wykonywanie przez uczniów;
7)    nauczyciel ma  obowiązek stawienia się w ustalonym miejscu dyżuru, nie może samowolnie opuścić miejsca dyżuru bez ustalenia zastępstwa i powiadomienia o tym fakcie Dyrektora Szkoły;
8)    w razie nieobecności nauczyciela dyżur pełni zastępujący go nauczyciel lub Dyrektor Szkoły wyznacza innego nauczyciela do pełnienia dyżuru;
9)    wychowawcy oddziałów klas I-III pełnią dyżury zgodnie z ustalonym harmonogramem, a w pozostałym czasie stale sprawują opiekę nad uczniami swojego oddziału;
10)    w oddziałach klas I-III w przypadku zmiany nauczyciela uczącego w związku z nauczaniem religii, etyki, języka obcego i wychowania fizycznego, nauczyciele są zobowiązani do bezpośredniego przekazania opieki nauczycielowi uczącemu.
§ 12
Ustala się następujący tryb postępowania w podczas zaistnienia wypadku uczniowskiego:
1)    nauczyciel, będący świadkiem wypadku udziela poszkodowanemu pierwszej pomocy, zawiadamia o wypadku pielęgniarkę szkolną, Dyrektora Szkoły, rodziców ucznia, a w razie konieczności służby medyczne;
2)    jeżeli wypadek został spowodowany niesprawnością techniczną pomieszczenia lub urządzeń, miejsce to pozostawia się nienaruszone w celu dokonania oględzin lub szkicu;
3)    (uchylono); 
4)    jeżeli wypadek zdarzył się w czasie wycieczki, wszystkie stosowne decyzje podejmuje opiekun grupy i ponosi za nie odpowiedzialność oraz powiadamia o zdarzeniu rodziców ucznia i Dyrektora Szkoły.
§ 13
1.    Uczniowi uskarżającemu się na dolegliwości zdrowotne pomocy udziela pielęgniarka szkolna, a pod jej nieobecność pierwszej pomocy, w miarę możliwości, udzielają pracownicy Szkoły. Następnie powiadamia się rodziców, którzy odbierają dziecko ze Szkoły i przejmują nad nim opiekę.
2.    W przypadku niemożności nawiązania kontaktu z rodzicami, wzywa się fachową pomoc medyczną, która przejmuje opiekę nad uczniem. W dalszym ciągu podejmuje się próby nawiązania kontaktu z rodzicami.
§ 14
1.    Jeżeli pomieszczenie lub miejsce, w którym mają być prowadzone zajęcia lub sprzęt, lub wyposażenie tych miejsc stwarzają zagrożenie dla bezpieczeństwa, nie należy dopuścić do rozpoczęcia zajęć. Jeżeli zagrożenie ujawni się w czasie prowadzenia zajęć, należy je bezzwłocznie przerwać i opuścić zagrożone miejsce.
2.    Miejsca pracy oraz pomieszczenia, do których nie mają wstępu osoby nieuprawnione, odpowiednio się oznacza i zabezpiecza przed swobodnym do nich dostępem.
3.    Pomieszczenia Szkoły, a w szczególności pokój nauczycielski, pokój nauczycieli wychowania fizycznego, aneks kuchenny, świetlica, sekretariat wyposażone są w środki niezbędne do udzielania pierwszej pomocy. Nauczyciele i pracownicy są przeszkoleni w zakresie udzielania pierwszej pomocy.
4.    W salach lekcyjnych, w pracowniach oraz w sali gimnastycznej znajdują się regulaminy korzystania z tych pomieszczeń, zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy.
5.    Przy urządzeniach technicznych wywieszone są w widocznych miejscach instrukcje bezpiecznej obsługi, a każdy uczeń powinien być z nimi zapoznany przed rozpoczęciem pracy.
6.    Nauczyciele mają obowiązek zapoznać uczniów z zasadami i metodami pracy zapewniającymi bezpieczeństwo i higienę przy wykonywaniu czynności tego wymagających.
Rozdział 5
Organizacja i realizacja działań w zakresie wolontariatu
§ 15
1.    Szkoła organizuje i realizuje działania w zakresie wolontariatu poprzez Szkolny Klub Wolontariatu, który ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne i kulturalne.
2.    Członkiem Szkolnego Klubu Wolontariatu może być każdy uczeń, który ukończył 13 lat i przedłożył pisemną zgodę rodzica. Do klubu mogą być wpisani uczniowie przed ukończeniem 13 roku życia, za zgodą rodziców, którzy mogą prowadzić działania pomocowe poza Szkołą tylko pod nadzorem nauczyciela – koordynatora.
3.    Po wstąpieniu do Szkolnego Klubu Wolontariatu uczeń podpisuje zobowiązanie przestrzegania Regulaminu Szkolnego Klubu Wolontariatu.
4.    Członkowie Szkolnego Klubu Wolontariatu mogą podejmować działania w wymiarze, który nie utrudni im nauki i pozwoli wywiązywać się z obowiązków domowych.
5.    Szkolnym Klubem Wolontariusza opiekuje się nauczyciel – Opiekun Klubu, który zgłosił akces do opieki nad tym klubem i uzyskał akceptację Dyrektora Szkoły.
6.    Szkolny Klub Wolontariatu prowadzi:
1)    działania na rzecz środowiska szkolnego;
2)    działania na rzecz środowiska lokalnego;
3)    udział w akcjach ogólnopolskich; za zgodą Dyrektora Szkoły;
4)    działania na rzecz pomocy dzieciom ze Szkoły partnerskiej z Ukrainy (Murowane).
7.    Na każdy rok szkolny Opiekun Klubu wspólnie z członkami opracowuje plan pracy.
8.    Wolontariusz ma prawo do informacji o przysługujących mu prawach i ciążących na nim obowiązkach, a także o ryzyku dla zdrowia i bezpieczeństwa związanym z wykonywanymi działaniami oraz o zasadach ochrony przed zagrożeniami.
9.    Wychowawca klasy uwzględnia zaangażowanie ucznia w działalność wolontariatu przy ocenianiu zachowania ucznia.
10.    W ramach działalności Szkolnego Klubu Wolontariatu uczniowie w szczególności:
1)    zapoznawani są z ideą wolontariatu jaką jest zaangażowanie do czynnej, dobrowolnej i bezinteresownej pomocy innym;
2)    rozwijają postawy życzliwości, zaangażowania, otwartości i wrażliwości na potrzeby innych;
3)    udzielają pomocy koleżeńskiej oraz uczestniczą w obszarze życia społecznego i środowiska naturalnego;
4)    są włączani do bezinteresownych działań na rzecz osób oczekujących pomocy, pracy na rzecz Szkoły;
5)    wspierają ciekawe inicjatywy młodzieży szkolnej;
6)    promują ideę wolontariatu w Szkole.
Rozdział 6
Formy opieki i pomocy uczniom
§ 16
Szkoła sprawuje indywidualną opiekę wychowawczą, pedagogiczną i psychologiczną:
1)    nad uczniami rozpoczynającymi naukę w Szkole poprzez:
a)    organizowanie spotkań Dyrekcji Szkoły z nowo przyjętymi uczniami i ich rodzicami;
b)    rozmowy indywidualne wychowawcy z uczniami i rodzicami na początku roku szkolnego w celu rozpoznania cech osobowościowych ucznia, stanu jego zdrowia, warunków rodzinnych i materialnych,
c)    organizację wycieczek integracyjnych,
d)    pomoc w adaptacji ucznia w nowym środowisku organizowana przez pedagoga szkolnego lub psychologa szkolnego,
e)    udzielanie niezbędnej — doraźnej pomocy przez wychowawcę lub innych pracowników Szkoły,
f)    współpracę z poradnią psychologiczno-pedagogiczną, w tym specjalistyczną,
g)    respektowanie zaleceń lekarza specjalisty oraz orzeczeń poradni psychologiczno-pedagogicznej,
h)    organizowanie w porozumieniu z organem prowadzanym nauczania indywidualnego na podstawie orzeczenia o potrzebie takiej formy edukacji.
2)    nad uczniami znajdującymi się w trudnej sytuacji materialnej z powodu warunków rodzinnych i losowych, zgodnie z zasadami określonymi przez organ prowadzący.
3)    nad uczniami szczególnie uzdolnionymi poprzez:
a)    umożliwianie uczniom realizację indywidualnego programu nauki lub toku nauki, zgodnie z odrębnymi przepisami,
b)    objęcie pomocą psychologiczno-pedagogiczną,
c)    dostosowanie wymagań edukacyjnych, metod, form pracy i tempa pracy do możliwości i potrzeb ucznia,
d)    rozwój zdolności ucznia w ramach kółek zainteresowań i innych zajęć dodatkowych,
e)    wspieranie ucznia w przygotowaniach do olimpiad i konkursów,
f)    indywidualizację procesu nauczania.
4)    nad uczniami o specjalnych potrzebach edukacyjnych, zgodnie z zasadami określonymi w § 7.
Rozdział 7
Organizacja współdziałania ze stowarzyszeniami i innymi organizacjami w zakresie działalności innowacyjnej
§ 17
1.    W Szkole mogą działać stowarzyszenia i organizacje, których celem statutowym jest działalność wychowawcza albo rozszerzanie i wzbogacanie form działalności dydaktycznej, wychowawczej, opiekuńczej i innowacyjnej Szkoły.
2.    Podjęcie w Szkole działalności innowacyjnej przez stowarzyszenie lub organizację, o których mowa w ust. 1, wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły, wyrażonej po uprzednim uzgodnieniu warunków tej działalności oraz po uzyskaniu pozytywnej opinii Rady Rodziców.
3.    Innowacja może obejmować wszystkie lub wybrane zajęcia edukacyjne, może być wprowadzona w całej Szkole lub w oddziale lub grupie.
4.    Rozpoczęcie innowacji jest możliwe po zapewnieniu przez Szkołę odpowiednich warunków kadrowych i organizacyjnych, niezbędnych do realizacji planowanych działań innowacyjnych.
5.    Innowacje wymagające przyznanie Szkole dodatkowych środków budżetowych, mogą być podjęte po wyrażeniu przez organ prowadzący Szkołę pisemnej zgody na finansowanie planowanych działań.
Rozdział 8
Organizacja współdziałania Szkoły z rodzicami uczniów
§ 18
1.    Szkoła stwarza warunki do współpracy rodziców z nauczycielami i organami Szkoły.
2.    Rodzice mają prawo do:
1)    znajomości Statutu Szkoły, Programu Wychowawczo-Profilaktycznego Szkoły;
2)    znajomości przepisów dotyczących oceniania, klasyfikowania i promowania uczniów oraz przeprowadzania sprawdzianu ośmioklasisty;
3)    znajomości zadań i zamierzeń dydaktyczno-wychowawczych w danym oddziale i Szkole;
4)    uzyskania informacji na temat swojego dziecka;
5)    uzyskania porad w sprawach wychowania i dalszego kształcenia swoich dzieci;
6)    aktywnego współudziału w procesie nauczania i wychowania swoich dzieci;
7)    wnioskowania o realizację obowiązkowego rocznego przygotowania przedszkolnego lub realizację obowiązku szkolnego poza Szkołą;
8)    występowania z wnioskiem o przyjęcie w trakcie roku szkolnego dziecka spoza obwodu do oddziału szkolnego lub oddziału przedszkolnego;
9)    wnioskowanie o indywidualny program lub tok nauki swojego dziecka;
10)    wnioskowania o zorganizowanie zajęć specjalistycznych na podstawie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego;
11)    występowanie o zwolnienie z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego lub zwolnienie z realizacji zajęć wychowania fizycznego i zajęć komputerowych na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez dziecko tych ćwiczeń lub opinii o braku możliwości uczestniczenia w tych zajęciach;
12)    występowania z wnioskiem o przyjęcie dziecka powracającego z zagranicy,
13)    występowania o zorganizowanie i udzielanie dziecku pomocy psychologiczno – pedagogicznej;
14)    otrzymania pisemnej informacji o ustalonych dla dziecka formach i okresie udzielanej pomocy psychologiczno – pedagogicznej oraz o wymiarze godzin, w którym poszczególne formy pomocy będą realizowane;
15)    uczestnictwa w spotkaniach zespołu udzielającego pomocy psychologiczno – pedagogicznej ich dziecku;
16)    wnioskowania o wyrażenie zgody na udział w spotkaniach zespołu innych osób, w szczególności lekarza, psychologa, pedagoga, logopedy lub innego specjalisty;
17)    uczestniczenia w opracowywaniu i modyfikowaniu programu edukacyjno-terapeutycznego oraz dokonywania wielospecjalistycznej oceny funkcjonowania ucznia;
18)    wnioskowania o otrzymanie kopii programu edukacyjno-terapeutycznego;
19)    wnioskowania o organizację zajęć dodatkowych;
20)    kierowania i wyrażania opinii na temat pracy nauczyciela, z zachowaniem drogi służbowej: wychowawca oddziału, Dyrektor Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący;
21)    wyrażania swoich opinii dotyczących pracy organów Szkoły;
22)    wyrażania opinii na temat pracy Szkoły do organu prowadzącego;
23)    zgłoszenia zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeśli uznają, że roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych albo roczna lub końcowa ocena klasyfikacyjna zachowania albo ocena ustalona wyniki egzaminu klasyfikacyjnego lub ocena ustalona w wyniku egzaminu poprawkowego, została ustalona niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tych ocen;
24)    przekazania Dyrektorowi Szkoły uznanych przez siebie za istotne danych o stanie zdrowia, stosowanej diecie i rozwoju psychofizycznym dziecka;
25)    wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia dziecka do klasy pierwszej, jeżeli Szkoła dysponuje wolnymi miejscami, w terminie określonym w regulaminie;
26)    wniesienia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej do Dyrektora Szkoły;
27)    uzyskania od nauczyciela uzasadnienia ustalonej oceny dziecku;
28)    wglądu do sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych dziecka;
29)    wystąpienia z wnioskiem, po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału, o powtarzanie klasy w przypadku dziecka będącego uczniem oddziału klas I-III;
30)    uczestnictwa w charakterze obserwatora podczas egzaminu klasyfikacyjnego, w którym uczestniczy ich dziecko.
31)    wystąpienia z wnioskiem o wydłużenie dziecku okresu nauki na I lub II etapie
edukacyjnym.
§ 19
1.    Rodzice i nauczyciele współdziałają ze sobą w sprawach kształcenia, wychowania i opieki nad uczniami. Współdziałanie to polega na wymianie informacji i wspólnym ustalaniu strategii wychowawczych i dydaktycznych.
2.    Szkoła umożliwia rodzicom uczniów następujące formy kontaktów z nauczycielami:
1)    kontakt bezpośredni w formach:
a)    zebranie ogólnoszkolne;
b)    zebrania oddziałowe, konsultacje , które odbywają się wg ustalonego harmonogramu;
c)    indywidualne konsultacje z inicjatywy rodziców lub nauczyciela;
d)    obecność rodzica w charakterze obserwatora na zajęciach szkolnych;
e)    zajęcia otwarte;
f)    uroczystości szkolne, klasowe, zawody, rajdy, wycieczki;
g)    rozmowy telefoniczne;
h)    spotkania online; 
2)    kontakt pośredni w formach:
a)    zapisy w Zeszycie kontaktów z rodzicami w klasach 0-III;
b)    zapisy w zeszycie przedmiotowym;
c)    korespondencja listowna, mailowa,
d)    informacje przekazywane przez wychowawcę, nauczycieli, pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły;
e)    zapisy i oceny w dzienniku elektronicznym.
§ 20 (uchylony) 
Dział III
Organy Szkoły
Rozdział 1
Kompetencje organów Szkoły
 
§ 21
1.    Organami Szkoły są:
1)    Dyrektor Szkoły;
2)    Rada Pedagogiczna;
3)    Rada Rodziców;
4)    Samorząd Uczniowski.
2.    Rada Pedagogiczna, Rada Rodziców, Samorząd Uczniowski działają według odrębnych regulaminów, uchwalonych przez te organy, które nie mogą być sprzeczne ze Statutem Szkoły.
Dyrektor Szkoły
§ 22
Dyrektor Szkoły kieruje działalnością dydaktyczną, wychowawczą i opiekuńczą Szkoły, a w szczególności:
1)    kształtuje twórczą atmosferę pracy, stwarza warunki sprzyjające podnoszeniu jej jakości;
2)    przewodniczy Radzie Pedagogicznej, przygotowuje i prowadzi jej zebrania oraz jest odpowiedzialny za zawiadomienie wszystkich jej członków o terminie i porządku zebrania zgodnie z Regulaminem Rady Pedagogicznej;
3)    realizuje uchwały Rady Pedagogicznej podjęte w ramach jej kompetencji stanowiących;
4)    powołuje Komisję Rekrutacyjną;
5)    sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z odrębnymi przepisami;
6)    przedkłada Radzie Pedagogicznej, nie rzadziej niż dwa razy w ciągu roku, ogólne wnioski wynikające z nadzoru pedagogicznego oraz informacje o działalności Szkoły; do 31 sierpnia każdego roku szkolnego wyniki i wnioski ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego;
7)    dba o autorytet członków Rady Pedagogicznej, ochronę praw i godności nauczyciela;
8)    podaje do publicznej wiadomości szkolny zestaw podręczników, który będzie obowiązywał od początku następnego roku szkolnego;
9)    współpracuje z Radą Pedagogiczną, Radą Rodziców i Samorządem Uczniowskim;
10)    stwarza warunki do działania w Szkole wolontariuszy, stowarzyszeń i organizacji, których celem statutowym jest działalność wychowawcza i opiekuńcza lub rozszerzanie i wzbogacanie form działalności wychowawczo - opiekuńczej w Szkole;
11)    udziela na wniosek rodziców, po spełnieniu ustawowych wymogów, zezwoleń na spełnianie obowiązku szkolnego poza Szkołą;
12)    organizuje pomoc psychologiczno - pedagogiczną w formach i na zasadach określonych w Rozdziale 3 niniejszego Statutu;
13)    dopuszcza do użytku szkolnego programy nauczania;
14)    wstrzymuje wykonanie uchwał Rady Pedagogicznej niezgodnych z prawem i zawiadamia o tym organ prowadzący i organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
15)    powołuje spośród nauczycieli i specjalistów zatrudnionych w Szkole zespoły przedmiotowe i problemowo-zadaniowe;
16)    zwalnia uczniów z niektórych obowiązkowych zajęć edukacyjnych na zasadach określonych w odrębnych przepisach;
17)    udziela zezwoleń na indywidualny tok lub program nauki zgodnie z odrębnymi przepisami;
18)    inspiruje nauczycieli do innowacji pedagogicznych, wychowawczych i organizacyjnych;
19)    (uchylono) 
20)    opracowuje plan doskonalenia nauczycieli, w tym tematykę szkoleń i narad;
21)    wyznacza terminy egzaminów poprawkowych do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno- wychowawczych i podaje do wiadomości uczniów i ich rodziców;
22)    powołuje komisje do przeprowadzania egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających na zasadach określonych w niniejszym Statucie;
23)    ustala zajęcia, które ze względu na indywidualne potrzeby edukacyjne uczniów niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie oraz zagrożonych niedostosowaniem społecznym prowadzą lub uczestniczą w zajęciach zatrudnieni nauczyciele posiadający kwalifikacje w zakresie pedagogiki specjalnej;
24)    współpracuje z higienistką szkolną, lekarzem, i lekarzem dentystą, sprawującymi profilaktyczną opiekę zdrowotną nad dziećmi i młodzieżą;
25)    współdziała ze Szkołami wyższymi oraz zakładami kształcenia nauczycieli w sprawie organizacji praktyk studenckich.
§ 23
Dyrektor Szkoły organizuje jej działalność, a w szczególności:
1)    opracowuje arkusz organizacyjny na kolejny rok szkolny;
2)    przydziela nauczycielom stałe prace i zajęcia w ramach umowy o pracę;
3)    określa i ustala sposoby dokumentowania pracy dydaktyczno-wychowawczej;
4)    zapewnia odpowiednie warunki do jak najpełniejszej realizacji zadań Szkoły, a w szczególności należytego stanu higieniczno – sanitarnego, bezpiecznych warunków pobytu uczniów w budynku szkolnym i boisku szkolnym;
5)    dba o właściwe wyposażenie Szkoły w sprzęt i pomoce dydaktyczne;
6)    egzekwuje przestrzeganie przez pracowników Szkoły ustalonego porządku oraz dbałości o estetykę i czystość;
7)    dokonuje co najmniej raz w ciągu roku przeglądu technicznego budynku i stanu technicznego urządzeń na boisku szkolnym;
8) odpowiada za prowadzenie, przechowywanie i archiwizację dokumentacji Szkoły zgodnie z odrębnymi przepisami.
§ 24
Dyrektor Szkoły jest przełożonym wszystkich pracowników Szkoły oraz prowadzi sprawy kadrowe i socjalne pracowników, a w szczególności:
1)    nawiązuje i rozwiązuje stosunek pracy z nauczycielami i innymi pracownikami Szkoły;
2)    dokonuje oceny pracy nauczycieli;
3)    dokonuje oceny dorobku zawodowego za okres stażu nauczyciela ubiegającego się o wyższy stopień awansu zawodowego;
4)    przyznaje nagrody Dyrektora oraz wymierza kary porządkowe nauczycielom i pracownikom administracji i obsługi Szkoły;
5)    występuje z wnioskami o odznaczenia, nagrody i inne wyróżnienia dla nauczycieli i pracowników;
6)    udziela urlopów pracownikom zgodnie z odrębnymi przepisami;
7)    prowadzi akta osobowe nauczycieli i pracowników nie będących nauczycielami;
8)    wydaje świadectwa pracy i opinie wymagane prawem;
9)    (uchylono); 
10)    przyznaje dodatek motywacyjny nauczycielom zgodnie z zasadami opracowanymi przez organ prowadzący;
11)    dysponuje środkami Zakładowego Funduszu Świadczeń Socjalnych;
12)    określa zakresy obowiązków, uprawnień i odpowiedzialności na stanowiskach pracy;
13)    współdziała ze związkami zawodowymi w zakresie uprawnień związków do opiniowania i zatwierdzania;
14)    wykonuje inne zadania wynikające z przepisów prawa.
§ 25
Dyrektor sprawuje opiekę nad uczniami:
1)    tworzy warunki do samorządności, współpracuje z Samorządem Uczniowskim;
2)    egzekwuje przestrzeganie przez uczniów i nauczycieli postanowień Statutu;
3)    sprawuje opiekę nad uczniami oraz stwarza warunki do harmonijnego rozwoju psychofizycznego poprzez aktywne działania prozdrowotne i organizację opieki medycznej w Szkole.
