Strategia rozwoju szkoły

Strategia rozwoju szkoły wskazuje ogólne kierunki działań podejmowanych w Szkole Podstawowej im. Księdza Jana Twardowskiego w Siedlcu. Celem tych działań jest szeroko rozumiany rozwój uczniów, a także rozwój zawodowy nauczycieli.

Priorytetem jest wykreowanie - poprzez kształcenie i wychowanie - absolwenta:

 • mądrego
 • twórczego
 • kulturalnego
 • tolerancyjnego

Można tego dokonać poprzez realizację następujących celów:

1. W dziedzinie dydaktyki:

 • podnoszenie poziomu wiedzy i umiejętności uczniów
 • stwarzanie warunków do osiągania przez uczniów sukcesów na miarę ich możliwości
 • podnoszenie efektywności pracy z uczniami o specyficznych potrzebach edukacyjnych

2. W dziedzinie wychowania:

 • kształtowanie u uczniów takich cech osobowościowych, nawyków i umiejętności, które pozwolą im sprostać wyzwaniom dorosłego życia
 • rozwijanie umiejętności rozpoznawania i rozumienia zagrożeń współczesnego życia, a także przeciwdziałania im
 • doskonalenie umiejętności radzenia sobie w sytuacjach trudnych oraz promowanie zdrowego stylu życia.

3. W zakresie podnoszenia jakości pracy kadry pedagogicznej:

 • rozwijanie umiejętności pracy z uczniem o specyficznych potrzebach edukacyjnych
 • ustawiczne podnoszenie kompetencji pedagogicznych
 • podnoszenie umiejętności planowania i realizacji działań zespołowych.

4. W zakresie współpracy z rodzicami:

 • stwarzanie warunków do właściwego przepływu informacji między szkołą, a domem ucznia
 • zachęcanie rodziców do świadomego udziału w kształtowaniu właściwych postaw ich dzieci
 • umożliwienie rodzicom podejmowania działań zmierzających do poprawy pracy szkoły.

5. W zakresie wzbogacania bazy materialnej:

 • dążenie do takiej sytuacji, aby baza szkoły pozwalała sprostać wymaganiom uczniów i nauczycieli.