Dokumenty - załączniki do Regulaminu świetlicy, Karta zapisu dziecka do świetlicy