Rada Pedagogiczna
§ 26
1.    Rada Pedagogiczna jest kolegialnym organem Szkoły.
2.    W skład Rady Pedagogicznej wchodzą wszyscy nauczyciele zatrudnieni w Szkole.
3.    W zebraniach Rady Pedagogicznej mogą brać udział z głosem doradczym osoby zapraszane przez jej przewodniczącego, za zgodą lub na wniosek Rady Pedagogicznej, w tym przedstawiciele stowarzyszeń i innych organizacji, których celem statutowym jest działalność opiekuńczo –wychowawcza.
§ 27
Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji stanowiących:
1)    uchwala regulamin swojej działalności;
2)    podejmuje uchwały w sprawie klasyfikacji i promocji uczniów;
3)    podejmuje decyzje o przedłużeniu okresu nauki uczniowi niepełnosprawnemu po uzyskaniu pozytywnej opinii zespołu ds. pomocy psychologiczno - pedagogicznej i zgody rodziców,
4)    może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny na prośbę rodziców ucznia
nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej, przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na zajęcia edukacyjne w szkolnym planie nauczania,
5)    może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych,
6)    zatwierdza plan pracy Szkoły na każdy rok szkolny;
7)    podejmuje uchwały w sprawie innowacji i eksperymentu pedagogicznego;
8)    podejmuje uchwały w sprawie wniosku do Kuratora o przeniesienie ucznia do innej szkoły,
9)    ustala organizację doskonalenia zawodowego nauczycieli;
10)    ustala sposób wykorzystania wyników nadzoru pedagogicznego, w tym sprawowanego nad Szkołą przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny;
11)    przygotowuje projekt, projekt zmian (nowelizacji) i uchwala Statut Szkoły, 
§ 28
Rada Pedagogiczna w ramach kompetencji opiniodawczych:
1)    opiniuje programy z zakresu kształcenia ogólnego przed dopuszczeniem do użytku szkolnego, w tym Program wychowawczo – profilaktyczny Szkoły; 
2)    opiniuje propozycje Dyrektora w sprawach przydziału nauczycielom stałych prac w ramach wynagrodzenia zasadniczego oraz w ramach godzin ponadwymiarowych;
3)    opiniuje wnioski Dyrektora o przyznanie nauczycielom odznaczeń, nagród i innych wyróżnień;
4)    opiniuje wniosek o nagrodę kuratora oświaty dla dyrektora;
5)    opiniuje tygodniowy rozkład zajęć edukacyjnych;
6)    wskazuje sposób dostosowania warunków przeprowadzania egzaminu do rodzaju niepełnosprawności lub indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych ucznia uwzględniając posiadane przez ucznia orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego;
7)    opiniuje projekt finansowy szkoły;
8)    opiniuje podjęcie działalności stowarzyszeń, wolontariuszy oraz innych organizacji, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza;
9)    opiniuje pracę dyrektora przy ustalaniu jego oceny pracy. 
§ 29
Rada Pedagogiczna ponadto:
1)    uczestniczy w rozwiązywaniu spraw wewnętrznych Szkoły;
2)    ocenia, z własnej inicjatywy sytuację oraz stan Szkoły i występuje z wnioskami do organu prowadzącego;
3)    uczestniczy w tworzeniu planu doskonalenia nauczycieli;
4)    wybiera przedstawiciela do zespołu rozpatrującego odwołanie nauczyciela od oceny pracy;
5)    wybiera swoich przedstawicieli do udziału w konkursie na stanowisko dyrektora.
§ 30
1.    Zebrania Rady Pedagogicznej są organizowane przed rozpoczęciem roku szkolnego, po zakończeniu pierwszego okresu, po zakończeniu rocznych zajęć lub w miarę potrzeb. Zebrania mogą być organizowane na wniosek organu prowadzącego, organu nadzorującego, Rady Rodziców lub co najmniej 1/3 członków Rady Pedagogicznej.
2.    Rada Pedagogiczna podejmuje swoje decyzje w formie uchwał. Uchwały są podejmowane zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy jej członków.
3.    Zebrania Rady Pedagogicznej są protokołowane. Nauczyciele są zobowiązani do nieujawniania spraw poruszanych na zebraniach Rady Pedagogicznej, które mogą naruszać dobro osobiste uczniów lub ich rodziców, a także nauczycieli i innych pracowników Szkoły.
4.    Protokoły zebrań Rady Pedagogicznej sporządzane są w formie pisemnej w księdze protokołów.
Rada Rodziców
§ 31
1.    W Szkole działa Rada Rodziców.
2.    Rada Rodziców jest kolegialnym organem Szkoły.
3.    Rada Rodziców reprezentuje ogół rodziców przed innymi organami Szkoły.
4.    W skład Rady Rodziców wchodzi jeden przedstawiciel każdego oddziału szkolnego.
5.    Wybory reprezentantów rodziców każdego oddziału, przeprowadza się na pierwszym zebraniu rodziców w każdym roku szkolnym, w głosowaniu tajnym.
6.    W wyborach, o których mowa w ust. 5 jednego ucznia reprezentuje jeden rodzic.
7.    Rada Rodziców może gromadzić fundusze z dobrowolnych składek rodziców oraz innych źródeł. Zasady wydatkowania funduszy określa Regulamin Rady Rodziców.
§ 32
1.    Rada Rodziców w ramach kompetencji stanowiących:
1)    uchwala regulamin swojej działalności;
2)    uchwala Program wychowawczo-profilaktyczny Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2.    Program, o którym mowa w ust. 1 pkt 2, Rada Rodziców uchwala w terminie 30 dni od rozpoczęcia roku szkolnego, po wcześniejszym uzyskaniu opinii Rady Pedagogicznej.
§ 33
1.    Rada Rodziców opiniuje:
1)    godziny pracy oddziałów przedszkolnych,
2)    podjęcie działalności innowacyjnej w Szkole przez stowarzyszenia oraz inne organizacje, których celem statutowym jest działalność dydaktyczna, wychowawcza i opiekuńcza,
3)    pracę nauczyciela do ustalenia oceny dorobku zawodowego nauczyciela za okres stażu,
4)    program i harmonogram poprawy efektywności wychowania i kształcenia, w przypadku, gdy Szkoła otrzymała polecenie opracowania takiego programu,
5)    (uchylono)  
2.    Rada Rodziców może:
1)    wnioskować do Dyrektora Szkoły o dokonanie oceny nauczyciela; 
2)    występować do Dyrektora Szkoły, innych organów Szkoły, organu sprawującego nadzór pedagogiczny lub organu prowadzącego w wnioskami i opiniami we wszystkich sprawach szkolnych,
3)    delegować swojego przedstawiciela do zespołu oceniającego, powołanego przez organ nadzorujący do rozpatrzenia odwołania nauczyciela od oceny pracy.
Samorząd uczniowski
§ 34
1.    Samorząd Uczniowski tworzą wszyscy uczniowie Szkoły. Każdy uczeń jest członkiem Samorządu Uczniowskiego, a uczniowie poszczególnych klas członkami samorządów klasowych.
2.    Zebrania Samorządu Uczniowskiego są protokołowane.
3.    Do zadań Samorządu Uczniowskiego należy w szczególności:
1)    pobudzanie uczniów do jak najlepszego spełniania obowiązków szkolnych;
2)    współdziałanie z Dyrektorem w zapewnieniu uczniom należytych warunków do nauki;
3)    współdziałanie w rozwijaniu, zainteresowań naukowych, kulturalnych, turystyczno – krajoznawczych, organizowaniu wypoczynku i rozrywki;
4)    dbanie o sprzęt i urządzenia szkolne, organizowanie uczniów do wykonywania niezbędnych prac na rzecz klasy i Szkoły;
5)    organizowanie pomocy koleżeńskiej uczniom napotykającym trudności w szkole, w środowisku rówieśniczym i rodzinnym;
6)    zgłaszanie uczniów do wyróżnień i nagród, a także kar;
7)    rozwiązywanie konfliktów koleżeńskich.
4.    W ramach kompetencji stanowiącej do Samorządu Uczniowskiego należy uchwalanie regulaminu swojej działalności.
5.    Do kompetencji opiniujących Samorządu Uczniowskiego należy możliwość przedstawiania Dyrektorowi i innym organom Szkoły wniosków i opinii we wszystkich sprawach, w szczególności dotyczących realizacji podstawowych praw uczniów, w tym w zakresie:
1)    programu wychowawczo- profilaktycznego Szkoły;
2)    wniosku Dyrektora Szkoły o wprowadzenie obowiązkowego noszenia przez uczniów na terenie Szkoły jednolitego stroju;
3)    wzoru jednolitego stroju;
4)    ustalenia dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych;
5)    oceny pracy nauczyciela - na wniosek Dyrektora.
6.    Samorząd Uczniowski ma prawo wyboru nauczyciela opiekuna.
Rozdział 2
Współdziałanie organów Szkoły
§ 35
1.    Wszystkie organy Szkoły współpracują w duchu porozumienia i wzajemnego szacunku, umożliwiając swobodne działanie i podejmowanie decyzji przez każdy organ w granicach swoich kompetencji.
2.    Każdy organ Szkoły planuje swoją działalność na rok szkolny. Plany działań powinny być uchwalone do końca września. Kopie dokumentów przekazywane są Dyrektorowi w celu ich powielenia i przekazania każdemu organowi Szkoły.
3.    Każdy organ po analizie planów działania pozostałych organów, może włączyć się do realizacji konkretnych zadań, proponując swoją opinię lub stanowisko w danej sprawie, nie naruszając kompetencji organu uprawnionego.
4.    Organy Szkoły mogą zapraszać na swoje zebrania przedstawicieli innych organów w celu wymiany poglądów i informacji.
5.    Uchwały organów Szkoły prawomocnie podjęte w ramach ich kompetencji stanowiących, oprócz uchwał personalnych, podaje się do ogólnej wiadomości w formie pisemnych tekstów uchwał umieszczanych na tablicy ogłoszeń.
6.    Rodzice i uczniowie przedstawiają swoje wnioski i opinie Dyrektorowi poprzez swoją reprezentację, tj. Radę Rodziców i Samorząd Uczniowski w formie pisemnej, a Radzie Pedagogicznej w formie ustnej na jej zebraniu.
7.    Wnioski i opinie rozpatrywane są zgodnie z procedurą rozpatrywania skarg i wniosków.
8.    Bieżącą wymianę informacji o podejmowanych i planowanych działaniach lub decyzjach poszczególnych organów Szkoły organizuje Dyrektor.
9.    Współdziałanie organów Szkoły obywa się według następujących zasad:
1)    pozytywnej motywacji;
2)    partnerstwa;
3)    wielostronnego przepływu informacji;
4)    aktywnej i systematycznej współpracy;
5)    rozwiązywania sporów w drodze mediacji.
Rozdział 3
Rozstrzyganie sporów pomiędzy organami Szkoły
§ 36
1.    W przypadku sporu pomiędzy organami Szkoły:
1)    prowadzenie mediacji w sprawie spornej i podejmowanie ostatecznych decyzji należy do Dyrektora;
2)    przed rozstrzygnięciem sporu Dyrektor jest zobowiązany zapoznać się ze stanowiskiem każdej ze stron, zachowując bezstronność w ocenie tych stanowisk;
3)    Dyrektor podejmuje działanie na pisemny wniosek któregoś z organów – strony sporu;
4)    o swoim rozstrzygnięciu wraz z uzasadnieniem Dyrektor informuje na piśmie zainteresowanych w ciągu 14 dni od dnia złożenia informacji o sporze.
2.    W przypadku sporu między organami Szkoły, w którym stroną jest Dyrektor, powoływany jest zespół mediacyjny, w skład którego wchodzi po jednym przedstawicielu organów Szkoły, z tym, że Dyrektor wyznacza swojego przedstawiciela do pracy w zespole.
3.    Zespół mediacyjny w pierwszej kolejności przeprowadza postępowanie mediacyjne, a w przypadku niemożności rozwiązania sporu, podejmuje decyzję w drodze głosowania.
4.    Strony sporu są zobowiązane przyjąć rozstrzygnięcie Dyrektora Szkoły lub zespołu mediacyjnego jako rozwiązanie ostateczne.
5.    Każdej ze stron sporu przysługuje prawo wniesienia zażalenia do organu prowadzącego.
Dział IV
Organizacja pracy Szkoły
Rozdział 1
Organizacja zajęć dydaktyczno - wychowawczych
§ 37
1.    Szczegółową organizację nauczania, wychowania i opieki w danym roku szkolnym określa arkusz organizacyjny Szkoły.
2.    Arkusz organizacyjny Szkoły zatwierdza organ prowadzący, po uprzednim wyrażeniu opinii przez organ sprawujący nadzór pedagogiczny nad Szkołą.
3.    Terminy rozpoczynania i kończenia zajęć dydaktyczno-wychowawczych, przerw świątecznych oraz ferii zimowych i letnich określają odrębne przepisy. Dyrektor Szkoły przed rozpoczęciem zajęć dydaktyczno-wychowawczych zapoznaje Radę Pedagogiczną na jej zebraniu ze szczegółowym kalendarzem organizacji roku szkolnego. Może także ustalić w danym roku szkolnym dodatkowe dni wolne od zajęć dydaktyczno- wychowawczych w wymiarze do 8 dni, przy akceptacji Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego.
4.    W dodatkowych dniach wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Szkoła organizuje zajęcia wychowawczo-opiekuńcze. Szkoła informuje rodziców o możliwości udziału uczniów w zajęciach wychowawczo – opiekuńczych organizowanych w tych dniach.
5.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach, niezależnie od dodatkowych dni wolnych od zajęć dydaktyczno-wychowawczych Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej, Rady Rodziców i Samorządu Uczniowskiego, może za zgodą organu prowadzącego ustalić inne dodatkowe dni wolne, pod warunkiem zrealizowania zajęć przypadających w te dni w wyznaczone soboty.
§ 38
1.    Organizację stałych, obowiązkowych i nadobowiązkowych zajęć dydaktycznych i wychowawczych określa tygodniowy rozkład zajęć opracowany przez Dyrektora Szkoły na podstawie zatwierdzonego arkusza organizacyjnego Szkoły na dany rok szkolny, z uwzględnieniem zasad ochrony zdrowia i higieny pracy ucznia i nauczyciela.
2.    Okresem przeznaczonym na realizację programu nauczania jednej klasy jest rok szkolny, który dzieli się na dwa półrocza zakończone klasyfikacją uczniów. Pierwsze półrocze trwa w okresie od rozpoczęcia roku szkolnego do 31 stycznia, drugie półrocze trwa od 1 lutego do najbliższego piątku po 20 czerwca.
3.    Naukę religii bądź etyki szkoła organizuje na życzenie rodziców/ prawnych opiekunów wyrażone w formie pisemnego oświadczenia. Oświadczenie jest ważne do odwołania.
4.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wykonywania określonych ćwiczeń fizycznych na zajęciach wychowania fizycznego, na podstawie opinii o ograniczonych możliwościach wykonywania przez ucznia tych ćwiczeń wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
1)    Dyrektor szkoły zwalnia ucznia z realizacji zajęć z wychowania fizycznego lub informatyki na podstawie opinii o braku możliwości uczestniczenia ucznia w tych zajęciach, wydanej przez lekarza, na czas określony w tej opinii.
2)    Jeżeli okres zwolnienia ucznia z realizacji zajęć, których mowa w ust. 4, uniemożliwia ustalenie śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
5.    Dyrektor Szkoły zwalnia ucznia z wadą słuchu, z głęboką dysleksją rozwojową, z afazją, z niepełnosprawnościami sprzężonymi lub autyzmem, w tym zespołem Aspergera, z nauki drugiego języka obcego nowożytnego do końca danego etapu edukacyjnego na wniosek rodziców ucznia oraz na podstawie opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym poradni specjalistycznej, z której wynika potrzeba zwolnienia z nauki tego języka obcego nowożytnego.
1)    W przypadku ucznia, o którym mowa w ust. 5, posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego lub orzeczenie o potrzebie indywidualnego nauczania, z którego wynika potrzeba zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego, zwolnienie z nauki tego języka obcego nowożytnego może nastąpić na podstawie tego orzeczenia.
2)    W przypadku zwolnienia ucznia z nauki drugiego języka obcego nowożytnego w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „zwolniony” albo „zwolniona”.
§ 39
1.    Szkoła prowadzi opiekę w oddziałach przedszkolnych oraz nauczanie w oddziałach szkolnych I - VIII w zakresie Szkoły podstawowej; 
2.    Czas trwania cyklu kształcenia wynosi 8 lat i przebiega na dwóch etapach kształcenia:
1)    I etap edukacyjny obejmujący oddziały klas I-III – edukacja wczesnoszkolna,
2)    II etap edukacyjny obejmujący oddziały klas IV-VIII.
§ 40
1.    Podstawową formą pracy Szkoły są zajęcia dydaktyczno-wychowawcze prowadzone w systemie klasowo-lekcyjnym. Godzina lekcyjna trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach Dyrektor Szkoły podejmuje decyzję o prowadzeniu zajęć w innym wymiarze.
2.    Tygodniowy rozkład zajęć klas I-III określa ogólny przydział czasu na poszczególne zajęcia, szczegółowy rozkład dzienny ustala nauczyciel.
3.    Podstawową jednostką organizacyjną Szkoły jest oddział.
§ 41
1.    W oddziałach klas IV – VIII dokonuje się podziału na grupy z zachowaniem zasad wynikających z odrębnych przepisów.
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach podział na grupy może być dokonany za zgodą organu prowadzącego.
3.    Liczba uczniów na zajęciach dodatkowych zależy od charakteru prowadzonych zajęć i wymaga akceptacji Dyrektora Szkoły.
4.    Obowiązkowe zajęcia wychowania fizycznego dla uczniów oddziałów klas IV –VIII są realizowane w formie zajęć klasowo-lekcyjnych;
5.    (uchylono), 
6.    (uchylono), 
7.    (uchylono), 
8.    (uchylono), 
9.    (uchylono), 
10.    (uchylono), 
§ 42
1.    Szkoła organizuje zajęcia dodatkowe dla uczniów z uwzględnieniem ich potrzeb i zainteresowań.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust.1, realizowane są w celu udzielenia uczniom pomocy w przezwyciężeniu trudności, rozwijania uzdolnień lub pogłębienia zainteresowań uczniów.
3.    Zajęciami dodatkowymi w Szkole są w szczególności:
1)    koła zainteresowań: przedmiotowe, techniczne, artystyczne, szachowe, czytelnicze, sportowe oraz inne,
2)    (uchylono), 
3)    zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze,
4)    zajęcia profilaktyczno-wychowawcze (mające na celu kształtowanie osobowości dziecka i wspieranie jego rozwoju społeczno-emocjonalnego),
5)    zajęcia przygotowujące uczniów do udziału w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych,
6)    zajęcia przygotowujące uczniów do egzaminu ósmoklasisty,  
7)    (uchylono), 
8)    prowadzenie zajęć ze szkolnym klubem sportowym,
9)    (uchylono), 
10)    (uchylono), 
11)    wolontariat,
12)    (uchylono). 
§ 43
1.    Zajęcia dydaktyczno – wyrównawcze organizuje się dla uczniów mających trudności w nauce, w szczególności w spełnieniu wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej kształcenia ogólnego dla I i II etapu edukacyjnego.
2.    Zajęcia, o których mowa w ust.1, prowadzone są przez nauczyciela właściwych zajęć edukacyjnych.
3.    Liczba uczestników zajęć dydaktyczno - wyrównawczych wynosi do 8.
4.    Zajęcia rozwijające uzdolnienia i pogłębiające zainteresowania uczniów organizuje się dla uczniów uzdolnionych oraz prowadzi się je z wykorzystaniem aktywnych metod pracy. Zajęcia prowadzi nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły.
5.    Liczba uczestników zajęć, o których mowa w ust. 4, wynosi do 8.
6.    W przypadku realizacji innego rodzaju zajęć niż wymienione w ust. 1 i 4, liczba uczestników tych zajęć ustalana jest przez Dyrektora Szkoły w uzgodnieniu nauczycielem prowadzącym zajęcia.
7.    Udział ucznia w zajęciach wymienionych w ust. 4 jest dobrowolny, a efekty jego pracy nie podlegają ocenie w skali stopni szkolnych.
8.    Jeśli w okresie 2 miesięcy uczeń opuścił 50% godzin bez usprawiedliwienia zajęć wyrównawczych, a nauczyciel i wychowawca podejmowali działania zmierzające do poprawy frekwencji, które nie przyniosły rezultatu, uczeń może zostać z nich wykreślony po poinformowaniu o tym fakcie rodziców.
§ 44
1.    Godzinowy wymiar i zakres zajęć dodatkowych ustala Dyrektor Szkoły w porozumieniu z Radą Pedagogiczną.
2.    Przydzielenie zajęć dodatkowych nauczycielom następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej w zakresie organizacji pracy Szkoły, w tym tygodniowego rozkładu zajęć lekcyjnych i dodatkowych.
3.    Wymiar zajęć dodatkowych nie wlicza się do pensum.
§ 45
Diagnozę potrzeb i zainteresowań uczniów przeprowadza się w każdym roku szkolnym  w oparciu o wyniki monitorowania potrzeb uczniów prowadzonych na bieżąco przez wychowawców, nauczycieli, pedagoga, psychologa, logopedę i Dyrektora Szkoły.
§ 46
1.    Nauczyciel, któremu w danym roku szkolnym przydzielono prowadzenie zajęć dodatkowych, jest obowiązany do ich dokumentowania w dzienniku zajęć dodatkowych w formie papierowej lub elektronicznej. 
2.    Do dziennika zajęć dodatkowych wpisuje się w porządku alfabetycznym nazwiska i imiona uczniów, tygodniowy plan zajęć, daty i czas trwania i tematy przeprowadzonych zajęć oraz odnotowuje się obecność uczniów na zajęciach. Przeprowadzenie zajęć nauczyciel potwierdza podpisem.
Organizacja zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość
§ 46a
1.    W przypadku zawieszenia zajęć w przypadkach określonych w przepisach prawa, na okres powyżej dwóch dni, w szkole organizowane są zajęcia dla uczniów z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość – najpóźniej od trzeciego dnia zawieszenia tych zajęć. 
2.    W szczególnie uzasadnionych przypadkach dyrektor za zgodą organu prowadzącego i po uzyskaniu pozytywnej opinii organu sprawującego nadzór pedagogiczny, może odstąpić od organizowania dla uczniów zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość. 
