Biblioteka

Biblioteka

 • Anna Głaz
 • Piotr Głaz

Regulamin biblioteki szkolnej w szkole podstawowej im. Ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu.

Wersja znowelizowana w związku z epidemią covid-19

 Zadania biblioteki szkolnej:
 • Gromadzenie, opracowywanie i udostępnianie zbiorów oraz dokumentów pracy szkoły. Zbiory biblioteki są zgodne z poziomem i profilem szkoły i realizowanymi w niej programami nauczania.
 • Prowadzenie dokumentacji bibliotecznej.
 • Uczestniczenie w realizacji zadań dydaktyczno – wychowawczych szkoły, współpraca
 • z nauczycielami, wychowawcami w zakresie ich realizacji.
 • Kształtowanie umiejętności korzystania ze zbiorów i warsztatu informacyjnego biblioteki, świadomego wyszukiwania, selekcjonowania, wykorzystywania informacji,
 • Przygotowanie użytkowników do samokształcenia i edukacji ustawicznej.
 • Promowanie czytelnictwa, kształtowanie kultury czytelniczej poprzez różnorodne formy upowszechniania czytelnictwa.
 • Współpraca z innymi bibliotekami, instytucjami, organizacjami wspomagającymi edukację.
 • Wydawanie gazetki szkolnej „Migawki spod Ławki” w wersji elektronicznej.
 • Promowanie działalności biblioteki w środowisku szkolnym i poza szkołą,
 • Kształtowanie pozytywnego wizerunku szkoły.

 Zasady ogólne:

 • Z biblioteki szkolnej mogą korzystać wszyscy uczniowie, nauczyciele i inni pracownicy szkoły oraz rodzice i opiekunowie uczniów naszej szkoły.
 • Korzystanie z biblioteki jest bezpłatne.
 • Biblioteka udostępnia swoje zbiory zgodnie z kalendarzem pracy szkoły, w wyznaczonych godzinach.
 • Ze zgromadzonych w bibliotece zbiorów można korzystać wypożyczając je do domu.
 • W bibliotece należy zachować ciszę.
 • Obowiązuje zakaz spożywania posiłków, picia napojów oraz korzystania z telefonów komórkowych.
 • Użytkownicy zobowiązani są do poszanowania sprzętu i wyposażenia biblioteki.
 • Każdy użytkownik biblioteki zobowiązany jest zapoznać się z regulaminem biblioteki i przestrzegać go.

 Zasady korzystania z wypożyczalni:

 • Czytelnik może wypożyczyć książki jedynie na swoje nazwisko.
 • Jednorazowo można wypożyczyć trzy książki na okres jednego miesiąca (nie dotyczy lektur).
 • Uczniowie przygotowujący się do konkursów, olimpiad lub z innych ważnych powodów mają prawo do wypożyczenia jednorazowo większej liczby książek.
 • Zauważone przy wypożyczeniu uszkodzenia należy niezwłocznie zgłosić bibliotekarzowi.
 • Czytelnik zobowiązany jest odkupić zagubioną lub zniszczoną książkę lub oddać inną wskazaną przez bibliotekarza.
 • Wszystkie wypożyczone przez uczniów książki powinny być zwrócone do biblioteki na tydzień przed końcem roku szkolnego.

 Procedura wypożyczania książek:
 • Uczniowie i inni użytkownicy biblioteki nie mogą wchodzić do pomieszczeń bibliotecznych.
 • Książki podaje wyłącznie bibliotekarz przy ladzie w drzwiach biblioteki.
 • Korzystający ze zbiorów bibliotecznych zobowiązani są do stosowania maseczek ochronnych oraz zachowania dystansu społecznego.
 • Należy bezwzględnie dostosować się do harmonogramu wypożyczeń dla poszczególnych klas w celu uniknięcia nadmiernych zgromadzeń.
 • Klasy I-III korzystają z wypożyczeń po uprzednim uzgodnieniu terminu z wychowawcą klasy.
Zasady korzystania z czytelni:
 1. Czytelnia jest miejscem cichej pracy, samokształcenia uczniów i nauczycieli.  

