Procedura zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej

Procedura zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej w Szkole Podstawowej im. ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu


1.    Procedura określa sposób postępowania pracowników Szkoły Podstawowej w Siedlcu w stosunku do osób ze szczególnymi potrzebami w zakresie zapewnienia dostępności informacyjno-komunikacyjnej. 
2.    Celem wprowadzenia Procedury jest stworzenie w Szkoły przyjaznej i dostępnej oraz traktowanie osób ze szczególnymi potrzebami w sposób zapewniający im poczucie bezpieczeństwa i komfortu.
3.    Ilekroć w niniejszej procedurze jest mowa o:
1)    Osobie ze szczególnymi potrzebami - należy przez to rozumieć osobę, która ze względu na swoje cechy zewnętrzne lub wewnętrzne, albo ze względu na okoliczności, w których się znajduje, musi podjąć dodatkowe działania lub zastosować dodatkowe środki w celu przezwyciężenia bariery, aby uczestniczyć w różnych sferach życia na zasadzie równości z innymi osobami. Osobą ze szczególnymi potrzebami może być w szczególności: osoba trwale lub czasowo poruszająca się na wózku, osoba osłabiona np. chorobą, osoba niskorosła, osoba mająca trudności z wyraźnym mówieniem, osoba z niepełnosprawnością intelektualną lub z chorobą psychiczną albo Zespołem Aspergera lub spektrum autyzmu, kobieta w ciąży, rodzice i opiekunowie dzieci, osoba z dużym bagażem, osoba posługując się innym językiem niż język polski lub słabo władająca językiem polskim;
2)    Szkole - należy przez to rozumieć Szkołę Podstawową im. ks. Jana Twardowskiego w Siedlcu;
3)    Pracowniku - należy przez to rozumieć pracownika zatrudnionego w Szkole.
4.    Każdy pracownik Szkoły zobowiązany jest do udzielania niezbędnej pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami przebywającymi na terenie Szkoły, kierując się empatią i poszanowaniem niezależności tych osób.
5.    Szkoła, zgodnie z art. 6 pkt 3 lit. d ustawy o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, zapewnia, na wniosek osoby ze szczególnymi potrzebami, komunikację w formie określonej w tym wniosku. 
6.    Zgłoszenie chęci załatwienia sprawy/skorzystania ze świadczenia usług, osoba ze szczególnymi potrzebami w zakresie komunikowania się może wnieść:
1)    osobiście w Sekretariacie;
2)    za pośrednictwem poczty, adres do korespondencji: Szkoła Podstawowa im. ks. Jana Twardowskiego, ul. Wrocławska 22, 55-095 Siedlec;
3)    za pomocą poczty elektronicznej, e-mail: lider.dostepnosci@spsiedlec.pl;
4)    za pomocą elektronicznej skrzynki podawczej e-PUAP (SPSiedlec);
5)    za pomocą telefonu pod numerem: 71 398 76 95;
6)    za pomocą wiadomości SMS, MMS  (wysłanej na nr  665 226 888);
7.    Szkoła zapewnia elektroniczny dostęp do dokumentów, informacji o swojej działalności, regulaminach i procedurach zgodnie z wymaganiami określonymi w ustawie z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 848 z późn. zm.), zgodnie z osobistymi preferencjami w zakresie formy obsługi i udostępniania dokumentów (np. dokumenty drukowane z powiększoną czcionką, możliwość skorzystania z urządzenia powiększającego tekst, pliki elektroniczne w formatach dostępnych dla urządzeń udźwiękawiających).
8.    Szkoła zapewnia obsługę za pomocą tłumacza języka migowego, a także z wykorzystaniem środków wspierających komunikowanie się, o których mowa w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.).
9.    Szkoła zapewnia możliwość komunikacji za pomocą wspomagających i alternatywnych metod komunikowania się.
10.    Szkoła zapewnia dostęp do najważniejszych dokumentów regulujących pracę szkoły w języku prostym oraz języku łatwym do czytania i rozumienia.