3.    Kształcenie na odległość realizowane jest z uwzględnieniem: 
1)    równomiernego obciążenia uczniów zajęciami w poszczególnych dniach tygodnia; 
2)    zróżnicowania zajęć w każdym dniu; 
3)    możliwości psychofizycznych uczniów podejmowania intensywnego wysiłku umysłowego w ciągu dnia; 
4)    łączenia przemiennego kształcenia z użyciem monitorów ekranowych i bez ich użycia; 
5)    ograniczeń wynikających ze specyfiki zajęć; 
6)    konieczności zapewnienia bezpieczeństwa wynikającego ze specyfiki zajęć. 
4.    Dzienny rozkład zajęć uczniów oraz dobór narzędzi pracy zdalnej uwzględniają zalecenia medyczne odnośnie czasu korzystania z urządzeń umożliwiających pracę zdalną (komputer, telewizor, telefon) oraz wiek uczniów i etap kształcenia.
5.    Wykorzystując różnorodne narzędzia służące kształceniu na odległość nauczyciele uwzględniają kwestię ochrony danych osobowych, w szczególności danych szczególnej kategorii przetwarzania i wizerunku użytkowników.
6.    Zajęcia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mogą być realizowane w szczególności z wykorzystaniem: 
1)    e-dziennika; 
2)    materiałów dostępnych na stronach internetowych urzędu obsługującego ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania, stronach internetowych jednostek podległych temu ministrowi lub przez niego nadzorowanych, w tym na stronach internetowych Centralnej Komisji Egzaminacyjnej i okręgowych komisji egzaminacyjnych; 
3)    innych, niż wymienione w pkt 1-2, materiałów wskazanych przez nauczyciela; 
4)    przez podejmowanie przez ucznia aktywności określonych przez nauczyciela, potwierdzających zapoznanie się ze wskazanym materiałem i dających podstawę do oceny pracy ucznia; 
5)    z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniających wymianę informacji między nauczycielem, uczniem lub rodzicem (e-mail, czat); 
6)    z wykorzystaniem narzędzi do prowadzenia wideokonferencji, umożliwiających prowadzenie lekcji online, czyli np. Microsoft Teams, Skype, Zoom, Whatsapp; 
7)    przez informowanie rodziców o dostępnych materiałach i możliwych formach ich realizacji przez ucznia w domu. 
7.    Nauczyciele są zobowiązani do prowadzenia na bieżąco dokumentacji działań edukacyjnych – zajęć on-line, prac i aktywności poleconych do realizacji uczniom, prac domowych uczniów, ewentualnych sprawdzianów. 
8.    Obecność uczniów na zajęciach potwierdzana jest poprzez 
1)    zalogowanie się przez ucznia w godzinach zajęć do platformy, na której prowadzone są zajęcia; 
2)    potwierdzenie przez ucznia udziału komunikatem „jestem” wysłanym przy pomocy komunikatora tekstowego na platformie Microsoft Teams lub poprzez udzielenie „krótkiej odpowiedzi” na zadane pytanie; 
3)    wysłanie przez ucznia nauczycielowi lub zaprezentowanie w trakcie zajęć wytworu uczniowskiego (np. pracy, obliczeń itp.); 
4)    odnotowywanie obecności uczniów w wideospotkaniach z nauczycielem i wychowawcą, częstotliwość wysyłania zadań/ kart pracy na podany email przez nauczyciela oraz wysyłania wiadomości przez e-dziennik. 
9.    Wychowawca pozostaje w kontakcie z uczniami i rodzicami oraz na bieżąco monitoruje realizację obowiązku szkolnego przez uczniów, sprawdzając ich obecność na zajęciach on-line. W przypadku nieobecności ustala powód tego zdarzenia kontaktując się z rodzicami poprzez dziennik elektroniczny/telefon/e-mail lub inny sposób ustalony z rodzicami ucznia. 
10.    W przypadku trudności w realizacji zadań ww. wychowawca niezwłocznie informuje o tym fakcie Dyrektora. 
11.    Uczeń oraz rodzic/opiekun prawny ucznia ma możliwość konsultacji z nauczycielem poprzez: 
1)    e-dziennik; 
2)     wideokonferencje; 
3)    kontakt mailowy; 
4)    rozmowę telefoniczną, w przypadku braku możliwości kontaktu za pośrednictwem narzędzi dostępnych online – we wskazanych przez nauczyciela dniach i godzinach. Numer telefonu nauczyciela, tylko za jego zgodą, udostępniany będzie na prośbę rodzica; 
5)    bezpośredni kontakt. 
12.    O terminach i możliwych formach kontaktu (kontakt bezpośredni lub wideokonferencja) z nauczycielami, rodzice/opiekunowie prawni uczniów oraz uczniowie zostaną poinformowani poprzez e-dziennik przez wychowawcę klasy w 3 dniu zawieszenia zajęć. 
13.    W przypadku braku technicznej możliwości korzystania z kształcenia na odległość z wykorzystaniem Internetu, rodzice przekazują tę informację telefonicznie do sekretariatu szkoły lub do wychowawcy klasy. 
14.    Na wniosek rodziców ucznia dyrektor może zorganizować na terenie szkoły zajęcia w bezpośrednim kontakcie z nauczycielem lub inną osobą prowadzącą te zajęcia bądź z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, jeśli możliwe jest zapewnienie bezpiecznych i higienicznych warunków nauki na terenie szkoły oraz na danym terenie nie występują zdarzenia, które mogą zagrozić bezpieczeństwu lub zdrowiu ucznia.
15.    Wniosek, o którym mowa w ust. 14, rodzic może złożyć elektronicznie (poprzez e-dziennik lub wysłać za pośrednictwem poczty elektronicznej na ogólny adres e-mail szkoły) lub w formie papierowej w sekretariacie szkoły. 
16.    W ramach aktywności związanych z kształceniem na odległość z wykorzystaniem Internetu, nauczyciele zobowiązani są do przekazania uczniom i rodzicom informacji o konieczności i sposobach zachowania bezpieczeństwa w sieci.
17.    Wykorzystywane platformy i inne narzędzia kontaktu online powinny gwarantować zapewnienie ochrony wizerunku nauczyciela i ucznia.
18.    W ramach kształcenia na odległość obowiązkiem nauczyciela jest przestrzeganie praw autorskich dotyczących materiałów przekazywanych uczniom do zdalnej nauki. 
19.    Wszelkie trudności związane z realizacją kształcenia na odległość, nauczyciele zobowiązani są do zgłaszania do dyrektora szkoły, niezwłocznie po ich wystąpieniu. 

§ 46b 
1.    Do obowiązków nauczycieli, w przypadku organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, należy w szczególności: 
1)    określenie sposobu monitorowania postępów uczniów oraz sposobu weryfikacji wiedzy i umiejętności uczniów, w tym również informowania uczniów lub rodziców o postępach ucznia w nauce, a także uzyskanych przez niego ocenach; 
2)    dobór źródeł i materiałów niezbędnych do realizacji zajęć, w tym materiałów w postaci elektronicznej, z których uczniowie lub rodzice mogą korzystać; 
3)    wspieranie rodziców w organizacji kształcenia uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, w tym niepełnosprawnych poprzez: 
a)    przygotowywanie i przekazywanie rodzicom uczniów zadań z instrukcją wykonania oraz materiałów, 
b)    kontakt z uczniami, jeżeli jest to możliwe; 
4)    w przypadku pedagogów i psychologów szkolnych, pedagoga specjalnego prowadzenie porad i konsultacji, grup wsparcia związanych ze zgłaszanymi przez rodziców i uczniów problemami;
5)    w przypadku logopedów, terapeutów pedagogicznych opracowanie i przekazanie rodzicom ćwiczeń doskonalących i utrwalających nabyte umiejętności oraz dokładne instrukcje, jak te ćwiczenia wykonywać, np. filmy instruktażowe, zestawy ćwiczeń, karty pracy, wykaz najefektywniejszych metod pracy wraz z instrukcją ich zastosowania; 
6)    w przypadku nauczyciela bibliotekarza prowadzenie działalności o charakterze propagatorskim wskazującym, np. strony internetowe największych bibliotek w Polsce oraz serwisów internetowych udostępniających audiobooki, w tym z lekturami szkolnymi, a także udostępnianie w wersji elektronicznej według potrzeb nauczycieli, rodziców i uczniów podręczników, materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych oraz innych materiałów bibliotecznych; 
7)    przekazanie uczniom i rodzicom informacji o ustalonych przez dyrektora szkoły formach i terminach konsultacji indywidulanych lub grupowych – dotyczy sytuacji, gdy zajęcia prowadzone są zdalnie przez okres powyżej 30 dni. 
2.    W przypadku odstąpienia od organizowania zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość nauczyciele mogą, w okresie zawieszenia zajęć przekazywać lub informować rodziców oraz uczniów o dostępnych materiałach i możliwych sposobach utrwalania wiedzy i rozwijania zainteresowań przez ucznia w miejscu zamieszkania poprzez e-dziennik. 
§ 46c 
1.    Formami działalności dydaktyczno-wychowawczej, w przypadku organizacji zajęć z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, są: 
1)    zajęcia edukacyjne realizowane zgodnie ze szkolnym planem nauczania opracowanym dla danego oddziału z wykorzystaniem metod kształcenia na odległość; 
2)    konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami, z wykorzystaniem środków komunikacji elektronicznej zapewniajacych wymianę informacji pomiędzy nimi, np. za pośrednictem dziennika elektronicznego, poczty elektronicznej, programu Microsoft Teams; 
3)    konsultacje ucznia z nauczycielami i specjalistami w bezpośrednim kontakcie z uczniem, jeśli takie zostały zorganizowane przez dyrektora szkoły. 
2.    Zajęcia z uczniem prowadzone są: 
1)    online: 
a)    w grupach tworzonych z poszczególnych oddziałów lub w grupach międzyoddziałowych, lub w innych uznanych przez nauczyciela za właściwe, 
b)    indywidualnie z uczniem/wychowankiem; 
2)    offline: 
a)    za pośrednictwem dziennika elektronicznego lub innych komunikatorów internetowych, 
b)    z wykorzystaniem nagrań video przygotowanych przez nauczyciela 
Rozdział 2
Organizacja świetlicy szkolnej
§ 47
1.    Dla uczniów, którzy muszą dłużej przebywać w szkole ze względu na czas pracy ich rodziców lub warunki związane z dojazdem do domu oraz ze względu podziału klasy na grupy, Szkoła organizuje świetlicę szkolną. Aktywność zawodowa rodziców nie jest warunkiem przyjęcia dziecka do świetlicy. 
2.    Szczegółowy sposób funkcjonowania świetlicy szkolnej określa Dyrektor Szkoły w Regulaminie pracy świetlicy.
3.    Przyjmowanie uczniów do świetlicy dokonuje się na podstawie pisemnego zgłoszenia rodziców dziecka - Karty zgłoszenia do świetlicy szkolnej zawierającej w szczególności:
1)    informację o czasie pobytu dziecka w świetlicy;
2)    wskazanie osób upoważnionych do odbioru dziecka ze świetlicy;
3)    sposób kontaktowania się z rodzicami, np. w razie wypadku lub w przypadku nieodebrania dziecka ze świetlicy po zakończonych zajęciach.
§ 48
1.    Zajęcia wychowawczo-opiekuńcze w świetlicy prowadzone są w grupach wychowawczych. Grupa wychowawcza może być utworzona w zależności od potrzeb z:
1)    grupy uczniów jednego oddziału;
2)    uczniów z dwóch klas o niewielkiej rozpiętości wieku;
3)    uczniów z trzech lub więcej klas o różnym wieku.
2.    Liczba u uczniów w grupie wychowawczej nie może przekroczyć 25 uczniów z zastrzeżeniem, że na jednego nauczyciela może przypadać maksymalnie 5 dzieci posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego. 
3.    Czas trwania zajęć wychowawczo-opiekuńczych w świetlicy ustala się w wymiarze 45 minut. Godzina pracy świetlicy wynosi 60 minut.
4.    Świetlica zapewnia uczniom bezpieczeństwo poprzez:
1)    stałą obecność wychowawcy w pomieszczeniu, w którym przebywają uczniowie;
2)    wyposażenie w meble, urządzenia i pomoce bezpieczne dla uczniów;
3)    zapoznanie uczniów korzystających ze świetlicy z jej regulaminem i systematyczne kontrolowanie jego przestrzegania.
5.    Wsparcie podczas zajęć świetlicowych dostosowane jest do potrzeb i możliwości ucznia w zakresie:
1)    opieki dodatkowego nauczyciela (chyba że dziecko nie potrzebuje wsparcia
podczas zajęć świetlicowych);
2)    zapewnienie pomocy dydaktycznych, z których mogą skorzystać uczniowie z różnymi potrzebami edukacyjnymi;
3)    dostosowanie programu zajęć świetlicowych do indywidualnych potrzeb
edukacyjnych. 
6.    Organizacja miejsca pozwalającego na relaksację, wyciszenie, odpoczynek ucznia zgodnie z jego indywidualnymi potrzebami.  
§ 49
Do zadań nauczyciela wychowawcy świetlicy należy:
1)    organizowanie pomocy w nauce, tworzenie warunków do nauki własnej i odrabiania zadań domowych w świetlicy;
2)    organizowanie gier zabaw ruchowych oraz innych form kultury fizycznej w pomieszczeniach świetlicy i na powietrzu, mający na celu prawidłowy rozwój fizyczny dziecka;
3)    ujawnianie i rozwijanie zainteresowań i uzdolnień oraz organizowanie zajęć w tym zakresie;
4)    stworzenie warunków do uczestnictwa w kulturze, organizowanie kulturalnej rozrywki oraz kształtowanie nawyków życia codziennego;
5)    upowszechnianie zasad kultury zdrowotnej, kształtowanie nawyków higieny i czystości oraz dbałości o zachowanie zdrowia;
6)    rozwijanie samodzielności, samorządności oraz aktywności społecznej;
7)    współdziałanie z rodzicami, wychowawcami, nauczycielami, psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym.
§ 50
Nauczyciel - wychowawca świetlicy jest odpowiedzialny za:
1)    właściwą organizację zajęć wychowawczo-opiekuńczych;
2)    regularne, ustalone i uzgodnione z rodzicami rozkładem zajęć świetlicy, uczęszczanie dzieci na zajęcia;
3)    utrzymanie właściwego stanu estetycznego i higieniczno-sanitarnego pomieszczeń świetlicy;
4)    zdrowie i bezpieczeństwo dzieci powierzonych jego opiece ( w czasie zajęć w świetlicy i poza nią);
5)    stosowanie wobec dzieci określonych regulaminem świetlicy nagród i kar;
6)    utrzymywanie stałego kontaktu z wychowawcami i rodzicami;
7)    prowadzenie dziennika zajęć świetlicy.
§ 51
1.    Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności prawo do:
1)    korzystania z pomocy wychowawcy podczas odrabiania zadań domowych;
2)    uczestnictwa we wszystkich zajęciach organizowanych w świetlicy.
2.    Uczniowie uczęszczający do świetlicy mają w szczególności obowiązek:
1)    utrzymywania ładu i porządku w świetlicy;
2)    wykonywania poleceń nauczyciela wychowawcy;
3)    nieoddalania się ze świetlicy bez powiadomienia nauczyciela wychowawcy.
Rozdział 3
Organizacja biblioteki szkolnej
§ 52
1.    W Szkole funkcjonuje biblioteka.
2.    Biblioteka jest interdyscyplinarną pracownią szkolną służącą realizacji potrzeb dydaktyczno-wychowawczych, doskonaleniu warsztatu pracy nauczycieli, realizacji potrzeb i zainteresowań uczniów, realizacji edukacji czytelniczej i medialnej.
3.    Z biblioteki mogą korzystać uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy Szkoły na zasadach określonych w Regulaminie biblioteki szkolnej.
4.    (uchylono) 
5.    Pomieszczenia biblioteki umożliwiają:
1)    gromadzenie i upowszechnianie zbiorów;
2)    korzystanie ze zbiorów w czytelni i wypożyczeń poza bibliotekę;
3)    prowadzenie zajęć dydaktycznych z uczniami w ramach realizacji programu przysposobienia czytelniczo-informacyjnego;
4)    korzystanie ze zbiorów multimedialnych.
6.    Godziny pracy biblioteki umożliwiają dostęp do jej zbiorów podczas zajęć lekcyjnych i po ich zakończeniu. Godziny pracy biblioteki ustala Dyrektor Szkoły.
7.    Zasady wypożyczania książek, czasopism i zbiorów specjalnych oraz korzystania z nich w czytelni, a także zasady zwrotu należności za materiały zniszczone i zagubione reguluje Regulamin biblioteki, który opracowuje nauczyciel bibliotekarz i zatwierdza Dyrektor Szkoły.
§ 53
Biblioteka funkcjonuje w oparciu o następujące zasady:
1)    biblioteką kieruje nauczyciel bibliotekarz, który ponosi materialną odpowiedzialność za zgromadzone zbiory;
2)    bezpośredni nadzór nad biblioteką sprawuje Dyrektor Szkoły. Zapewnia on bibliotece właściwe pomieszczenia, wyposażenie i środki finansowe warunkujące jej prawidłowe funkcjonowanie, bezpieczeństwo i nienaruszalność mienia.
3)    zbiory biblioteki obejmują dokumenty piśmiennictwa, materiały audiowizualne i multimedialne oraz podręczniki szkolne, materiały edukacyjne i materiały ćwiczeniowe,  niezbędne do realizacji zadań dydaktyczno-wychowawczych Szkoły.
§ 54
1.    Zadania nauczyciela bibliotekarza obejmują pracę pedagogiczną i prace organizacyjne.
2.    W ramach pracy pedagogicznej nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do:
1)    udostępniania zbiorów;
2)    (uchylono); 
3)    organizacji czytelni jako miejsca skupiającego różne źródła informacji wykorzystywanych przez uczniów, nauczycieli, rodziców;
4)    udzielania potrzebnych informacji;
5)    udzielania porad przy wyborze lektury;
6)    prowadzenie lekcji bibliotecznych z elementami technologii informacyjnej i komunikacyjnej przy współpracy wychowawców i nauczycieli poszczególnych przedmiotów;
7)    pomocy nauczycielom i wychowawcom w realizacji ich zadań dydaktyczno-wychowawczych, związanych z książką i innymi źródłami informacji;
8)    przedstawiania informacji, na podstawie prowadzonej statystyki wypożyczeń i obserwacji pedagogicznej, o poziomie czytelnictwa w poszczególnych klasach;
9)    współpracy z wychowawcami, nauczycielami przedmiotów, opiekunami organizacji uczniowskich oraz kół zainteresowań, rodzicami i innymi bibliotekami w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych Szkoły, także w rozwijaniu kultury czytelniczej uczniów i przygotowaniu ich do samokształcenia;
10)    prowadzenia różnych form upowszechniania czytelnictwa.
3.    W ramach prac organizacyjnych nauczyciel bibliotekarz zobowiązany jest do: 
1)    gromadzenia i opracowywania zbiorów zgodnie z obowiązującymi przepisami;
2)    zabezpieczenia zbiorów przed zniszczeniem, ich wymiany, inwentaryzacji oraz odpisywania ubytków w tych materiałach;
3)    sporządzania planu pracy oraz okresowego i rocznego sprawozdania z pracy;
4)    prowadzenia statystyk wypożyczeń, dziennika pracy biblioteki;
5)    prowadzenia i rozbudowania warsztatu informacyjnego biblioteki;
6)    prowadzenia dokumentacji bibliotecznej;
7)    gromadzenie i wypożyczanie podręczników, materiałów ćwiczeniowych.
Rozdział 4
Oddziały przedszkolne
§ 55
1.    Oddział przedszkolny realizuje podstawę programową wychowania przedszkolnego, wspomaga indywidualny rozwój dzieci i ich rodziny w wychowaniu i przygotowaniu do podjęcia nauki w szkole.
2.    Oddział przedszkolny funkcjonuje cały rok szkolny, z wyjątkiem przerwy wakacyjnej.
3.    Oddział przedszkolny pracuje w godzinach ustalonych przez organ prowadzący, na wniosek Dyrektora Szkoły i w uzgodnieniu z Radą Rodziców.
4.    Oddział przedszkolny realizuje przez pięć dni w tygodniu od poniedziałku do piątku bezpłatnie przez 5 godzin dziennie od godziny 8.00 do godziny 13.00 bezpłatne świadczenia w zakresie nauczania, wychowania i opieki.
5.    Oddział przedszkolny świadczy usługi opiekuńczo-wychowawcze w czasie przekraczającym godziny określone w ust. 4 za odpłatnością, której zasady i wysokość ustala organ prowadzący, w godz. 13.00 – 16.30. 
6.    Dzienny czas pracy oddziału przedszkolnego uwzględnia przepisy w sprawie realizacji podstawy programowej wychowania przedszkolnego.
7.    W dni wolne od zajęć edukacyjnych uczniów szkoły podstawowej praca oddziałów przedszkolnych uzależniona jest od liczby dzieci obecnych w tych dniach w przedszkolu. Poniżej 10 dzieci przedszkole jest nieczynne ze względów ekonomicznych. 
§ 56 
1.    Termin przerwy wakacyjnej dla oddziału przedszkolnego ustala organ prowadzący na wniosek Dyrektora Szkoły.
2.    O terminie przerwy wakacyjnej rodzice zostają poinformowani z co najmniej sześciomiesięcznym wyprzedzeniem.
3.    W okresie przerwy wakacyjnej dzieciom zapewnia się opiekę w dyżurującym przedszkolu lub oddziale przedszkolnym w innej szkole.
4.    W okresie dyżuru pełnionego przez oddział przedszkolny rodzice dokonują zgłoszenia dziecka na piśmie w terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
 § 56a
1.    Godzina zajęć w oddziale przedszkolnym trwa 60 minut.
2.    Godzina zajęć prowadzonych przez nauczyciela z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość trwa 45 minut. W uzasadnionych przypadkach dyrektor może dopuścić prowadzenie zajęć edukacyjnych w czasie nie krótszym niż 15 minut i nie dłuższym niż 45 minut.
3.    W okresie zajęć prowadzonych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość mają zastosowanie zapisy Działu IV Rozdział 1 § 46a-46c.
§ 57
1.    Dzieci z oddziału przedszkolnego mają możliwość korzystania z placu zabaw.
2.    Szkoła umożliwia dzieciom z oddziału przedszkolnego odpłatne korzystanie z wyżywienia na zasadach ustalonych przez organ prowadzący. 