 1. W czytelni można korzystać z księgozbioru podręcznego, czasopism i zbiorów multimedialnych. 

 1. Przeczytane książki odnosi się na miejsce. 

 1. Z księgozbioru podręcznego użytkownicy korzystają na miejscu, jednak w uzasadnionych wypadkach bibliotekarz może udzielić zgody na wypożyczenie do domu, na krótki termin. 

 1. Nieprzestrzeganie regulaminu lub nieodpowiednie zachowanie może pozbawić czytelnika prawa do korzystania z czytelni. 

 1. Prowadzenie przez nauczycieli zajęć dydaktycznych w czytelni powinno być uzgodnione wcześniej z nauczycielem bibliotekarzem. 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z podręczników i materiałów edukacyjnych obowiązujący w szkole podstawowej w Siedlcu.

 1. Ilekroć w regulaminie jest mowa o:
  1. podręczniku – należy przez to rozumieć podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego;
  2. materiale edukacyjnym – należy przez to rozumieć materiał zastępujący lub uzupełniający podręcznik, umożliwiający realizację programu nauczania, mający postać papierową lub elektroniczną;
  3. materiale ćwiczeniowym – należy przez to rozumieć materiał przeznaczony dla uczniów służący utrwalaniu przez nich wiadomości i umiejętności.
 2. Podręczniki, materiały edukacyjne, materiały ćwiczeniowe gromadzone są w bibliotece szkolnej lub – w przypadku braku miejsca – innym wyznaczonym w tym celu pomieszczeniu.
 3. Czynności związane z zakupem materiałów wymienionych w punkcie pierwszym wykonuje dyrektor szkoły lub upoważniona przez niego osoba.
 4. Czynności związane z gospodarowaniem materiałami wymienionymi w punkcie pierwszym wykonuje bibliotekarz.
 5. Podręcznik lub materiał edukacyjny wypożyczany jest uczniowi na okres nie dłuższy niż jeden rok szkolny.
 6. Materiały ćwiczeniowe przekazywane są uczniom bez konieczności ich zwrotu.
 7. Podręcznik lub materiał edukacyjny wypożyczany jest do 20 września, a zdawany w ostatnim tygodniu nauki szkolnej, z wyjątkiem podręczników drukowanych w częściach. Terminy wypożyczania i zwrotu podręczników w częściach ustalają nauczyciele przedmiotu.
 8. Nauczyciel bibliotekarz wypożycza komplety podręczników i materiałów edukacyjnych indywidualnie każdemu uczniowi klas IV-VIII, a w klasach I-III nauczycielom, którzy przekazują je uczniom prowadzonej klasy.
 9. Stan każdego wypożyczanego podręcznika określają nauczyciele w skali 1 – 5 (odpowiednio 1- stan bardzo zły, 5 – stan bardzo dobry) i wpisują do karty podręcznika.
 10. Zarówno uczniowie, jak i nauczyciele są zobowiązani do zwrotu pobranych podręczników pod koniec roku szkolnego (dokładny termin ustala bibliotekarz w porozumieniu z nauczycielami).
 11. Uczeń otrzymuje podręcznik na kolejny rok szkolny w stanie takim samym lub zbliżonym do stanu podręcznika, który zdał.
 12. Uczeń ma obowiązek zabezpieczyć podręcznik przed zniszczeniem. W podręczniku nie wolno dokonywać notatek, podkreśleń, skreśleń itp.
 13. W przypadku uszkodzenia, zniszczenia lub niezwrócenia podręcznika lub materiału edukacyjnego rodzice ucznia mogą być zobligowani do zwrotu kosztów zakupu podręcznika lub materiału edukacyjnego. Ostateczną decyzję podejmuje dyrektor szkoły w porozumieniu z bibliotekarzem i wychowawcą klasy.
 14. Nauczyciel wychowawca ma obowiązek zapoznać uczniów i rodziców z niniejszym regulaminem.

Regulamin obowiązuje od dnia 2 września 2019 roku.