§ 58
1.    Dyrektor powierza oddział przedszkolny opiece jednego lub dwóch nauczycieli, zależnie od zgody organu prowadzącego.
2.    Nauczyciele w oddziale przedszkolnym prowadzą i dokumentują obserwacje pedagogiczne mające na celu poznanie i zabezpieczenie potrzeb rozwojowych dzieci.
3.    Oddział przedszkolny organizuje w ciągu roku szkolnego dwa stałe spotkania z rodzicami, służące pogłębianiu wzajemnej współpracy w sprawach wychowania i nauczania dzieci z uwzględnieniem prawa rodziców do informacji dotyczących dziecka, jego zachowania i rozwoju.
§ 59
1.    Oddział przedszkolny zapewnia dzieciom bezpieczeństwo, w szczególności poprzez:
1)    sprawowanie przez nauczycieli, którym powierzono dzieci, opieki nad nimi;
2)    przyjęcia odpowiedzialności za bezpieczeństwo dziecka od momentu oddania dziecka przez rodziców pod opiekę nauczycieli;
3)    zapewnienie dzieciom pełnego poczucia bezpieczeństwa pod względem fizycznym, jak i psychicznym.
2.    Opiekę nad dziećmi podczas zajęć poza terenem Szkoły, w trakcie organizowanych wycieczek, sprawują nauczyciele, których opiece powierzono oddziały uczestniczące w zajęciach lub nauczyciele wyznaczeni przez Dyrektora Szkoły oraz – w razie potrzeby – za zgodą Dyrektora Szkoły inne osoby dorosłe, w szczególności rodzice.
3.    Dzieciom uczęszczającym do oddziału przedszkolnego nie są podawane żadne leki.
§ 60
1.    Przyprowadzanie i odbieranie dziecka z oddziału przedszkolnego dokonywane jest przez rodziców lub upoważnioną przez nich pisemnie osobę pełnoletnią.
2.    Rodzice obowiązani są przekazać dziecko pod opiekę nauczycielowi, wyklucza się pozostawienie samych dzieci przed budynkiem lub w szatni.
3.    Dzieci przyprowadzane do oddziału przedszkolnego przed godziną 8.00 i odbierane po godzinie 13.00 pozostają pod opieką nauczyciela dyżurującego.
4.    Fakt odbioru dziecka należy zgłosić nauczycielowi.
5.    Niedopuszczalne jest odbieranie dziecka przez osobę będącą w stanie wskazującym na spożycie alkoholu lub będącą pod wpływem środków odurzających.
6.    W przypadku nieodebrania dziecka o czasie Szkoła informuje o tym fakcie policję, a za jej pośrednictwem przekazuje dziecko właściwej placówce opiekuńczej.
§ 61
1.    Dziecko w oddziale przedszkolnym ma obowiązek:
1)    poszanowania nietykalności cielesnej innych dzieci i dorosłych,
2)    poszanowania godności osobistej innych dzieci i dorosłych,
3)    włączania się do prac porządkowych po zajęciach lub zabawie, stosowania się do przyjętych zasad ustalanych przez nauczyciela a obowiązujących całą grupę.
2.    Dziecko w oddziale przedszkolnym ma w szczególności prawo do:
1)    właściwie zorganizowanego procesu wychowawczego, edukacyjnego i opiekuńczego, zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej;
2)    pełnego bezpieczeństwa podczas pobytu w oddziale przedszkolnym i zajęć organizowanych poza oddziałem, w tym ochrony przed wszelkimi formami przemocy fizycznej bądź psychicznej oraz ochrony i poszanowania jego godności osobistej, zgodnie z Konwencją Praw Dziecka i Powszechną Deklaracją Praw Człowieka ONZ;
3)    życzliwego i podmiotowego traktowania;
4)    rozwijania zainteresowań, zdolności i talentów;
5)    uzyskania pomocy w przezwyciężeniu trudności i niepowodzeń, w tym pomocy specjalistycznej.
§ 62 (uchylono) 
§ 63
1.    Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do oddziału przedszkolnego może zostać dokonane przez Dyrektora Szkoły w następujących przypadkach:
1)    braku pisemnego usprawiedliwienia ciągłej nieobecności dziecka, trwającej co najmniej 30 dni kalendarzowych, po uprzednim wezwaniu rodzica do usprawiedliwienia w wyznaczonym terminie;
2)    niezgłoszenia się dziecka do oddziału przedszkolnego w nowym roku szkolnym do dnia 15 września, a rodzic nie poinformował o przyczynie nieobecności;
3)    gdy dziecko jest nosicielem choroby zakaźnej, a rodzice nie dostarczają zaświadczenia lekarskiego stwierdzającego brak przeciwwskazań do jego przebywania w oddziale przedszkolnym;
4)    jeżeli rodzice nie współpracują ze Szkołą i poradniami specjalistycznymi, a dziecko zagraża własnemu bezpieczeństwu oraz bezpieczeństwu innych dzieci, po uprzednim przeprowadzeniu rozmowy z rodzicami dziecka w celu ujednolicenia oddziaływań wychowawczych i skonstruowaniu programu naprawczego (wychowawczego) mającego na celu pomoc dziecku;
5)    nie dokonania zapłaty przez Rodzica za dwa pełne okresy płatności;
6)    3-krotnego nieuzasadnionego przekroczenia w ciągu miesiąca zadeklarowanych przez rodzica godzin dziennego pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym i odmowy uaktualnienia czasu pobytu dziecka w oddziale przedszkolnym;
7)    nieprzestrzegania postanowień niniejszego Statutu.
2.    Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do oddziału przedszkolnego następuje po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
3.    Skreślenie dziecka z listy uczęszczających do oddziału przedszkolnego nie dotyczy dziecka odbywającego roczne przygotowanie przedszkolne, jednak w przypadku zalegania z opłatami za przedszkole Dyrektor Szkoły może odmówić realizacji świadczeń wykraczających poza czas przeznaczony na zapewnienie bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki.
Rozdział 5
Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego
§ 64
1.    Wewnątrzszkolny system doradztwa zawodowego obejmuje w szczególności:
1)    systematyczne diagnozowanie zapotrzebowania uczniów na informacje edukacyjne i zawodowe oraz pomoc w planowaniu kształcenia i kariery zawodowej;
2)    gromadzenie, aktualizacja i udostępnianie informacji edukacyjnych i zawodowych właściwych dla danego poziomu kształcenia;
3)    prowadzenie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu z uwzględnieniem rozpoznanych mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów;
4)    koordynowanie działalności informacyjno-doradczej prowadzonej przez Szkołę;
5)    współpraca z innymi nauczycielami w tworzeniu i zapewnieniu ciągłości działań w zakresie zajęć związanych z wyborem kierunku kształcenia i zawodu;
6)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
7)    opracowanie systemu doradztwa zawodowego w Szkole;
8)    prowadzenie zajęć edukacyjnych zgodnie z planem zajęć;
9)    prowadzenie dokumentacji zajęć zgodnie z odrębnymi przepisami.
2.    W przypadku braku doradcy zawodowego w Szkole, Dyrektor Szkoły wyznacza nauczyciela realizującego zadania, o których mowa w ust. 1. 
Dział V
Nauczyciele i inni pracownicy Szkoły
§ 65
1.    W Szkole zatrudnia się nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.
2.    Zasady zatrudniania nauczycieli i innych pracowników, o których mowa w ust. 1, określają odrębne przepisy.
3.    Nauczyciele i pozostali pracownicy są zatrudniani według potrzeb na podstawie zatwierdzonego na dany rok szkolny arkusza organizacyjnego.
4.    Zadaniem pracowników niebędących nauczycielami jest zapewnienie sprawnego funkcjonowania Szkoły, utrzymanie obiektu Szkoły i jego otoczenia w ładzie i czystości.
5.    Wszyscy pracownicy Szkoły są zobowiązani do zapewnienia bezpieczeństwa uczniom w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę, uwzględniając obowiązujące w tym zakresie przepisy Statutu, wewnętrznych regulaminów i przyjętych w Szkole procedur.
6.    Szczegółowy zakres zadań nauczycieli i pozostałych pracowników określa Dyrektor Szkoły z uwzględnieniem:
1)    odpowiedzialności za życie, zdrowie, bezpieczeństwo uczniów w czasie zajęć organizowanych przez Szkołę;
2)    odpowiedzialności za powierzone mienie;
3)    współpracy z rodzicami;
4)    doskonalenia warsztatu pracy;
5)    realizacji zadań wynikających z obowiązujących regulaminów.
Wicedyrektor Szkoły
§ 66
1.    W Szkole tworzy się stanowisko  Wicedyrektora Szkoły. Liczbę tych stanowisk określa się w arkuszu organizacyjnym Szkoły na dany rok szkolny.
2.    Stanowisko  Wicedyrektora Szkoły powierza i odwołuje z niego Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii organu prowadzącego Szkołę i Rady Pedagogicznej.
3.    Określa się następujący zakres kompetencji dla  Wicedyrektora Szkoły:
1)    zastępuje Dyrektora Szkoły w przypadku jego nieobecności;
2)    przygotowuje projekty następujących dokumentów:
a)    tygodniowego rozkładu zajęć edukacyjnych;
b)    kalendarza imprez szkolnych;
3)    ustala harmonogram dyżurów nauczycielskich i kontroluje przebieg ich realizacji;
4)    organizuje zastępstwa za nieobecnych nauczycieli, prowadzi ich dokumentację;
5)    prowadzi dokumentację i dokonuje rozliczeń godzin ponadwymiarowych;
6)    nadzoruje organizację i przebieg wycieczek szkolnych;
7)    organizuje i koordynuje bieżącą działalność w zakresie nauczania i wychowania dla wychowawców klas I-VIII,  świetlicy, biblioteki szkolnej oraz pedagoga i psychologa szkolnego;
8)    utrzymuje kontakty z rodzicami uczniów klas I –VIII; 
9)    przygotowuje projekty oceny pracy nauczycieli, nad którym sprawuje bezpośredni nadzór pedagogiczny;
10)    wnioskuje do Dyrektora Szkoły w sprawach nagród i wyróżnień oraz kar w stosunku do nauczycieli, których bezpośrednio nadzoruje;
11)    kontroluje księgi ewidencji dzieci i uczniów oraz kontroluje spełnianie przez nich obowiązku szkolnego;
12)    opracowuje materiały analityczne oraz ocenę uzyskiwanych efektów kształcenia, wychowania i opieki;
13)    pełni funkcję administratora dziennika elektronicznego;
14)    wykonuje inne czynności i zadania zlecone przez Dyrektora Szkoły.
1.    Szczegółowy zakres czynności dla  Wicedyrektora Szkoły jego uprawnień i odpowiedzialności określa Dyrektor Szkoły.
 Nauczyciele
§ 67
1.    Nauczyciel sprawuje:
1)    bezpośrednią opiekę nad uczniami przebywającymi na terenie Szkoły podczas obowiązkowych zajęć edukacyjnych oraz zajęć dodatkowych;
2)    opiekę nad uczniami podczas zajęć poza terenem Szkoły w trakcie wycieczek i zorganizowanych wyjść;
3)    opiekę nad uczniami podczas przerw międzylekcyjnych. Jest obowiązany do pełnienia dyżurów zgodnie z obowiązującym regulaminem oraz harmonogramem ustalającym porządek, czas i terminy dyżurów.
2.    Nauczyciel w ramach powierzonych mu obowiązków:
1)    wspiera rozwój psychofizyczny uczniów, ich zdolności oraz zainteresowania;
2)    dba o pomoce dydaktyczne i powierzony mu sprzęt szkolny;
3)    stosuje przyjęte przez Szkołę zasady, warunki i sposób oceniania uczniów;
4)    bezstronnie i obiektywnie ocenia uczniów oraz sprawiedliwie ich traktuje;
5)    systematycznie rozwija i doskonali własne umiejętności dydaktyczne i wychowawcze oraz podnosi poziom wiedzy merytorycznej;
6)    przygotowuje uczniów do konkursów i olimpiad przedmiotowych oraz innych form współzawodnictwa naukowego i sportowego;
7)    udziela indywidualnej pomocy uczniom w przezwyciężaniu problemów w nauce;
8)    rozpoznaje odpowiednio indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne uczniów, w tym zainteresowań i uzdolnień oraz niezwłocznie udziela uczniowi pomocy psychologiczno-pedagogicznej w trakcie bieżącej z nim pracy;
9)    czynnie uczestniczy we wszystkich zebraniach i zespołach Rady Pedagogicznej, w skład których został powołany;
10)    odnotowuje w księdze wyjść służbowych każde wyjście z uczniami poza teren szkoły; 
11)    informuje rodziców uczniów niepełnoletnich o planowanych działaniach doradztwa zawodowego i ujętych w rocznym programie realizacji wewnątrzszkolnego systemu doradztwa zawodowego; 
12)    odbywa szkolenia z zasad udzielania pierwszej pomocy. 
3.    Nauczyciel w szczególności ma prawo do:
1)    wyboru programu nauczania oraz jego realizacji z zastosowaniem podręcznika, materiału edukacyjnego do danych zajęć edukacyjnych lub jego realizacji bez zastosowania podręcznika lub ww. materiałów;
2)    decydowania o formach i metodach pracy w procesie dydaktyczno-wychowawczym;
3)    egzekwowania od uczniów sformułowanych przez siebie wymagań edukacyjnych;
4)    zgłaszania projektów innowacji pedagogicznych;
5)    wystąpienia z wnioskiem do Dyrektora Szkoły o odstąpienie od realizacji niektórych treści nauczania objętych obowiązkowymi zajęciami edukacyjnymi w sytuacji prowadzenia zajęć indywidualnego nauczania.
4.    Nauczyciel ponosi w szczególności odpowiedzialność za :
1)    prawidłowy przebieg prowadzonych przez siebie zajęć dydaktyczno-wychowawczych i stosowanie w nich właściwych metod pracy;
2)     jakość i wyniki pracy dydaktyczno-wychowawczej;
3)    włączanie się w proces edukacyjny Szkoły zgodnie z Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły;
4)    uwzględnienie w procesie edukacyjnym indywidualnych potrzeb i możliwości uczniów;
5)    życie, zdrowie i bezpieczeństwo powierzonych jego opiece uczniów podczas zajęć prowadzonych w Szkole i poza nią;
6)    przestrzeganie wewnątrzszkolnych zasad, warunków i sposobu oceniania;
7)    powierzone mu mienie Szkoły.
5.    Praca nauczyciela podlega ocenie zgodnie z odrębnymi przepisami. 
Wychowawca
§ 68
1.    Dyrektor Szkoły powierza każdy oddział szczególnej opiece wychowawczej jednemu z nauczycieli uczących w tym oddziale, zwanemu dalej wychowawcą.
2.    Dla zapewnienia ciągłości i skuteczności pracy wychowawczej wskazane jest, aby wychowawca opiekował się danym oddziałem w ciągu całego etapu edukacyjnego.
3.    Zmiana wychowawcy może nastąpić w przypadku:
1)    rozwiązania stosunku pracy z nauczycielem;
2)    z przyczyn losowych (np. długotrwałe zwolnienie lekarskie, urlop rodzicielski, urlop dla poratowania zdrowia); 
3)    na pisemny wniosek rodziców wraz z uzasadnieniem złożony Dyrektorowi Szkoły, w szczególnie uzasadnionych przypadkach, wniosek powinien uzyskać akceptację 2/3 rodziców uczniów. Dyrektor po dokładnym zbadaniu sprawy podejmuje decyzję i informuje o niej pisemnie rodziców w ciągu 14 dni od dnia otrzymania wniosku.
§ 69
1.    Zadaniem wychowawcy jest sprawowanie opieki wychowawczej nad uczniami, a w szczególności:
1)    tworzenie warunków wspomagających rozwój ucznia;
2)    przygotowanie ucznia do życia w rodzinie i społeczeństwie;
3)    rozwijanie umiejętności rozwiązywania życiowych problemów przez ucznia.
2.    Wychowawca w celu realizacji zadań, o których mowa w ust.1:
1)    otacza indywidualną opieką każdego ze swoich wychowanków;
2)    współdecyduje z samorządem klasy i rodzicami o planie wychowawczym na dany rok szkolny oraz dłuższe okresy;
3)    współdziała z nauczycielami uczącymi w jego oddziale, uzgadniając z nimi i koordynując działania wychowawcze wobec ogółu uczniów, a także wobec tych uczniów, którym potrzebna jest indywidualna opieka (dotyczy to zarówno uczniów szczególnie uzdolnionych, jak i uczniów z dysfunkcjami oraz niepowodzeniami szkolnymi);
4)    współpracuje z pedagogiem, psychologiem, logopedą w rozpoznawaniu różnorodnych potrzeb uczniów;
5)    utrzymuje systematyczny kontakt z rodzicami uczniów w celu:
a)    poznania i ustalenia potrzeb dydaktyczno-wychowawczych ich dzieci;
b)    udzielania im pomocy w oddziaływaniach wychowawczych;
c)    włączania ich w sprawy życia klasy i Szkoły;
d)    informowania o postępach  w nauce i zachowaniu ucznia;
e)    powiadamiania o przewidywanej dla ucznia rocznej ocenie niedostatecznej na 30 dni przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej;
f)    powiadamiania o proponowanych dla ucznia rocznych ocenach klasyfikacyjnych oraz o proponowanej rocznej ocenie zachowania na 2 tygodnie przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej. 
3.    Wychowawca klasy jest zobowiązany zapoznać uczniów z:
1)    zasadami postępowania w razie zauważenia ognia;
2)    sygnałami alarmowymi na wypadek zagrożenia;
3)    z planami ewakuacji, oznakowaniem dróg ewakuacyjnych;
4)    zasadami zachowania i wynikającymi z tego obowiązkami w czasie zagrożenia;
4.    wychowawca jest zobowiązany do prowadzenia dokumentacji klasy: dziennika elektronicznego, arkuszy ocen i innej ustalonej w Szkole dokumentacji szkolnej.
5.    Wychowawca ma prawo korzystać w swojej pracy z pomocy merytorycznej i metodycznej ze strony pedagoga i psychologa szkolnego, Dyrektora Szkoły, Rady Pedagogicznej, a także ze strony wyspecjalizowanych w tym zakresie placówek i instytucji oświatowych i naukowych.
6.    Wychowawca ustala spójne z Programem wychowawczo-profilaktycznym Szkoły treści i formy zajęć tematycznych na godzinach przeznaczonych do dyspozycji wychowawcy.
7.    Wychowawca ustala uczniowi ocenę zachowania w oparciu o obowiązujące w Szkole zasady oceny zachowania uczniów.
§ 70
1.    Szczegółowe formy spełniania zadań wychowawcy polegają na:
1)    programowaniu i organizowaniu procesu wychowania w zespole klasowym, w tym opracowaniu planu wychowawczo – profilaktycznego na dany rok szkolny;
2)    dbaniu o systematyczne uczęszczanie uczniów do Szkoły, analizie frekwencji uczniów i klasy;
3)    udzielaniu porad w zakresie możliwości dalszego kształcenia we współpracy z nauczycielem koordynującym zadania z zakresu doradztwa zawodowego w Szkole;
4)    informowaniu uczniów i rodziców o zasadach oceny zachowania;
5)    utrzymywaniu stałych kontaktów z rodzicami uczniów;
6)    organizowaniu zebrań klasowych i konsultacji z rodzicami.
2.    Wychowawca odpowiada za:
1)    osiąganie zamierzonych celów wychowawczych powierzonego mu oddziału;
2)    integrowanie wysiłków nauczycieli i rodziców wokół Programu wychowawczo – profilaktycznego Szkoły;
3)    poziomu opieki i pomocy indywidualnej dla swoich wychowanków znajdujących się w trudnej sytuacji szkolnej lub społecznej;
4)    bezpieczeństwo wychowanków w czasie organizowanych imprez klasowych, wycieczek, spotkań.
 
Asystent nauczyciela
§ 71
(uchylono)  
Nauczyciel współorganizujący proces kształcenia 
§ 72
1.    W sytuacji, gdy zachodzi potrzeba objęcia ucznia kształceniem specjalnym, w Szkole zatrudnia się nauczyciela współorganizującego to kształcenie, tj. nauczyciela współorganizującego. 
2.    Nauczyciel współorganizujący wykonuje zadania wyznaczone przez Dyrektora Szkoły, a w szczególności:
1)    prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami zajęcia edukacyjne oraz wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami realizuje zintegrowane działania i zajęcia określone w indywidualnym programie edukacyjno - terapeutycznym;
2)    prowadzi wspólnie z innymi nauczycielami i specjalistami pracę wychowawczą z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym;
3)    uczestniczy, w miarę potrzeb, w zajęciach edukacyjnych prowadzonych przez nauczycieli oraz w zintegrowanych działaniach i zajęciach, określonych w programie, o którym mowa w pkt 1, realizowanych przez nauczycieli i specjalistów;
4)    udziela pomocy nauczycielowi prowadzącemu zajęcia edukacyjne oraz nauczycielom i specjalistom realizującym zintegrowane działania i zajęcia określone w programie, o którym mowa w pkt 1, w doborze form i metod pracy z uczniem niepełnosprawnym, niedostosowanym społecznie lub zagrożonym niedostosowaniem społecznym.
Pedagog szkolny, pedagog specjalny 
§ 73
1.    Do zadań pedagoga szkolnego należy:
1)    pomoc wychowawcom oddziałów w rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów oraz analizowaniu przyczyn niepowodzeń szkolnych i trudności wychowawczych poprzez:
a)    obserwację zachowania poszczególnych uczniów i oddziału;
b)    rozmowy indywidualne i uczestnictwo w godzinach wychowawczych oraz innych spotkaniach oddziału;
c)    analizowanie wyników nauczania i zachowania uczniów;
d)    rozmowy z rodzicami;
e)    wywiady środowiskowe;
f)    udział w zebraniach z rodzicami;
g)    udzielanie porad wychowawczych;
h)    prowadzenie lub organizowanie prelekcji i dyskusji na tematy ważne i interesujące uczniów i rodziców;
2)    określenie form i sposobów udzielania pomocy uczniom poprzez wydawanie opinii i zaleceń dotyczących stymulowania rozwoju oraz pokonywania przez uczniów trudności rozwojowych i wyrównywania braków w nauce;
3)    występowanie do Dyrektora Szkoły, po uzgodnieniu z wychowawcą oddziału, nauczycielami przedmiotów, poradnią psychologiczno – pedagogiczną i rodzicami o zorganizowanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej dla uczniów wymagających takiej pomocy;
4)    współorganizowanie zajęć dydaktycznych dla uczniów z deficytami rozwojowymi, w tym nauczania indywidualnego oraz udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom realizującym indywidualny program lub tok nauki;
5)    koordynacja działań Szkoły z zakresu doradztwa zawodowego ułatwiającego wybór kierunku dalszego kształcenia;
6)    działania na rzecz zorganizowania opieki i pomocy socjalnej uczniom, których rodzice znajdują się w trudnej sytuacji finansowej poprzez informowanie o możliwościach i procedurze uzyskiwania zasiłków, stypendium szkolnego, wyprawki dla pierwszoklasisty i innych form pomocy materialnej oraz współdziałanie z instytucjami i organizacjami udzielającymi wsparcia materialnego;
7)    współpraca z poradniami psychologiczno- pedagogicznymi i poradniami specjalistycznymi w zakresie konsultacji metod i form pomocy udzielanej uczniom oraz w zakresie specjalistycznej diagnozy w indywidualnych przypadkach;
8)    prowadzenie terapii indywidualnej i grupowej;
9)    prowadzenie dokumentacji – dziennika pedagoga oraz indywidualnych teczek uczniów zawierających informację o przeprowadzonych badaniach i zaleconych wobec ucznia działaniach;
10)    prowadzeni badań diagnostycznych dotyczących uczniów, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych, a także wspieranie mocnych stron uczniów;
11)    rozpoznawanie zainteresowań i uzdolnień uczniów, w tym szczególnie uzdolnionych oraz zaplanowanie wsparcia związanego z ich rozwijaniem;
12)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
13)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom i nauczycielom; 
14)    prowadzenie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów uczniów, w tym działań mających na celu przeciwdziałanie pojawianiu się zachowań ryzykownych związanych z używaniem przez uczniów środków odurzających, substancji psychotropowych, środków zastępczych i nowych substancji psychoaktywnych; 
15)    dokonywanie wielospecjalistycznej oceny poziomu funkcjonowania uczniów objętych kształceniem specjalnym; 
16)    prowadzenie zajęć w ramach wczesnego wspomagania rozwoju dzieci. 
2.    Do zadań pedagoga specjalnego należy:
1)    współpraca z nauczycielami, wychowawcami grup wychowawczych lub innymi specjalistami, rodzicami oraz uczniami w:
a)    rekomendowaniu dyrektorowi do realizacji działań w zakresie zapewnienia aktywnego i pełnego uczestnictwa uczniów w życiu przedszkola, szkoły i placówki oraz dostępności, o której mowa w ustawie z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami;
b)    prowadzeniu badań i działań diagnostycznych związanych z rozpoznawaniem indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu szkoły;
c)    rozwiązywaniu problemów dydaktycznych i wychowawczych uczniów;
d)    określaniu niezbędnych do nauki warunków, sprzętu specjalistycznego i środków dydaktycznych, w tym wykorzystujących technologie informacyjno-komunikacyjne, odpowiednich ze względu na indywidualne potrzeby rozwojowe i edukacyjne oraz możliwości psychofizyczne ucznia;
2)    współpraca z zespołem nauczycieli i specjalistów prowadzący zajęcia z uczniem, w zakresie opracowania i realizacji indywidualnego programu edukacyjno-terapeutycznego ucznia posiadającego orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego, w tym zapewnienia mu pomocy psychologiczno-pedagogicznej;
3)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)    rozpoznawaniu przyczyn niepowodzeń edukacyjnych uczniów lub trudności w ich funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu przedszkola, szkoły lub placówki;
b)    udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej w bezpośredniej pracy z uczniem;
c)    dostosowaniu sposobów i metod pracy do indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych ucznia oraz jego możliwości psychofizycznych;
d)    doborze metod, form kształcenia i środków dydaktycznych do potrzeb uczniów;
4)    udzielanie pomocy psychologiczno-pedagogicznej uczniom, rodzicom uczniów i nauczycielom;
5)    współpraca, w zależności od potrzeb z:
a)    poradniami psychologiczno-pedagogicznymi, w tym poradniami specjalistycznymi;
b)    placówkami doskonalenia nauczycieli;
c)    innymi przedszkolami, szkołami i placówkami;
d)    organizacjami pozarządowymi oraz innymi instytucjami i podmiotami działającymi na rzecz rodziny, dzieci i młodzieży;
e)    pielęgniarką środowiska nauczania i wychowania/ higienistką szkolną;
f)    pomocą nauczyciela;
g)    pracownikiem socjalnym;
h)    asystentem rodziny;
i)    kuratorem sądowym.
6)    przedstawianie radzie pedagogicznej propozycji w zakresie doskonalenia zawodowego nauczycieli przedszkola lub szkoły w zakresie zadań określonych w pkt 1–5.
Psycholog szkolny
§ 74
1.    Do zadań psychologa zatrudnionego w Szkole należy w szczególności :
1)    prowadzenie badań i działań diagnostycznych uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego, w tym diagnozowanie indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu dzieci, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
2)    diagnozowanie sytuacji wychowawczych w celu rozwiązywania problemów wychowawczych stanowiących barierę i ograniczających aktywne i pełne uczestnictwo dziecka w życiu Szkoły;
3)    udzielanie uczniom i wychowankom oddziału przedszkolnego pomocy psychologiczno-pedagogicznej w formach odpowiednich do rozpoznanych potrzeb;
4)    podejmowanie działań z zakresu profilaktyki uzależnień i innych problemów dzieci i młodzieży;
5)    minimalizowanie skutków zaburzeń rozwojowych, zapobieganie zaburzeniom zachowania oraz inicjowanie różnych form pomocy w środowisku przedszkolnym, szkolnym i pozaszkolnym uczniów i wychowanków;
6)    inicjowanie i prowadzenie działań mediacyjnych i interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych;
7)    pomoc rodzicom i nauczycielom w rozpoznawaniu i rozwijaniu indywidualnych możliwości, predyspozycji i uzdolnień uczniów i wychowanków;
8)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego w celu określenia ich mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie uczniów i wychowanków oddziału przedszkolnego i ich uczestnictwo w życiu Szkoły;
b)    udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
2.    Psycholog szkolny prowadzi odpowiednią dokumentację pracy zgodnie z odrębnymi przepisami.
3.    Psycholog szkolny jest zobowiązany przedstawić roczny plan pracy.
4.    Psycholog szkolny może być zobowiązany do wykonywania innych poleceń Dyrektora Szkoły wynikających z organizacji pracy Szkoły.
Logopeda
§ 75
Do zadań logopedy w Szkole należy w szczególności:
1)    diagnozowanie logopedyczne, w tym prowadzenie badań przesiewowych w celu ustalenia stanu mowy oraz poziomu rozwoju językowego uczniów;
2)    prowadzenie zajęć logopedycznych dla uczniów oraz porad i konsultacji dla rodziców i nauczycieli w zakresie stymulacji rozwoju mowy uczniów i eliminowania jej zaburzeń;
3)    podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji językowej we współpracy z rodzicami uczniów;
4)    wspieranie nauczycieli, wychowawców grup wychowawczych i innych specjalistów w:
a)    rozpoznawaniu indywidualnych potrzeb rozwojowych i edukacyjnych oraz możliwości psychofizycznych uczniów w celu określenia mocnych stron, predyspozycji, zainteresowań i uzdolnień uczniów oraz przyczyn niepowodzeń edukacyjnych lub trudności w funkcjonowaniu uczniów, w tym barier i ograniczeń utrudniających funkcjonowanie ucznia i jego uczestnictwo w życiu Szkoły;
b)    udzielaniu pomocy psychologiczno-pedagogicznej.
5)    prowadzenie dokumentacji pracy, zgodnie z odrębnymi przepisami.
Zespoły
§ 76
1.    Dyrektor Szkoły powołuje spośród nauczycieli zespoły nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale, wychowawcze lub inne zespoły problemowo-zadaniowe.
2.    (uchylono) 
3.    Utworzenie, ustalenie składu osobowego, określenie zakresu działalności zespołu wymaga formy uchwały Rady Pedagogicznej.
4.    Likwidacja zespołu następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
5.    Pracą zespołu kieruje koordynator powołany przez Dyrektora Szkoły, na wniosek zespołu. Kadencja przewodniczącego zespołu trwa 3 lata. Dopuszcza się skrócenie kadencji.
6.    Przewodniczący zespołu jest odpowiedzialny za:
1)    sporządzenie planu pracy zespołu na dany rok szkolny, zgodnego z zadaniami ustalonymi w planie pracy Szkoły oraz potrzebami zespołu;
2)    dokumentacje zebrań zespołu;
3)    (uchylono); 
4)    przedstawienie, nie rzadziej niż dwa razy w roku szkolnym, Radzie Pedagogicznej sprawozdania z pracy zespołu.
7.    Odwołanie przewodniczącego zespołu przed upływem kadencji następuje w trybie przewidzianym dla jego powołania.
8.    Zespoły działają wg opracowanych planów pracy.
9.    Zebrania zespołów są protokołowane.
§ 77
Zadaniem zespołu nauczycieli prowadzących zajęcia w danym oddziale jest w szczególności:
1)    ustalenie zestawu programów nauczania dla danego oddziału oraz jego modyfikowanie w miarę potrzeb;
2)    korelowanie treści przedmiotowych przekazywanych na poszczególnych przedmiotach;
3)    zintegrowanie wysiłków wszystkich uczących w danym oddziale nauczycieli w celu stworzenia właściwego oddziaływania emocjonalnego i wychowawczego na cały zespół klasowy;
4)    analizowanie uzyskiwanych efektów kształcenia i rekomendowanie stosownych wniosków związanych z ze zmianą organizacji kształcenia Radzie Pedagogicznej;
5)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia zawodowego oraz doradztwa metodycznego, w tym dla początkujących nauczycieli;
6)    opiniowanie przygotowanych w szkole innowacyjnych programów nauczania;
7)    współdziałanie w organizowaniu szkolnych pracowni przedmiotowych, a także w uzupełnianiu ich wyposażenia;
8)    opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania uczniów oraz sposób badania wyników nauczania;
9)    przygotowanie propozycji zadań do przeprowadzenia próbnego egzaminu uczniów klasy ósmej.
§ 78
Do zadań zespołu wychowawczego należy w szczególności:
1)    zorganizowanie współpracy wychowawców dla uzgodnienia sposobów realizacji Programu wychowawczo-profilaktycznego Szkoły;
2)    organizowanie wewnątrzszkolnego doskonalenia w zakresie radzenia sobie z trudnościami wychowawczymi uczniów Szkoły;
3)    opracowanie szczegółowych kryteriów oceniania zachowania uczniów;
4)    współdziałanie w zakresie organizowania i przeprowadzania imprez ogólnoszkolnych środowiskowych;
5)    wspieranie wychowawcy klasy w rozwiązywaniu problemów wychowawczych;
6)    wnioskowanie do Dyrektora Szkoły o wyróżnienie lub ukaranie ucznia;
7)    analizowanie sytuacji uczniów mających trudności w nauce i opracowywanie sposobów udzielania im skutecznej pomocy; 
8)    współpraca z psychologiem szkolnym i pedagogiem szkolnym oraz pedagogiem specjalnym. 
Dział VI
Uczniowie Szkoły
Rozdział 1
Prawa uczniów
§ 79
1.    Podstawowe uprawnienie ucznia Szkoły realizowane jest w formie publicznego ogłoszenia w Szkole w miejscu zwyczajowo do tego przyjętym zakresu jego praw i obowiązków.
2.    Do podstawowych praw ucznia Szkoły należy:
1)    prawo do informacji rozumianej jako dostępność wiedzy o prawach i uprawnieniach, możliwość otrzymania w toku edukacji informacji z różnych źródeł, znajomość programów nauczania, zasad oceniania, jawność ocen, otrzymywanie informacji dotyczących ucznia o podejmowanych w jego sprawie decyzjach, dostęp do informacji na temat życia szkolnego;
2)    prawo do wyrażania myśli, przekonań, a w szczególności dotyczących życia Szkoły, a także światopoglądowych i religijnych, o ile nie narusza tym dobra innych osób;
3)    prawo do życzliwego i podmiotowego traktowania w procesie edukacyjno-wychowawczym i zakazu stosowania przemocy fizycznej i psychicznej rozumianego jako gwarancję nietykalności cielesnej i nakaz poszanowania godności ucznia poprzez m.in. zakaz obrażania, poniżania, wyśmiewania, stosowania presji psychicznej, jednakowego oceniania i traktowania bez względu na wygląd zewnętrzny, status rodzinny, społeczny czy status ucznia oraz jednakowego traktowania w sytuacji konfliktu nauczyciel – uczeń, w tym prawo dowiedzenia swoich racji;
4)    prawo do tajemnicy życia prywatnego i rodzinnego oraz tajemnicy korespondencji rozumianej jako zakaz upubliczniania przez pracowników Szkoły wszelkich informacji z nim związanych;
5)    prawo do higienicznych warunków nauki, czasu wolnego, rozrywki i zabawy rozumianego jako dostępność do procesu dydaktyczno-wychowawczego zorganizowanego zgodnie z zasadami higieny pracy umysłowej; opieki wychowawczej i warunków zapewniających bezpieczeństwo;
6)    prawo do wypoczynku w czasie przerw międzylekcyjnych, w czasie ferii i przerw świątecznych;
7)    prawo do znajomości wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez nauczycieli programu nauczania;
8)    prawo do sprawiedliwej, obiektywnej, jawnej i uzasadnionej oceny oraz ustalonych sposobów kontroli postępów w nauce;
9)    prawo do uzyskiwania na bieżąco informacji o uzyskiwanych ocenach;
10)    prawo do złożenia wniosku o uzyskanie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych oraz rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania;
11)    prawo do zgłoszenia zastrzeżeń do Dyrektora Szkoły w przypadku uznania, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena zachowania ustalona została niezgodnie z przepisami dotyczącymi trybu ustalania tej oceny;
12)    prawo do uzyskiwania informacji na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanych dla niego ocenach śródrocznych i rocznych, oraz odpowiednio - na 30 dni przed zakończeniem okresu o przewidywanych rocznych ocenach niedostatecznych oraz przewidywanej nagannej rocznej ocenie zachowania; 
13)    prawo do korzystania z biblioteki, pomocy naukowych, sprzętu komputerowego, oprogramowania oraz dostępu do Internetu.
3.    Każdemu, kto powziął wiadomość o naruszenie praw ucznia Szkoły służy uprawnienie do wniesienia skargi do Dyrektora Szkoły, organu prowadzącego lub organu sprawującego nadzór pedagogiczny, z zastrzeżeniem, iż skarga nosi znamiona złożenia jej w interesie publicznym.
4.    Skarga składana w interesie własnym służy wyłącznie uczniowi, którego praw dotyczy naruszenie, względnie jego rodzicom oraz innym osobom za zgodą ucznia, którego prawa zostały naruszone.
Rozdział 2
Obowiązki uczniów
§ 80
Do podstawowych obowiązków ucznia Szkoły należy w szczególności:
1)    regularne i czynne uczestniczenie w procesie edukacyjno-wychowawczym prowadzonym przez Szkołę;
2)    systematycznie przygotowywanie się do zajęć, poszerzanie swojej wiedzy i umiejętności;
3)    poszanowanie oraz należyte i właściwe używanie mienia Szkoły zgodnie z jego właściwościami i przeznaczeniem;
4)    godne i kulturalne zachowanie w Szkole i poza nią;
5)    okazywanie szacunku nauczycielom, innym pracownikom Szkoły oraz innym uczniom;
6)    wykonywanie poleceń Dyrektora Szkoły, pedagoga i psychologa szkolnego, nauczycieli;
7)    przestrzeganie zasad współżycia społecznego;
8)    przeciwstawianie się przejawom brutalności i wulgarności;
9)    szanowanie poglądów i przekonań innych ludzi;
10)    szanowanie godności i wolności osobistej drugiego człowieka;
11)    (uchylono) 
12)    zaniechanie postaw i zachowań noszących znamiona patologii społecznej, w tym zaniechania używania alkoholu, środków odurzających i innych używek grożących zdrowiu;
13)    przeciwdziałanie wszelkim przejawom nieodpowiedzialności, marnotrawstwa i niszczenia majątku Szkoły oraz dbanie o ład i porządek;
14)    dbanie o czystość mowy ojczystej;
15)    pozostawianie w szatni wierzchniej odzieży i noszenie obuwia zmiennego (obuwie sportowe z jasną podeszwą);
16)    przestrzeganie zasad higieny osobistej oraz zasad ubierania się uczniów na terenie Szkoły; 
17)    przestrzeganie zasad higieniczno-sanitarnych w pomieszczeniach Szkoły oraz zasad bezpieczeństwa określonych przepisami bezpieczeństwa i higieny w Szkołach oraz bezpieczeństwa przeciwpożarowego;
18)    informowanie Dyrektora Szkoły i pracowników Szkoły o zaistniałych zagrożeniach dotyczących zdrowia i życia;
19)    wnoszenie o usprawiedliwianie spóźnień i nieobecności u wychowawcy klasy;
20)    (uchylono) 
§ 81
1.    Uczniowie są obowiązani ubierać się zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi, z zastrzeżeniem, że nie dozwolone jest noszenie stroju zawierającego elementy nawołujące do nienawiści, dyskryminujące lub sprzeczne z prawem bądź stwarzające zagrożenie dla bezpieczeństwa innych uczniów, nauczycieli, pracowników szkoły lub samego ucznia. Strój ucznia na zajęciach lekcyjnych powinien być skromny i stonowany, uczennice nie mogą eksponować odkrytych ramion i głębokich dekoltów. Biżuteria nie może być wyzywająca, kolorowa, powinna być dostosowana do sytuacji oficjalnych.  
2.    Strój galowy dla dziewcząt to ciemna spódnica lub spodnie i biała bluzka, a dla chłopców ciemne spodnie lub garnitur i biała koszula.
3.    Strój galowy obowiązuje uczniów podczas uroczystości szkolnych, reprezentowania Szkoły na zewnątrz.
4.    Na zajęciach wychowania fizycznego uczniów obowiązuje zmienny strój sportowy i obuwie sportowe oraz zakaz noszenia biżuterii. 
§ 82
1.    Wnoszenie i korzystanie z telefonów komórkowych na terenie Szkoły jest dopuszczalne na następujących zasadach:
1)    W trudnościach z pokonywaniem przeszkód komunikacyjnych;
2)    W trakcie zajęć w celach edukacyjnych za zgodą nauczyciela;
3)    W innych przypadkach - z poszanowaniem zasad współżycia społecznego, w tym w szczególności prawa do prywatności uczniów i nauczycieli i prawa do niezakłóconego przebywania na terenie szkoły.
2.    Telefon na terenie Szkoły jest wyciszony.
3.    Uczniowie w pilnych sprawach mogą korzystać z telefonu stacjonarnego w sekretariacie Szkoły. 
§ 83
1.    Usprawiedliwiona nieobecność ucznia na zajęciach edukacyjnych może być spowodowana chorobą lub ważną przyczyną losową. Uczeń nie ma prawa samowolnie opuszczać zajęć dydaktycznych w czasie trwania oraz samowolnie oddalać się z terenu Szkoły.
2.    Zwolnienia (tylko z ważnych przyczyn, za zgodą rodzica) z zajęć lekcyjnych udziela wychowawca klasy. W przypadku jego nieobecności uczeń zobowiązany jest uzyskać zgodę każdego uczącego w danym dniu nauczyciela lub Dyrektora Szkoły.
3.    W przypadku nieobecności uczniów na zajęciach szkolnych usprawiedliwienia dokonuje wychowawca klasy na podstawie oświadczenia rodziców, informującego o przyczynie nieobecności.
4.    Oświadczenie, o którym mowa w pkt. 3 ma zawierać:
1)    datę usprawiedliwionej nieobecności;
2)    wymiar (w dniach i godzinach w przypadku nieobecności na części zajęć);
3)    przyczynę;
4)    podpis osoby wystawiającej oświadczenie.
5.    Spóźnienie na lekcję powyżej 15 min – traktowane jest jak godzina nieobecna i powinno być usprawiedliwione jak każda inna nieobecna godzina.
6.    Nieobecność ucznia w szkole nie zwalnia go z obowiązku nadrobienia zaległości szkolnych.
7.    Uczeń zobowiązany jest przedłożyć wychowawcy usprawiedliwienie swojej nieobecności do dwóch tygodni  obecności w Szkole po okresie obejmującym dni (godziny) opuszczonych zajęć edukacyjnych.
8.    Usprawiedliwienia dostarczone po terminie, o którym mowa w ust. 7, nie będą uwzględniane.
9.    Każdorazowo wychowawca klasy decyduje, czy przedstawiony przez rodziców powód jest istotny i może być uwzględniony jako przyczyna nieobecności.
10.    Dłuższą nieobecność ucznia w zajęciach szkolnych, spowodowaną wyjątkową sytuacją usprawiedliwia wyłącznie Dyrektor Szkoły po zasięgnięciu opinii wychowawcy, na podstawie pisemnego wniosku rodziców.
11.    Wychowawca klasy ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu tylko i wyłącznie na podstawie umotywowanego pisemnego wniosku rodziców.
12.    Wychowawca ma prawo zwolnić ucznia z części zajęć w danym dniu w sytuacjach nagłych (losowych) na telefoniczną prośbę rodzica. W takiej sytuacji, uczeń dostarcza wychowawcy klasy pisemny wniosek rodziców o usprawiedliwienie nieobecności w pierwszym dniu po powrocie do Szkoły.
13.    Każdorazowe zorganizowane wyjście uczniów w czasie trwania zajęć dydaktycznych (pod opieką nauczyciela) wymaga uzyskania zgody Dyrektora Szkoły.
14.    Obowiązkiem wychowawcy jest miesięczne rozliczenie frekwencji swoich wychowanków w terminie do 5 dnia kolejnego miesiąca.
15.    Wychowawca klasy gromadzi wnioski rodziców o usprawiedliwienie nieobecności uczniów. Wnioski te przechowywane są przez okres jednego roku szkolnego.
16.    Dyrektor Szkoły może zawiadomić Sąd Rodzinny, jeżeli uczeń systematycznie nie uczestniczy w zajęciach szkolnych, uchybiając obowiązkowi szkolnemu.
17.    Wychowawca klasy zobowiązany jest przekazywać na bieżąco Dyrektorowi Szkoły informacje związane z frekwencją uczniów.
Rozdział 3
Nagrody
§ 84
1.    Uczeń Szkoły może być nagrodzony za:
1)    wybitne osiągnięcia w nauce;
2)    wzorowe wykonywanie obowiązków ucznia;
3)    wykonywanie prac społecznych,
4)    osiągnięcia w dziedzinie kultury i sportu;
5)    osiągnięcia w aktywności na rzecz innych ludzi, zwłaszcza w formie wolontariatu.
2.    Ustala się następujące rodzaje nagród dla uczniów:
1)    pochwała wychowawcy i opiekuna organizacji uczniowskich;
2)    pochwała Dyrektora wobec całej społeczności szkolnej,
3)    dyplom,
4)    dofinansowanie do wycieczki szkolnej,
5)    nagrody rzeczowe.
3.    Nagrody przyznaje Dyrektor Szkoły na wniosek wychowawcy klasy, nauczyciela, Samorządu Uczniowskiego oraz Rady Rodziców, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
4.    Nagrody mogą być łączone ze złożeniem ich do dokumentacji ucznia oraz powiadomieniem rodziców ucznia o fakcie udzielenia nagrody.
5.    Nagrody finansowane są przez Radę Rodziców oraz z budżetu Szkoły.
6.    Zastrzeżenie dotyczące przyznanej nagrody może złożyć do Dyrektora Szkoły z zachowaniem formy pisemnej uczeń, wychowawca klasy, inny nauczyciel, Samorząd Uczniowski oraz Rada Rodziców. Dyrektor Szkoły może cofnąć przyznaną nagrodę, po zasięgnięciu opinii Rady Pedagogicznej.
7.    Rodzice ucznia mogą otrzymać:
1)    list gratulacyjny za szczególne osiągnięcia swojego dziecka;
2)    dyplom za aktywną działalność na rzecz Szkoły i środowiska lokalnego na zakończenie edukacji swojego dziecka.
Rozdział 4
Kary
§ 85
1.    Za nieprzestrzeganie przez ucznia obowiązków określonych w Statucie, mogą być stosowane wobec niego kary:
1)    upomnienia;
2)    nagany;
3)    (uchylono); 
4)    (uchylono); 
5)    (uchylono); 
6)    obniżenia oceny z zachowania, 
7)    przeniesienia do równoległej klasy, 
8)    przeniesienia do innej Szkoły zgodnie z trybem postępowania określonym w §86. 
2.    Kary nakłada Dyrektor Szkoły na wniosek Rady Pedagogicznej i Samorządu Uczniowskiego lub po zasięgnięciu opinii tych organów.
3.    Karę nakłada się w formie pisemnej z podaniem uzasadnienia oraz pouczenia o przysługującym prawie odwołania, wraz ze wskazaniem terminu i właściwego organu.
4.    Uczeń posiada prawo do złożenia do Dyrektora Szkoły pisemnego wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy nałożenia na niego kary w terminie siedmiodniowym liczonym od daty powiadomienia go o wymierzonej karze.
5.    Uczeń posiada prawo do złożenia do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty za pośrednictwem Dyrektora Szkoły pisemnego odwołania od nałożonej kary w terminie siedmiodniowym liczonym od daty powiadomienia go o wymierzonej karze lub w terminie siedmiodniowym liczonym od daty powiadomienia go o wyniku ponownego rozpatrzenia sprawy, o którym mowa w ust. 4.
6.    Zastosowana kara powinna być adekwatna do popełnionego uchybienia. Kary nie mogą być stosowane w sposób naruszający nietykalność i godność osobistą ucznia.
7.    O nałożonej karze Dyrektor Szkoły informuje rodziców ucznia, a w przypadku rażących wykroczeń ze strony ucznia powiadamia także odpowiednie organy.
Rozdział 5
Przeniesienie ucznia do innej szkoły
§ 86
1.    Uczeń może być ukarany przeniesieniem do innej szkoły za szczególnie rażące naruszenie obowiązków w szczególności, gdy:
1)    jego pobyt w szkole zagraża zdrowiu i bezpieczeństwu innych;
2)    zachowuje się lekceważąco lub wulgarnie wobec nauczycieli lub innych uczniów;
3)    umyślnie spowoduje uszczerbek na zdrowiu innego ucznia lub stosuje wobec innych przemoc fizyczną;
4)    jeżeli spożywa alkohol, pali papierosy, zażywa lub rozprowadza środki odurzające na terenie szkoły lub poza nią;
5)    dopuścił się fałszowania lub niszczenia dokumentacji szkolnej;
6)    dopuścił się kradzieży lub innego wykroczenia przeciwko prawu;
7)    nagminnie narusza inne postanowienia regulaminu uczniowskiego, jeżeli po zastosowaniu kar porządkowych zawartych w regulaminie nie nastąpiła poprawa zachowania ucznia;
2.    Z wnioskiem do Dolnośląskiego Kuratora Oświaty o przeniesienie ucznia do innej szkoły może wystąpić Dyrektor Szkoły.
Dział VII
Warunki i sposób oceniania uczniów Szkoły
§ 87
1.    Ocenianiu w Szkole podlegają:
1)    osiągnięcia edukacyjne ucznia;
2)    zachowanie ucznia;
2.    Ocenianie osiągnięć edukacyjnych ucznia polega na rozpoznaniu przez nauczycieli poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z podstawy programowej, określonej w odrębnych przepisach i realizowanych w Szkole programów nauczania uwzględniających tę podstawę oraz formułowaniu oceny.
3.    Ocenianie zachowania ucznia polega na rozpoznaniu przez wychowawcę klasy, nauczycieli oraz uczniów danej klasy stopnia respektowania przez ucznia zasad współżycia społecznego i norm społecznych oraz obowiązków ucznia określonych w niniejszym Statucie.
4.    Ocena ucznia jest informacją, w jakim stopniu uczeń spełnił wymagania programowe ustalone przez nauczyciela, nie jest karą ani nagrodą.
5.    W ocenianiu bieżącym w szkole stosowane są elementy oceniania kształtującego wspierającego rozwój ucznia. 
6.    Przy ustalaniu oceny z wychowania fizycznego, techniki, plastyki, muzyki i zajęć artystycznych należy w szczególności brać pod uwagę wysiłek wkładany przez ucznia w wywiązywanie się z obowiązków wynikających ze specyfiki tych zajęć, a w przypadku wychowania fizycznego - także systematyczność udziału w zajęciach oraz aktywność ucznia w działaniach podejmowanych przez szkołę na rzecz kultury fizycznej. 
§ 88
Ocenianie wewnątrzszkolne ma na celu:
1)    informowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i jego zachowaniu oraz postępach w tym zakresie;
2)    udzielenie uczniowi pomocy w nauce poprzez przekazanie uczniowi informacji o tym, co zrobił dobrze i jak powinien się dalej uczyć;
3)    udzielanie wskazówek do samodzielnego planowania własnego rozwoju;
4)    motywowanie ucznia do dalszych postępów w nauce i zachowaniu;
5)    dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach i trudnościach w nauce i zachowaniu ucznia oraz o szczególnych uzdolnieniach ucznia;
6)    umożliwienie nauczycielom doskonalenia organizacji i metod pracy dydaktyczno – wychowawczej.
§ 89
1.    Oceny bieżące i śródroczne, oraz roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych, począwszy od klasy IV, ustala się w stopniach według następującej skali, używając następujących skrótów literowych:
1)    stopień celujący - 6 - cel;
2)    stopień bardzo dobry - 5 - bdb;
3)    stopień dobry - 4 - db;
4)    stopień dostateczny - 3 - dst;
5)    stopień dopuszczający - 2 - dop;
6)    stopień niedostateczny - 1 - ndst.
2.    Dopuszcza się stosowanie znaków „+” i „-„ przy ocenach cząstkowych lub jako informację dodatkową, określającą szczególne umiejętności komunikacyjne i społeczne ucznia. Zasady stosowania w/w znaków określają nauczyciele w przedmiotowych systemach oceniania.
3.    Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym klasy w formie cyfrowej. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen i protokołach egzaminów poprawkowych, klasyfikacyjnych i sprawdzających – słownie w pełnym brzmieniu.
4.    Oceny końcowe - są to oceny po zakończeniu cyklu nauczania danej edukacji. Oceny końcowe są równoważne ocenie rocznej w ostatnim roku kształcenia lub ustalone są w wyniku egzaminu poprawkowego lub sprawdzającego w ostatnim roku nauczania danej edukacji oraz na podstawie i konkursów uprawniających do uzyskania oceny celującej. Ocenę końcową zachowania stanowi ocena klasyfikacyjna w klasie programowo najwyższej.
§ 90
1.    W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych są ocenami opisowymi.
2.    Oceny bieżące oraz śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
3.    W klasach I – III śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowana uczniów są ocenami opisowymi.
4.    Śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne zachowania dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu umiarkowanym lub znacznym są ocenami opisowymi.
5.    Klasyfikacja roczna w klasach I – III polega na podsumowaniu osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu jednej rocznej oceny opisowej z zajęć edukacyjnych i zachowania ucznia.
6.    Uczeń klasy I – III otrzymuje promocję do klasy programowo wyższej. W wyjątkowych przypadkach, uzasadnionych poziomem rozwoju i osiągnięć ucznia w danym roku szkolnym lub stanem zdrowia ucznia, rada pedagogiczna może postanowić o powtarzaniu klasy przez ucznia klasy I-III Szkoły podstawowej, na wniosek wychowawcy oddziału po zasięgnięciu opinii rodziców ucznia lub na wniosek rodziców ucznia po zasięgnięciu opinii wychowawcy oddziału.
7.    Ocenianie wewnątrzszkolne ucznia klasy I – III z zajęć edukacyjnych polega na rozpoznaniu przez nauczyciela poziomu i postępów w opanowaniu przez ucznia wiadomości i umiejętności w stosunku do wymagań edukacyjnych wynikających z programów nauczania oraz formułowania oceny. Ma ono na celu:
1)    poinformowanie ucznia o poziomie jego osiągnięć edukacyjnych i postępach w tym zakresie,
2)    ukierunkowanie i motywowanie go dalszej pracy,
3)    dostarczenie rodzicom i nauczycielom informacji o postępach, trudnościach i specjalnych uzdolnieniach (diagnozowanie),
4)    wdrażanie do systematycznej pracy, samokontroli i samooceny,
5)    budowanie przez Szkołę, przy współpracy z rodzicami, programów oddziaływań wychowawczych.
8.    Aby uczeń uzyskał ocenę śródroczną, roczną z zajęć edukacyjnych nauczyciel prowadzi Kartę Osiągnięć Edukacyjnych zamieszczoną w elektronicznym dzienniku zajęć zintegrowanych.
9.    Wprowadza się oznaczenia, określające poziom osiągnięć ucznia:
1)    „6” – poziom najwyższy: oznacza, że wiadomości ucznia wyraźnie wykraczają poza poziom osiągnięć edukacyjnych przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, są oryginalne i twórcze oraz wskazują na dużą samodzielność ich uzyskania;
2)    „5” – poziom wysoki: oznacza, że uczeń opanował pełny zakres wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych, a swoje umiejętności potrafi zastosować w różnych sytuacjach;
3)    „4” – poziom średni: oznacza, że opanowanie przez ucznia zakresu wiadomości i umiejętności przewidzianych w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania nie jest pełne, ale nie prognozuje żadnych kłopotów w opanowywaniu kolejnych treści kształcenia;
4)     „3” – poziom zadawalający: oznacza, że uczeń opanował jedynie w podstawowym zakresie wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanym przez nauczyciela programie nauczania, co może oznaczać jego problemy przy poznawaniu kolejnych, trudniejszych treści kształcenia w ramach danych zajęć edukacyjnych;
5)     „2” – poziom niski: oznacza, że opanowane przez ucznia wiadomości i umiejętności przewidziane w realizowanych przez nauczyciela treściach programowych są tak niewielkie, że uniemożliwiają dalsze przyswojenie materiału nauczania; większość zadań indywidualnych uczeń wykonuje przy pomocy nauczyciela;
6)     „1” – poziom najniższy: oznacza, że uczeń ma tak duże braki wiedzy i umiejętności z danego zakresu nauczania, iż uniemożliwia mu to bezpośrednią kontynuację opanowania kolejnych treści zadań edukacyjnych.
10.    Uczeń otrzymuje wpis do karty pracy, w zeszytach, na sprawdzianach, w formie słownej. Poszczególnym punktami odpowiadają następujące słowa:
1)    6 – wspaniale, znakomicie, bardzo dobrze,
2)    5 – bardzo dobrze,
3)    4 – dobrze, ładnie,
4)    3 – poprawnie,
5)    2 – zadowalająco, mogło być lepiej,
6)    1 – musisz jeszcze popracować, musisz to poprawić.
11.    Nauczyciel prowadzi obserwację zachowania ucznia w Karcie Osiągnięć Edukacyjnych zamieszczonej w elektronicznym dzienniku zajęć zintegrowanych.
12.    Wprowadza się oznakowania określające zachowanie ucznia:
1)    A – zawsze
2)    B – często
3)    C – czasami
4)    D – rzadko
13.    Włożony wysiłek ucznia uwzględniony jest w śródrocznej i rocznej pisemnej ocenie.
14.    Śródroczna, roczna ocena osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia zostanie przedstawiona rodzicom w formie pisemnej na podstawie Karty Osiągnięć Edukacyjnych zamieszczonej w elektronicznym dzienniku zajęć zintegrowanych.
15.    Roczna ocena opisowa osiągnięć edukacyjnych i zachowania ucznia zostanie dołączona do arkusza ocen ucznia w formie druku komputerowego.
16.    Nagrodę książkową na koniec roku szkolnego otrzymuje uczeń, który we wszystkich ocenianych kategoriach w ramach zajęć edukacyjnych oraz zachowania uzyskał poziom najwyższy lub wysoki.
17.    Na wniosek rodziców ucznia i po uzyskaniu zgody wychowawcy oddziału albo na wniosek wychowawcy oddziału i po uzyskaniu zgody rodziców ucznia rada pedagogiczna może postanowić o promowaniu ucznia klasy I i II Szkoły podstawowej do klasy programowo wyższej również w ciągu roku szkolnego, jeżeli poziom rozwoju i osiągnięć ucznia rokuje opanowanie w jednym roku szkolnym treści nauczania przewidzianych w programie nauczania dwóch klas.
§ 91
1.    Bieżące, śródroczne i roczne oceny klasyfikacyjne z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych w klasach IV-VIII ustalają nauczyciele prowadzący poszczególne zajęcia edukacyjne, a śródroczną i roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania – na podstawie opinii własnej, innych nauczycieli, klasy i ucznia wychowawca klasy.
2.    Oceny ze sprawdzianów pisemnych w klasach IV – VIII (z wyłączeniem wypracowań z języka polskiego i angielskiego):
1)    mniej niż 33 % poprawnych odpowiedzi – ocena niedostateczny;
2)     od 33% do 50 % poprawnych odpowiedzi – ocena dopuszczający;
3)     od 51% do 75% poprawnych odpowiedzi – ocena dostateczny;
4)     76% do 90% poprawnych odpowiedzi – ocena dobry;
5)     91 % do 97% poprawnych odpowiedzi – ocena bardzo dobry;
6)     od 98% do 100% poprawnych odpowiedzi – ocena celujący.
2a. Przy ocenianiu prac pisemnych uczniów mających obniżone kryteria oceniania na podstawie opinii Poradni Pedagogiczno-Psychologicznej nauczyciel stosuje następujące zasady przeliczania punktów na ocenę:
celujący 90% – 100%
bardzo dobry 71% – 89%
dobry 55% – 70%
dostateczny 40% – 54%
dopuszczający 20% – 39%
niedostateczny poniżej 19 % 
3.    Składnikami stanowiącymi przedmiot oceny w klasach IV- VIII są: czytanie ze zrozumieniem, pisanie, rozumowanie, korzystanie z informacji, wykorzystanie wiedzy w praktyce. 
4.    Przewiduje się następujące źródła informacji, prowadzące do ustalenia oceny bieżącej w klasach IV-VIII: 
1)    odpowiedzi ustne;
2)    sprawdziany pisemne;
3)    praca domowa;
4)    wypracowanie;
5)    projekty edukacyjne i prace wykonywane przez uczniów;
6)    test;
7)    referat;
8)    praca w grupach,
9)    praca samodzielna;
10)    prezentacja indywidualna i grupowa;
11)    testowanie sprawności fizycznej;
12)    opracowanie i wykonanie pomocy dydaktycznych;
13)    wytwory pracy własnej ucznia;
14)    praca pozalekcyjna, np. udział w konkursach, olimpiadach, zajęciach dodatkowych;
15)    obserwacja ucznia;
16)    aktywność ucznia podczas zajęć.
5.    Ustala się następujące kryteria oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych w klasyfikacji okresowej i rocznej:
1)    stopień celujący otrzymuje uczeń, który:
a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania;
b)    samodzielnie i twórczo rozwija własne uzdolnienia, biegle posługuje się zdobytymi wiadomościami w rozwiązywaniu problemów teoretycznych i praktycznych, proponuje nietypowe rozwiązania;
c)    uzyskał tytuł laureata konkursu przedmiotowego o zasięgu wojewódzkim;
d)    osiąga sukcesy w konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych i innych lub posiada inne porównywalne sukcesy i osiągnięcia;
2)    stopień bardzo dobry otrzymuje uczeń, który:
a)    opanował pełny zakres wiedzy i umiejętności określonych w programie nauczania oraz sprawnie posługuje się zdobytymi wiadomościami;
b)    rozwiązuje samodzielnie problemy teoretyczne i praktyczne objęte programem nauczania, potrafi zastosować posiadaną wiedzę do rozwiązywania zadań i problemów w nowych sytuacjach;
3)    stopień dobry otrzymuje uczeń, który:
a)    nie opanował w pełni wiadomości i umiejętności określonych w program nauczania, ale opanował je na poziomie przekraczającym wymagania ujęte w podstawie programowej;
b)    poprawnie stosuje wiadomości, wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne lub praktyczne.
4)    stopień dostateczny otrzymuje uczeń, który:
a)    opanował wiadomości i umiejętności określone programem nauczania na poziomie treści zawartych w podstawie programowej;
b)    wykonuje samodzielnie typowe zadania teoretyczne i praktyczne o średnim stopniu trudności.
5)    stopień dopuszczający otrzymuje uczeń, który:
a)    ma trudności z opanowaniem zagadnień ujętych w podstawie programowej, ale braki te umożliwiają uzyskanie przez ucznia podstawowej wiedzy z danego przedmiotu w ciągu dalszej nauki, z wyjątkiem uczniów klas programowo najwyższych;
b)    wykonuje zadania teoretyczne i praktyczne o niewielkim stopniu trudności.
6)    stopień niedostateczny otrzymuje uczeń, który:
a)    nie opanował wiadomości i umiejętności ujętych w podstawie programowej, a braki w wiadomościach i umiejętnościach uniemożliwiają dalsze zdobywanie wiedzy z tego przedmiotu;
b)    nie jest w stanie wykonać zadań o elementarnym stopniu trudności.
§ 92
1.    Sprawdzone i ocenione pisemne prace oraz prace artystyczne ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego oraz inną dokumentację dotyczącą oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom.
2.    Uczeń i jego rodzice zwracają się z wnioskiem do wychowawcy klasy o umożliwienie wglądu do pracy pisemnej ucznia, dokumentacji egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub innej dokumentacji dotyczącej oceniania.
3.    Wychowawca klasy ma obowiązek umożliwić wgląd do dokumentacji, o której mowa w ust. 2, w porozumieniu z nauczycielem danych zajęć edukacyjnych niezwłocznie, nie później jednak niż w okresie 3 dni od daty złożenia wniosku.
4.    Prace pisemnie ucznia, dokumentację egzaminu klasyfikacyjnego, poprawkowego lub inną dokumentację dotycząca oceniania udostępnia się uczniowi i jego rodzicom do wglądu wyłącznie na terenie Szkoły.
5.    Prace pisemne ucznia nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne przechowuje do zakończenia rocznych zajęć edukacyjnych w danym roku szkolnym.
§ 93
W ocenianiu wewnątrzszkolnym obowiązują następujące zasady:
1)    jawności kryteriów oceniania – uczeń i jego rodzice znają kryteria oceniania, zakres materiału z każdego przedmiotu oraz formy pracy podlegające ocenie;
2)    częstotliwości i rytmiczności oceniania – uczeń oceniany jest na bieżąco, systematycznie;
3)    różnorodności oceniania – uczeń oceniany jest we wszystkich obszarach jego aktywności wynikającej ze specyfiki przedmiotu;
4)    różnicowania wymagań edukacyjnych – zadania stawiane uczniowi powinny uwzględniać zróżnicowany poziom trudności i dawać możliwość uzyskania wszystkich ocen;
5)    ocena klasyfikacyjna śródroczna lub roczna nie jest średnią arytmetyczną ocen cząstkowych; 
6)    jawności oceny – sprawdzone i ocenione pisemne prace kontrolne uczeń otrzymuje do wglądu na zasadach określonych przez nauczycieli. Ocena z pracy pisemnej jest opatrzona komentarzem nauczyciela słownym lub pisemnym. Rodzicom ucznia umożliwia się wgląd w pracę pisemną dziecka na terenie Szkoły i w obecności nauczyciela.
§ 94
1.    Ocenianie bieżące z zajęć edukacyjnych ma na celu monitorowanie pracy ucznia oraz przekazywanie uczniowi informacji o jego osiągnięciach edukacyjnych pomagających w uczeniu się, poprzez wskazanie, co uczeń robi dobrze, co i jak wymaga poprawy oraz jak powinien dalej się uczyć.
2.    Nauczyciel obowiązany jest do przekazania uczniom informacji zwrotnej dotyczącej mocnych i słabych stron jego pracy oraz ustalenia kierunków dalszej pracy.
3.    Informacja zwrotna dla ucznia zawiera:
1)    wyszczególnienie i docenienie dobrych elementów pracy ucznia;
2)    odnotowanie tego, co wymaga poprawienia lub dodatkowej pracy ze strony ucznia;
3)    wskazówki- w jaki sposób uczeń powinien poprawić pracę;
4)    wskazówki – w jakim kierunku uczeń powinien pracować dalej
4.    Informacja zwrotna odnosi się do kryteriów oceniania podanych uczniom przed jej wykonaniem.
5.     Sposób wyrażania komunikatów oceniających dostosowuje się do wieku i potencjału uczniów.
6.    Informacja zwrotna, która jest oceną kształtującą, nie występuje razem z oceną sumującą (stopniem). Należy rozdzielać ocenę kształtującą od oceny sumującej.
7.    Diagnozowanie postępów i osiągnięć uczniów należy prowadzić systematycznie, rozkładając je równomiernie na cały okres nauki w danej klasie i etapie nauczania, w różnych formach oraz warunkach zapewniających obiektywność oceny.
8.    W celu wyeliminowania zbytniego obciążenia ucznia różnymi formami sprawdzania jego postępów ze wszystkich zajęć edukacyjnych jednocześnie, wprowadza się następujące ograniczenia i zasady przy sprawdzaniu wiedzy i umiejętności:
1)    do trzech ostatnich lekcji - bez zapowiedzi;
2)    z działu materiału - zapowiedziana tydzień przed realizacją;
3)    najwyżej 3 sprawdziany z działu wiadomości w ciągu tygodnia, nie więcej niż jeden dziennie.
9.    Czas sprawdzania pisemnych prac kontrolnych:
1)    kartkówki - 1 tydzień;
2)    sprawdziany - 2 tygodnie;
3)    wypracowania, prace klasowe – 2 tygodnie.
10.    Zasady poprawiania bieżących ocen określają nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych i podają je uczniom do wiadomości na początku roku szkolnego z uwzględnieniem poniższych warunków:
1)    poprawa odbywa się podczas lekcji lub po zajęciach lekcyjnych w terminie uzgodnionym z nauczycielem;
2)    w przypadku jedno lub dwudniowej nieobecności uczeń powinien być przygotowany na kolejną lekcję z danych zajęć edukacyjnych;
3)    w przypadku dłuższej nieobecności uczeń winien uzgodnić z nauczycielem termin opanowania zaległych wiadomości lub przystąpienia do zaległego sprawdzianu, pracy klasowej.
11.    Na prośbę ucznia lub jego rodzica nauczyciel ustalający ocenę powinien ją uzasadnić poprzez wskazanie zalet i braków oraz form, sposobów i terminów poprawy.
12.    Sposoby uzasadniania ustalonej oceny:
1)    w przypadku ocen z odpowiedzi ustnych umotywowanie polega na uwzględnieniu mocnych i słabych stron odpowiedzi ucznia, przy wzięciu pod uwagę: zgodności merytorycznej, spójności oraz twórczego podejścia ucznia do treści;
2)    przy uzasadnianiu ocen ze sprawdzianów i prac pisemnych, konieczne jest określenie ścisłych kryteriów – skala procentowa, punktowa, zakres materiału, z jakiego nauczyciel wystawia ocenę. Kryteria winny być zgodne z przedmiotowym systemem oceniania;
3)    w przypadku prac domowych oraz ćwiczeń na lekcji wysokość oceny uzależniona jest od stopnia spełnienia kryteriów określonych w danym zadaniu, a także indywidualnego wkładu pracy ucznia w przygotowanie zadań domowych. Zadania domowe oceniane są oceną pozytywną.
13.    W przypadku, gdy w wyniku klasyfikacji okresowej uczeń uzyskał ocenę niedostateczną z danych zajęć edukacyjnych ma obowiązek zaliczyć w pierwszym miesiącu po zakończeniu I semestru.
14.     Przepis ust.6 dotyczy także ucznia nieklasyfikowanego na I półrocze z danych zajęć edukacyjnych. 
§ 95 
1.    Szczegółowe zasady oceniania (przedmiotowe systemy oceniania) z poszczególnych zajęć edukacyjnych określają nauczyciele wchodzący w skład zespołów przedmiotowych, z zachowaniem przepisów określonych w Statucie oraz specyfiki przedmiotu i możliwości edukacyjnych uczniów danego oddziału.
2.    Nauczyciel indywidualizuje pracę z uczniem na obowiązkowych i dodatkowych zajęciach edukacyjnych, w szczególności poprzez dostosowanie wymagań edukacyjnych do indywidualnych potrzeb psychofizycznych edukacyjnych ucznia, zgodnie z zaleceniami zawartymi w orzeczeniu lub opinii poradni psychologiczno-pedagogicznej.
3.    (uchylono); 
4.    Wszyscy uczniowie posiadający opinię lub orzeczenie o kształceniu specjalnym oceniani są zgodnie z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania w skali ocen od 1 do 6. Wszystkie formy, sposoby sprawdzania i oceniania osiągnięć edukacyjnych dostosowane są do indywidualnych potrzeba psychofizycznych. Wystawiając oceny bierze się pod uwagę: 
1)    zainteresowanie pracą i zaangażowanie w nią; 
2)    wysiłek włożony w pracę; 
3)    sposoby dotarcia do wiedzy; 
4)    samodzielność wykonania zadania; 
5)    możliwość wydłużenia czasu pracy. 
5.    Szczegółowe zasady oceniania uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi znajdują się w indywidualnych programach edukacyjno-terapeutycznych oraz indywidualnych teczkach pomocy psychologiczno - pedagogicznej uczniów. 
§ 96 
1.    Oceny klasyfikacyjne śródroczne zachowania ustala się według następującej skali, z następującymi skrótami literowymi:
1)    ocena wzorowa - wz;
2)    ocena bardzo dobra - bdb;
3)    ocena dobra - db;
4)    ocena poprawna - popr;
5)    ocena nieodpowiednia - ndp;
6)    ocena naganna - ng.
2.    Oceny bieżące odnotowuje się w dzienniku elektronicznym klasy z zastosowaniem skrótu literowego oceny. Oceny klasyfikacyjne w rubrykach przeznaczonych na ich wpis, a także w arkuszach ocen – słownie, w pełnym brzmieniu.
§ 97
1.    Ocena zachowania wyraża opinię Szkoły o wypełnianiu przez ucznia obowiązków szkolnych, jego kulturze osobistej, udziale w życiu klasy, Szkoły i środowiska, postawie wobec kolegów i innych osób.
2.    Okresowa i roczna ocena klasyfikacyjna zachowania uwzględnia w szczególności:
1)    wywiązywanie się z obowiązków ucznia określonych w Statucie;
2)    dbałość o dobre imię Szkoły;
3)    dbałość o piękno mowy ojczystej;
4)    dbałość o bezpieczeństwo i zdrowie własne oraz innych osób;
5)    kulturalne zachowywanie się w Szkole i poza nią;
6)    okazywanie szacunku innym osobom.
§ 98
W ocenianiu zachowania ucznia obowiązują następujące zasady:
1)    ocenę okresową i roczną zachowania ustala wychowawca klasy po zasięgnięciu opinii nauczycieli, uczniów danej klasy oraz ocenianego ucznia;
2)    wychowawca ma obowiązek, na początku roku szkolnego, poinformować uczniów i rodziców o zasadach oceniania zachowania;
3)    oceny zachowania ucznia dokonuje wychowawca na ostatniej godzinie wychowawczej danego okresu;
4)    ocena klasyfikacyjna zachowania nie ma wpływu na oceny klasyfikacyjne z zajęć edukacyjnych;
5)    ocena zachowania uwzględnia przede wszystkim respektowanie przez ucznia zasad współżycia społecznego i ogólnie przyjętych norm etycznych oraz funkcjonowania w środowisku szkolnym.
§ 99
1.    Na ocenę zachowania mają wpływ:
1)    frekwencja,
2)    ocena nauczycieli uczących ucznia (według obowiązującej skali ocen zachowania),
2.    Formy zachowania się ucznia oceniane pozytywnie na „+” i negatywnie na „-”.
3.    Oceną wyjściową dla każdego ucznia jest ocena dobra.
4.    Formy zachowania się ucznia oceniane na ,,+’’:
1)    Waga 1:
a)    praca na rzecz klasy:( np. wykonanie gazetki, systematyczne podlewanie kwiatów, itp.),
b)    wzbogacenie wyposażenia pracowni,
c)    praca na rzecz Szkoły (praca w bibliotece, w samorządzie szkolnym, sprzątanie itp.),
d)    efektywne pełnienie funkcji w klasie lub w szkole (współpraca z wychowawcą i klasą),
e)    pomoc koleżankom i kolegom w nauce,
f)    systematyczny udział w dodatkowych zajęciach szkolnych (koła zainteresowań, zajęcia wyrównawcze, praca w redakcji gazetki szkolnej, itp.),
g)    udział w organizacjach działających poza Szkołą,
2)    Waga 2:
a)    udział w akcjach charytatywnych, pomoc potrzebującym,
b)    pomoc w organizacji imprezy szkolnej, środowiskowej, akademii,
c)    udział w poczcie sztandarowym,
d)    godne reprezentowanie Szkoły (wyjazdy pozaszkolne, imprezy szkolne z udziałem zaproszonych gości),
e)    udział w międzyszkolnych konkursach i zawodach sportowych,
f)    pilność, praca na miarę swoich możliwości,
g)    wysoka kultura osobista.
5.    Formy zachowania się ucznia oceniane na ,, – ‘’
1)    Waga 1:
a)    przeszkadzanie na lekcjach,
b)    niewykonanie poleceń nauczyciela,
c)    naruszanie zasad BHP,
d)    ubliżanie koledze,
e)    niewypełnianie obowiązków dyżurnego,
f)    zaśmiecanie otoczenia,
g)    brak obuwia zmiennego,
h)    niszczenie mienia szkolnego,
i)    nieodpowiedni strój: bluzki na ramiączkach, opuszczone spodnie, widoczna bielizna),
j)    jedzenie na lekcji,
k)    nieterminowy zwrot książek do biblioteki,
l)    inne wykroczenia przeciw regulaminom Szkoły.
2)    Waga 2:
a)    aroganckie odzywanie się do nauczyciela,
b)     nieodpowiednie zachowanie w czasie uroczystości szkolnych lub wspólnych wyjść poza Szkołę,
c)     prowokowanie kolegów do złych uczynków,
d)    nieodpowiednie zachowanie w stosunku do pracowników Szkoły, kolegów i innych osób,
e)    wulgarne słownictwo,
f)    bójki uczniowskie,
g)    kradzież,
h)    wyłudzanie pieniędzy,
i)    zastraszanie innych uczniów,
j)    palenie papierosów,
k)    samowolne opuszczanie terenu Szkoły;
l)    nieprzestrzeganie zakazu używania telefonów komórkowych i innych urządzeń elektronicznych.
6.    Ustala się następujące szczegółowe kryteria oceny zachowania:
1)    ocenę wzorową otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto:
a)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
b)     nie ma żadnych form zachowania ocenianych negatywnie,
c)     posiada przynajmniej pięć form zachowania pozytywnego o dużej wadze lub 10 mniejszej wadze;
d)    dba o dobre imię Szkoły;
e)    rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowanie dodatkowych materiałów lub wykonanie pomocy dydaktycznych;
f)    bierze udział w konkursach, olimpiadach przedmiotowych na poziomie pozaszkolnym;
g)    dba o piękno mowy ojczystej;
h)    jest osobą o wysokiej kulturze osobistej;
i)    z własnej inicjatywy i systematycznie wykonuje różne prace na rzecz środowiska;
j)    przeciwdziała intrygom, obmowom i szykanom w zespole klasowym;
k)    czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
l)    średnia ocena nauczycieli nie jest niższa od oceny bardzo dobrej;
 
2)    ocenę bardzo dobrą otrzymuje uczeń, który spełnia warunki otrzymania oceny dobrej, a ponadto:
a)    rozwija swoje zainteresowania poprzez przygotowania dodatkowych materiałów lub pomocy dydaktycznych;
b)    czynnie uczestniczy w pracach Samorządu Uczniowskiego;
c)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma godzin nieusprawiedliwionych;
d)    ma nie więcej niż dwie formy zachowania oceniane negatywnie, które muszą być zrównoważone przez formy zachowania pozytywnego;
e)    posiada przynajmniej trzy formy zachowania pozytywnego o dużej wadze lub sześć o mniejszej wadze;
f)    średnia ocena nauczycieli nie jest niższa od oceny dobrej.
3)    ocenę dobrą otrzymuje uczeń, który:
a)    regularnie przygotowuje się do lekcji;
b)    włącza się w prace na rzecz Szkoły i środowiska z własnej inicjatywy oraz bezinteresownie pomaga kolegom;
c)    jest grzeczny, aktywny i kulturalny;
d)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma więcej niż 4 godziny nieusprawiedliwione i nie więcej niż 8 spóźnień w semestrze;
e)    nosi obuwie zmienne, schludny ubiór na co dzień i galowy podczas uroczystości;
f)    ma nie więcej niż trzy formy zachowania oceniane negatywnie, które muszą być zrównoważone przez formy zachowania pozytywnego;
g)    średnia ocena nauczycieli nie jest niższa od oceny poprawnej.
4)    ocenę poprawną otrzymuje uczeń, który:
a)    włącza się w prace społeczne wyłącznie na polecenie nauczyciela, bez wykazywania własnej inicjatywy;
b)    zachowuje kulturalny stosunek wobec pracowników Szkoły i kolegów;
c)    zachowuje się poprawnie na terenie Szkoły i poza nią;
d)    punktualnie i systematycznie uczęszcza na zajęcia szkolne, nie ma więcej niż 10 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 10 spóźnień w semestrze;
e)    posiada nie więcej niż pięć form zachowania negatywnego ( niższej wagi);
f)    średnia ocena nauczycieli nie jest niższa od oceny poprawnej.
5)    ocenę nieodpowiednią otrzymuje uczeń, który:
a)    ma lekceważący stosunek do obowiązków szkolnych i odrzuca możliwość poprawy ocen;
b)    nie przestrzega zasad dobrego wychowania;
c)     przejawia zachowania demoralizujące;
d)     dewastuje mienie społeczne i przyrodę;
e)     ma nie więcej niż 20 godzin nieusprawiedliwionych i nie więcej niż 15 spóźnień w semestrze;
f)     uzyskał nie więcej niż 10 form zachowania negatywnego w tym dwie o większej wadze;
g)     średnia ocena nauczycieli nie jest niższa od oceny nieodpowiedniej.
6)    ocenę naganną otrzymuje uczeń, który popełnia wykroczenia ujęte w ocenie nieodpowiedniej, a ponadto:
a)    jest agresywny i wulgarny;
b)    wchodzi w kolizję z prawem;
c)     swoją postawą w różnych aspektach wykazuje niechęć kontynuowania nauki w Szkole;
d)     ma powyżej 20 godzin nieusprawiedliwionych;
e)    dopuścił się rażących wykroczeń przeciwko obowiązującym w szkole regulaminom;
f)    ilość zachowań negatywnych jest wyższa od 10;
7.    Uczeń, który został przyłapany na paleniu papierosów po raz pierwszy (bez względu na miejsce i porę) otrzymuje zachowanie o stopień niższe od proponowanego. Gdy sytuacja powtórzy się ustala się ocenę nieodpowiednią.
8.    Uczeń, który dopełnił się czynu karalnego otrzymuje ocenę naganną.
9.    Uczeń, u którego stwierdzono spożycie alkoholu lub środków zmieniających świadomość otrzymuje automatycznie ocenę naganną.
10.    Dwie formy zachowania pozytywnego równoważą jedną formę zachowania negatywnego o tej samej wadze.
11.    Ocenę naganną wychowawca konsultuje z zespołem wychowawczym.
12.    W szczególnie uzasadnionych, wyjątkowych przypadkach wychowawca może odstąpić od uwzględniania poszczególnych składników oceny zachowania.
§ 100
Do zadań i obowiązków nauczyciela w zakresie oceniania należy w szczególności:
1)    formułowanie wymagań edukacyjnych niezbędnych do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych, wynikających z realizowanego przez siebie programu nauczania;
2)    informowanie o wymaganiach edukacyjnych wynikających z realizowanego programu nauczania;
3)    informowanie o sposobach sprawdzania osiągnięć edukacyjnych uczniów;
4)    informowanie o warunkach i trybie uzyskiwania wyższej niż przewidywana rocznej ocenie klasyfikacyjnej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych;
5)    stwarzanie uczniowi szansy uzupełnienia braków;
6)    systematyczne i rytmiczne ocenianie uczniów;
7)    dostosowanie wymagań edukacyjnych, o których mowa w pkt 1, do indywidualnych potrzeb psychofizycznych i edukacyjnych ucznia;
8)    informowanie i stosowanie ustalonych sposobów sprawdzenia osiągnięć edukacyjnych uczniów;
9)    informowanie ucznia na 14 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej o przewidywanej ocenie okresowej/rocznej z obowiązkowych i dodatkowych zajęć edukacyjnych oraz okresowej/rocznej ocenie zachowania;
10)    umożliwianie uzyskania i podwyższania ocen bieżących;
11)    informowanie uczniów i rodziców o stopniu opanowania materiału, dostarczanie rodzicom informacji o postępach, trudnościach w nauce oraz specjalnych uzdolnieniach ucznia;
12)    uzasadnianie ustalonej oceny na wniosek ucznia lub jego rodziców;
13)    udostępnianie sprawdzonych i ocenionych pisemnych prac kontrolnych oraz innej dokumentacji dotyczącej oceniania ucznia na jego wniosek lub wniosek jego rodziców.
§ 101
Do zadań i obowiązków ucznia w zakresie oceniania należy:
1)    systematyczne przygotowywanie się do zajęć edukacyjnych;
2)     wnioskowanie o usprawiedliwienie nieobecności na zajęciach;
3)     regularne odrabianie prac domowych;
4)     prowadzenie zeszytu przedmiotowego, notatek, zeszytów ćwiczeń i innych wymaganych przez nauczyciela;
5)     pisanie każdej pracy kontrolnej;
6)     aktywne uczestnictwo w zajęciach;
7)    na miarę swoich możliwości wkładanie wysiłku w wywiązywanie się z obowiązków na wychowaniu fizycznym, technice, plastyce i muzyce.
§ 102
1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do nauczyciela o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej.
2.    Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 1.
4.    Nauczyciel dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie zadań i obowiązków przewidzianych dla danych zajęć edukacyjnych. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
5.    Nauczyciel może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać sprawdzenia wiedzy i umiejętności ucznia, w formach stosowanych przez nauczyciela, w obszarze uznanym przez nauczyciela za konieczne.
6.    Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 § 103
1.    Uczeń lub jego rodzice mogą zwrócić się do wychowawcy o ustalenie wyższej niż przewidywana rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.    Prośba może być wyrażona ustnie lub w formie pisemnej.
3.    Wychowawca jest zobowiązany dokonać analizy zasadności wniosku, o którym mowa w ust. 2.
4.    Wychowawca dokonuje analizy wniosku w oparciu o udokumentowane realizowanie obowiązków określonych w §101. W oparciu o tę analizę może ocenę podwyższyć lub utrzymać.
5.    Wychowawca może przed zebraniem klasyfikacyjnym Rady Pedagogicznej dokonać analizy wniosku ucznia w zespole, w skład którego wchodzi pedagog Szkoły (lub psycholog), przewodniczący zespołu wychowawców, przedstawiciel samorządu klasy, do której uczeń uczęszcza.
6.    Ustalona w ten sposób ocena jest ostateczna w tym trybie postępowania.
 § 104
1.    Klasyfikacja okresowa polega na okresowym podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia oraz ustaleniu – według skali ustalonej w Statucie – śródrocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i śródrocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania.
2.     Klasyfikację okresową przeprowadza się raz w ciągu roku szkolnego w okresie 7 dni poprzedzających zakończenie I okresu.
3.     Klasyfikacja roczna polega na podsumowaniu osiągnięć ucznia z zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania i zachowania ucznia w danym roku szkolnym oraz ustaleniu rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny zachowania według skali, o której mowa w § 88 ust. 2 i § 96 ust. 2 Statutu.
§ 105
1.    Ustala się następujące zasady informowania rodziców:
1)    wymaganiach edukacyjnych z zajęć edukacyjnych i zasadach oceniania zachowania uczniowie i rodzice informowani są na początku roku szkolnego:
a)    uczniowie - na pierwszej lekcji zajęć edukacyjnych, na początku roku szkolnego;
b)    rodzice – na pierwszym zebraniu rozpoczynającym rok szkolny;
2)    ocenach bieżących z zajęć edukacyjnych i o zachowaniu ucznia rodzice informowani są:
a)    na spotkaniach z rodzicami, zgodnie z kalendarzem Szkoły;
b)    na spotkaniach indywidualnych, po wcześniejszym uzgodnieniu terminu z wychowawcą lub nauczycielem przedmiotu;
c)    notatką w Zeszycie kontaktów z rodzicami (wymagany podpis rodziców);
d)    listem poleconym na 30 dni przed klasyfikacyjnym zebraniem Rady Pedagogicznej (tylko w przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej z jednego lub kilku przedmiotów);
e)    telefonicznie (w wyjątkowych sytuacjach wymagających natychmiastowego kontaktu z rodzicem);
f)    poprzez email w dzienniku elektronicznym.
2.    Informację o przewidywanych dla ucznia śródrocznych i rocznych ocenach klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych przekazują uczniom i ich rodzicom nauczyciele poszczególnych zajęć edukacyjnych, na 14 dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.
3.    Informację o przewidywanej dla ucznia śródrocznej i rocznej ocenie klasyfikacyjnej zachowania przekazuje uczniom i ich rodzicom wychowawca klasy, na 14 dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji.
4.    W przypadku przewidywanej oceny niedostatecznej bądź ewentualnego braku możliwości dokonania klasyfikacji ucznia, oceny nagannej zachowania , informacje, o których mowa w ust. 2 i 3, przekazuje się na 30 dni przed terminem zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji. 
5.    W okresie od powiadomienia do zebrania Rady Pedagogicznej zatwierdzającego wyniki klasyfikacji, przewidywana ocena śródroczna lub roczna może ulec zmianie na zasadach określonych przez nauczyciela przedmiotu – w wyniku sprawdzianu pisemnego, ustnego lub praktycznego odbywającego się bez konieczności powoływania komisji.
6.    Ocena ustalona w sposób przewidziany powyżej jest ostateczna w tym trybie postępowania. 
§ 106
1.    Egzamin poprawkowy ma prawo zdawać uczeń, który na koniec roku szkolnego uzyskał jedną lub dwie oceny niedostateczne z obowiązkowych zajęć.
2.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor do dnia zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
3.    Egzamin przeprowadzany jest w ostatnim tygodniu ferii letnich, a w przypadku ucznia, który z usprawiedliwionych przyczyn nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora, nie później niż do końca września.
4.    Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę.
5.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, rada pedagogiczna może jeden raz promować ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych.
§ 107
1.    Uczeń może być nieklasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w szkolnym planie nauczania.
2.    Uczeń nieklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    Na pisemną prośbę rodziców lub ucznia nieklasyfikowanego z powodu nieobecności nieusprawiedliwionej rada pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń realizujący na podstawie odrębnych przepisów indywidualny tok lub program nauki oraz uczeń spełniający obowiązek szkolny poza Szkołą.
5.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza nie później niż dzień przed zakończeniem rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych, a termin egzaminu uzgodniony zostaje z rodzicami.
Warunki i tryb uzyskania wyższej niż przewidywana
rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i zachowania 
§ 108
1.    Rodzice ucznia mogą odwołać się na piśmie do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że proponowana przez nauczyciela roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub proponowana przez wychowawcę roczna ocena klasyfikacyjna zachowania jest ich zdaniem zaniżona. 
2.    Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, może dotyczyć:
1)    co najwyżej dwóch rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych;
2)    podwyższenia rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych i rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania o jedną jednostkę.
3.    Prawo odwoływania od proponowanej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych nie przysługuje rodzicom ucznia, który:
1)    otrzymał więcej niż dwie oceny niedostateczne z zajęć edukacyjnych,
2)    chce podwyższyć ocenę z bardzo dobrej na celującą.
4.    Odwołanie, o którym mowa w ust. 1, musi być zgłoszone w terminie 5 dni od daty pisemnego poinformowania ucznia i jego rodziców o przewidywanych rocznych ocenach klasyfikacyjnych. 
5.    W przypadku odwołania dot. rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
6.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
7.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
8.    Termin sprawdzianu, o którym mowa w ust.5, uzgadnia się z uczniem i jego rodzicami, przy czym nie może być to termin późniejszy niż przedostatni dzień przed czerwcowym, klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej.
9.    W skład komisji, o której mowa w ust.5, wchodzą:
1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
10.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela
prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
11.    Zadania sprawdzające proponuje nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w porozumieniu z innym nauczycielem tego samego lub pokrewnego przedmiotu. Stopień trudności musi odpowiadać kryterium oceny, o którą ubiega się uczeń.
12.    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2)     imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)     termin sprawdzianu;
4)     imię i nazwisko ucznia;
5)     zadania sprawdzające;
6)     ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
13.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 12, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego.
14.    W przypadku odwołania dot. rocznej oceny klasyfikacyjnej zachowania, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w terminie nie późniejszym niż przedostatni dzień przed klasyfikacyjnym posiedzeniem Rady Pedagogicznej, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
15.    W skład komisji, której mowa w ust. 14, wchodzą:
1)    dyrektor szkoły - jako przewodniczący komisji,
2)     wychowawca oddziału,
3)     wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
4)    pedagog szkolny lub pedagog specjalny,
5)     psycholog szkolny,
6)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
7)     przedstawiciel Rady Rodziców.
16.    Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 11, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2)    termin posiedzenia komisji;
3)    imię i nazwisko ucznia;
4)    wynik głosowania;
5)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
17.    Ustalona przez komisję roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych oraz roczna ocena klasyfikacyjna zachowania nie może być niższa od ustalonej wcześniej oceny. Ocena ustalona przez komisję jest ostateczna, z wyjątkiem niedostatecznej rocznej oceny klasyfikacyjnej z zajęć edukacyjnych, która może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego.
18.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu sprawdzającego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, ale nie później niż do dnia posiedzenia czerwcowej, klasyfikacyjnej Rady Pedagogicznej.
Procedura przeprowadzania egzaminu poprawkowego
§ 108a
1.    Począwszy od klasy IV Szkoły Podstawowej, uczeń który w wyniku klasyfikacji rocznej uzyskał ocenę niedostateczną z jednych lub dwóch obowiązkowych zajęć edukacyjnych, może zdawać egzamin poprawkowy. 
2.    W celu przystąpienia do egzaminu poprawkowego rodzic/opiekun prawny składa wniosek, w terminie do 5 dni od dnia klasyfikacji rocznej.
3.    Egzamin poprawkowy składa się z części pisemnej oraz części ustnej, z wyjątkiem egzaminu z muzyki, plastyki, informatyki, techniki oraz wychowania fizycznego, z których egzamin ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
4.    Czas trwania egzaminu poprawkowego:
1)    część praktyczna – 45 minut;
2)    część ustna – 30 minut (w tym 10 minut na przygotowanie się ucznia do
odpowiedzi).
5.    Termin egzaminu poprawkowego wyznacza Dyrektor Szkoły do dnia zakończenia
rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
5a. Egzamin poprawkowy przeprowadza się w ostatnim tygodniu ferii letnich.
6.    Egzamin poprawkowy przeprowadza komisja powołana przez Dyrektora Szkoły. W skład komisji wchodzą:
1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne – jako egzaminujący;
3)     nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne – jako
Członek komisji.
6a. Nauczyciel, o którym mowa w ust. 6 pkt 2, może być zwolniony z udziału w pracy
komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W
takim przypadku dyrektor szkoły powołuje w skład komisji innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela
zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
7.    Z przeprowadzonego egzaminu sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony egzamin;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)    termin egzaminu;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania egzaminacyjne;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
8.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania
praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
9.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu poprawkowego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie, wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły, nie później niż do końca września.
10.     Uczeń, który nie zdał egzaminu poprawkowego nie otrzymuje promocji do klasy programowo wyższej i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust.11.
11.    Uwzględniając możliwości edukacyjne ucznia, Rada Pedagogiczna może jeden raz w ciągu danego etapu edukacyjnego promować do klasy programowo wyższej ucznia, który nie zdał egzaminu poprawkowego z jednych zajęć edukacyjnych, pod warunkiem, że te obowiązkowe zajęcia edukacyjne zgodne ze szkolnym planem nauczania, są realizowane w klasie programowo wyższej.
Procedura przeprowadzania egzaminu klasyfikacyjnego
§ 108b
1.    Uczeń może nie być klasyfikowany z jednego, kilku lub wszystkich zajęć edukacyjnych, jeżeli brak jest podstaw do ustalenia śródrocznej lub rocznej oceny klasyfikacyjnej z powodu nieobecności ucznia na zajęciach edukacyjnych przekraczającej połowę czasu przeznaczonego na te zajęcia w okresie, za który przeprowadzana jest klasyfikacja.
2.    Uczeń niesklasyfikowany z powodu usprawiedliwionej nieobecności może zdawać egzamin klasyfikacyjny.
3.    Na wniosek rodziców ucznia lub pełnoletniego ucznia niesklasyfikowanego z powodu nieusprawiedliwionych nieobecności Rada Pedagogiczna może wyrazić zgodę na egzamin klasyfikacyjny.
4.    Egzamin klasyfikacyjny zdaje również uczeń:
1)    realizujący, na podstawie odrębnych przepisów, indywidualny program lub tok nauki,
2)    spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą.
5.    Uczeń spełniający obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poza szkołą uzyskuje roczne oceny klasyfikacyjne na podstawie rocznych egzaminów klasyfikacyjnych z zakresu części podstawy programowej obowiązującej na danym etapie edukacyjnym, uzgodnionej na dany rok szkolny z Dyrektorem Szkoły.
6.    Dla ucznia, o którym mowa w ust. 5, nie przeprowadza się egzaminu klasyfikacyjnego z obowiązkowych zajęć edukacyjnych: plastyki, muzyki, techniki i wychowania fizycznego oraz dodatkowych zajęć edukacyjnych. Uczniowi takiemu nie ustala się oceny zachowania. 
7.    Egzaminy klasyfikacyjne przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej, zaś z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zajęć praktycznych.
8.    Egzamin klasyfikacyjny przeprowadza się nie później niż w dniu poprzedzającym
dzień zakończenia rocznych zajęć dydaktyczno-wychowawczych.
9.    Termin egzaminu klasyfikacyjnego ustala się z uczniem i jego rodzicami.
10.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia przeprowadza nauczyciel danych zajęć edukacyjnych w obecności, wskazanego przez Dyrektora Szkoły, nauczyciela takich samych bądź pokrewnych zajęć edukacyjnych. 
11.    Egzamin klasyfikacyjny dla ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2) przeprowadza komisja, w skład której wchodzą:
1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel albo nauczyciele obowiązkowych zajęć edukacyjnych z których jest
przeprowadzany ten egzamin.
12.    Przewodniczący komisji uzgadnia z rodzicami ucznia, o którym mowa w ust. 4 pkt. 2), liczbę zajęć edukacyjnych, z których uczeń może zdawać egzaminy w ciągu jednego dnia.
13.    W czasie egzaminu klasyfikacyjnego mogą być obecni – w charakterze obserwatorów – rodzice ucznia.
14.    Z przeprowadzonego egzaminu klasyfikacyjnego sporządza się protokół zawierający w szczególności:
1)    imiona i nazwiska nauczycieli przeprowadzających egzamin;
2)    termin egzaminu klasyfikacyjnego;
3)    zadania (ćwiczenia) egzaminacyjne;
4)    wyniki egzaminu klasyfikacyjnego oraz uzyskane oceny;
5)    imię i nazwisko ucznia;
6)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzany;
7)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
15.    Do protokołu dołącza się pisemne prace ucznia i zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
16.    Uczeń, który nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego nie otrzymuje promocji i powtarza klasę, z zastrzeżeniem ust. 17.
17.    Uczeń, który z przyczyn usprawiedliwionych nie przystąpił do egzaminu klasyfikacyjnego w wyznaczonym terminie, może przystąpić do niego w dodatkowym terminie wyznaczonym przez Dyrektora Szkoły.
18.    Ustalona w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego śródroczna i roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych jest ostateczna, z zastrzeżeniem ust.19.
19.    Uzyskana w wyniku egzaminu klasyfikacyjnego, niedostateczna roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych może być zmieniona w wyniku egzaminu poprawkowego, z zastrzeżeniem § 108a.
20.    W przypadku nieklasyfikowania ucznia z obowiązkowych zajęć edukacyjnych, w dokumentacji przebiegu nauczania zamiast oceny klasyfikacyjnej wpisuje się „nieklasyfikowany” albo „nieklasyfikowana”.
Tryb odwoławczy od trybu ustalania
rocznych ocen klasyfikacyjnych z zajęć edukacyjnych i zachowania
§ 108c
1.    Rodzice ucznia mogą zgłosić zastrzeżenia do Dyrektora Szkoły, jeżeli uznają, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych lub roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny. Zastrzeżenia mogą być zgłoszone nie później niż w terminie 2 dni roboczych od dnia zakończeniu zajęć dydaktyczno – wychowawczych.
2.    W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia, że roczna ocena klasyfikacyjna z zajęć edukacyjnych została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która przeprowadza sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia.
3.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się w formie pisemnej i ustnej.
4.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia z plastyki, muzyki, techniki, informatyki i wychowania fizycznego ma przede wszystkim formę zadań praktycznych.
5.    Sprawdzian wiadomości i umiejętności ucznia przeprowadza się nie później niż w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżeń, o których mowa w ust.1. Termin sprawdzianu ustala Dyrektor Szkoły z uczniem i jego rodzicami.
6.    W skład komisji, o której mowa w ust.2, wchodzą:
1)    Dyrektor Szkoły albo nauczyciel wyznaczony przez Dyrektora Szkoły – jako
przewodniczący komisji;
2)    nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne;
3)    nauczyciel prowadzący takie same lub pokrewne zajęcia edukacyjne.
7.    Nauczyciel prowadzący dane zajęcia edukacyjne, może być zwolniony z udziału w pracy komisji na własną prośbę lub w innych, szczególnie uzasadnionych przypadkach. W takim przypadku Dyrektor Szkoły powołuje innego nauczyciela prowadzącego takie same zajęcia edukacyjne, z tym że powołanie nauczyciela zatrudnionego w innej szkole następuje w porozumieniu z dyrektorem tej szkoły.
8.    Ze sprawdzianu wiadomości i umiejętności ucznia sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    nazwę zajęć edukacyjnych, z których był przeprowadzony sprawdzian;
2)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
3)    termin sprawdzianu;
4)    imię i nazwisko ucznia;
5)    zadania sprawdzające;
6)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną.
9.    Do protokołu, o którym mowa w ust. 8, dołącza się pisemne prace ucznia, zwięzłą informację o ustnych odpowiedziach ucznia i zwięzłą informację o wykonaniu przez ucznia zadania praktycznego. Protokół stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
10.    W przypadku zgłoszenia zastrzeżenia, że roczna ocena klasyfikacyjna zachowania została ustalona niezgodnie z przepisami prawa dotyczącymi trybu ustalania tej oceny, Dyrektor Szkoły powołuje komisję, która w terminie 5 dni od dnia zgłoszenia zastrzeżenia, ustala roczną ocenę klasyfikacyjną zachowania w drodze głosowania zwykłą większością głosów. W przypadku równej liczby głosów decyduje głos przewodniczącego komisji.
11.    W skład komisji, której mowa w ust. 10, wchodzą:
1)    Dyrektor Szkoły - jako przewodniczący komisji,
2)    wychowawca oddziału,
3)    wskazany przez dyrektora szkoły nauczyciel prowadzący zajęcia edukacyjne w danym oddziale,
4)    pedagog szkolny,
5)    psycholog szkolny,
6)    przedstawiciel Samorządu Uczniowskiego,
7)    przedstawiciel rady rodziców.
12.    Z posiedzenia komisji, o której mowa w ust. 11, sporządza się protokół, zawierający w szczególności:
1)    imiona i nazwiska osób wchodzących w skład komisji;
2)    termin posiedzenia komisji;
3)    imię i nazwisko ucznia;
4)    wynik głosowania;
5)    ustaloną ocenę klasyfikacyjną zachowania wraz z uzasadnieniem.
13.    Protokół, o którym mowa w ust. 12 stanowi załącznik do arkusza ocen ucznia.
Promowanie uczniów i ukończenie szkoły
§ 109
1.    Uczeń, uzyskuje promocję do klasy programowo wyższej, jeżeli ze wszystkich zajęć edukacyjnych określonych w szkolnym planie nauczania uzyskał roczne oceny klasyfikacyjne wyższe od stopnia niedostatecznego .
2.    Uczeń kończy Szkołę, jeżeli na zakończenie klasy programowo najwyższej uzyskał ze wszystkich obowiązkowych zajęć ujętych w szkolnym planie nauczania oceny klasyfikacyjne wyższe od oceny niedostatecznej a ponadto przystąpił do egzaminu zewnętrznego.
3.    W ósmej klasie Szkoły Okręgowa Komisja Egzaminacyjna we Wrocławiu przeprowadza egzamin ósmoklasisty .
4.    Egzamin ósmoklasisty ma powszechny i obowiązkowy charakter i jest przeprowadzany w terminie ustalonym przez Dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie.
5.    Procedury, warunki, tryb i sposób odbywania sprawdzianu i egzaminu oraz rodzaj dokumentacji określają odrębne przepisy.
 
§ 110
 (uchylono) 
§ 111
(uchylono)  
 
Dział VIII
Ceremoniał szkolny
§ 112
1.    Szkoła posiada sztandar szkolny.
2.    Sztandarem Szkoły opiekuje się poczet sztandarowy pod kierunkiem wyznaczonego przez Dyrektora Szkoły nauczyciela. Poczet powoływany jest corocznie uchwałą na ostatnim posiedzeniu rady pedagogicznej spośród uczniów Szkoły i składa się z dwóch trzyosobowych składów.
3.    Uczestnictwo w poczcie sztandarowym to najbardziej honorowa funkcja uczniowska w szkole, dlatego poczet sztandarowy powinien być wytypowany z uczniów klasy najstarszej Szkoły Podstawowej, wyróżniających się w nauce, o nienagannej postawie i wzorowym zachowaniu.
4.    Poczet sztandarowy składa się z:
1)    chorążego - jeden uczeń,
2)    asysty - dwie uczennice.
5.    Poczet sztandarowy zawsze występuje w strojach galowych ze swymi insygniami. W trakcie uroczystości na wolnym powietrzu poczet może nosić okrycia wierzchnie. insygniami pocztu sztandarowego są biało-czerwone szarfy biegnące z prawego ramienia do lewego boku i białe rękawiczki. Podczas uroczystości żałobnych sztandar ozdabia czarna wstęga uwiązana pod głowicą (orłem).
6.    Sztandar uczestniczy w uroczystościach szkolnych oraz poza Szkołą na zaproszenie innych szkół i instytucji lub organizacji.
7.    Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru i w trakcie przemarszu chorąży niesie sztandar opierając drzewce na prawym ramieniu.
8.    Sztandarowi oddaje się szacunek. Podczas wprowadzania i wyprowadzania sztandaru wszyscy uczestnicy uroczystości stoją w pozycji „Baczność” . Odpowiednie komendy podaje osoba prowadząca uroczystość.
9.    Sztandar oddaje honory:
1)    na komendę „do hymnu” i „do hymnu Szkoły”,
2)    w czasie wykonywania „Roty”,
3)    gdy grany jest sygnał „Wojsko Polskie” (uroczystości z udziałem wojska),
4)    w trakcie ślubowania uczniów klas pierwszych,
5)    podczas opuszczenia trumny do grobu,
6)    w trakcie minuty ciszy dla uczczenia pamięci,
7)    podczas składania wieńców, kwiatów i zniczy przez delegację Szkoły,
8)    w trakcie uroczystości kościelnych.
10.    Oddawanie honorów sztandarem odbywa się poprzez pochylenie go przez chorążego. Chorąży robi wykrok lewą nogą, piętę drzewca opiera o prawą stopę i oburącz pochyla sztandar.
§ 113
1.    Logo Szkoły w kształcie koła prezentuje: otwartą białą książkę z leżącym na niej gęsim piórem i biedronką na czerwono – zielonym tle oraz nazwę Szkoły.
2.    Logo umieszczane jest na stronach tytułowych najważniejszych dokumentów szkolnych, w szczególności na teczkach, dyplomach, zaproszeniach.
§ 114
1.    Ślubowanie uczniów klas pierwszych odbywa się po wprowadzeniu sztandaru. Każdy pierwszoklasista stojąc w postawie zasadniczej trzyma uniesioną do góry na wysokości oczu prawą rękę z wyciągniętymi dwoma palcami w kierunku sztandaru i powtarza rotę przysięgi:
„Ślubuję być dobrym Polakiem, dbać o dobre imię swojej klasy i Szkoły. Będę uczyć się w szkole, jak kochać Ojczyznę, jak dla niej pracować kiedy urosnę.
Będę starać się być dobrym kolegą, swym zachowaniem i nauką sprawiać radość rodzicom i nauczycielom”.
2.    Pasowanie na ucznia następuje tuż po ślubowaniu złożonym przez pierwszoklasistów. Dyrektor Szkoły na lewe ramię każdego pierwszoklasisty kładzie duży ołówek i mówi:
„Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu.”
§ 115
1.    Do najważniejszych uroczystości tworzących ceremoniał szkolny i odbywających się z udziałem sztandaru Szkoły zalicza się:
1)    rozpoczęcie i zakończenie roku szkolnego,
2)    uroczystości szkolne (m. in. ślubowanie klas pierwszych, pasowanie na ucznia),
3)    uroczystości związane ze świętami narodowymi i kościelnymi,
4)    uroczystości nawiązujące do ważnych wydarzeń historycznych w państwie i regionie.
2.    Na komendę prowadzącego uroczystość, o której mowa w ust. 1:
1)    „Baczność, Sztandar Szkoły wprowadzić” - wszyscy uczestnicy przyjmują postawę zasadniczą i zachowują ją do komendy „Spocznij!”;
2)    „Do hymnu” - w postawie zasadniczej (na baczność) odśpiewuje się 2 zwrotki hymnu państwowego, o ile prowadzący nie zarządzi inaczej;
3)    „Do ślubowania” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej do jego zakończenia komendą „Spocznij”;
4)    „Do przekazania sztandaru” - uczestnicy pozostają w postawie zasadniczej, na wyznaczone miejsce występuje ze sztandarem poczet zdający i przyjmujący sztandar w pełnym składzie. Chorąży pocztu zdającego pochyla sztandar i wygłasza formułę: „Przekazujemy Wam sztandar - symbol Szkoły Podstawowej imienia Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu. Opiekujcie się nim i godnie reprezentujcie naszą Szkołę i jej Patrona”; chorąży pierwszego składu nowego pocztu przyklęka na prawe kolano, całuje róg sztandaru, wstaje i wygłasza formułę :„Przyjmujemy od Was sztandar- symbol Szkoły Podstawowej imienia Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu. Obiecujemy dbać o niego, sumiennie wypełniać swoje obowiązki i godnie reprezentować naszą Szkołę i naszego Patrona.”; chorążowie przekazują sobie sztandar. W tym czasie asysta (pozostali członkowie pierwszych składów pocztu) przekazuje sobie insygnia pocztu (szarfy i rękawiczki); po przekazaniu sztandaru ustępujący poczet dołącza do swoich klas; „Poczet po przekazaniu sztandaru wstąp” – nowy poczet wraca na wyznaczone miejsce, pada komenda „Spocznij”.
5)    „Baczność, Sztandar Szkoły wyprowadzić” - komenda padająca na zakończenie części oficjalnej każdej uroczystości, uczestnicy uroczystości przyjmują postawę zasadniczą a poczet wyprowadza sztandar, po czym prowadzący podaje komendę „Spocznij”.
Dział IX
Postanowienia końcowe
§ 116
1.    Organem uprawnionym do uchwalania zmiany Statutu Szkoły jest Rada Pedagogiczna.
2.    Z wnioskiem o dokonanie zmian w Statucie Szkoły mogą wystąpić organy Szkoły, organ sprawujący nadzór pedagogiczny, organ prowadzący.
3.    Przyczyną zmiany Statutu Szkoły mogą być zmiany w prawie zewnętrznym lub wewnętrzna inicjatywa zmierzająca do wprowadzenia rozwiązań usprawniających pracę Szkoły.
4.    W przypadku licznych zmian lub zmian, które naruszałyby spójność Statutu albo w przypadku, gdy Statut był już wielokrotnie nowelizowany, opracowuje się projekt nowego Statutu.
5.    Dyrektor Szkoły zapewnia możliwość zapoznania się ze Statutem Szkoły wszystkim członkom społeczności szkolnej. Statut dostępny jest w czytelni Szkoły oraz na stronie BIP-u Szkoły.
6.    Wyciąg z treści Statutu w zakresie praw, obowiązków, nagradzania i karania uczniów zamieszcza się na tablicy Samorządu Uczniowskiego.
7.    Wyciąg z treści Statutu w zakresie zadań i obowiązków nauczycieli zamieszcza się na tablicy informacyjnej w pokoju nauczycielskim.
§ 117
(uchylono)